مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

انواع شاخص

[ویرایش]
ظاهرا ساده‌ترین راه این است که میانگین ساده همه قیمت‌ها را به‌دست آوریم. برای توضیح این مفهوم از یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید که در اقتصاد چهار کالا (برای سادگی) وجود داشته باشد و در یک کشور فرضی همین چهار کالا تولید و خرید و فروش شود. راه حل اولیه برای نشان دادن همه قیمت‌ها با یک عدد، محاسبه میانگین قیمت‌ها است.

P۱۳۹۰= ۱۰۰+ ۱۵۰۰+ ۱۰۰۰۰+ ۲۰۰۰۰/۴= ۷۹۰۰ریال
P۱۳۹۱= ۱۵۰+ ۲۰۰۰+ ۱۸۰۰۰+ ۳۵۰۰۰/۴= ۱۳۷۸۷ ریال
P۱۳۹۲= ۲۰۰+ ۳۱۰۰+ ۲۵۰۰۰+ ۵۵۰۰۰/۴= ۲۰۸۲۵ ریال
استفاده از راه حل اولیه میانگین قیمت‌ها، اگر چه می‌توان قیمت همه کالاها را با یک عدد نشان داد، اما این روش دچار اشکالاتی است:
اول اینکه در میانگین‌های فوق، همه کالاها وزن یکسانی دارند و حال آن‌که مقدار مصرف برنج در خانوارها بسیار بیشتر از خاویار است و باید وزن بزرگتری به‌خود بگیرد.
دوم این که واحدهای‌ اندازه‌گیری کالاها با‌هم همگن نیستند؛ یعنی برخی کالاها را به وزن، برخی را به‌صورت عددی و بعضی دیگر را با لیتر‌ اندازه‌گیری می‌کنند. در این‌ صورت، باید کاری کرد که کالاها، میانگین واحد پولی نداشته باشند.

مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک

از مهم­ترین مباحث جدی در بازار بورس، شاخص‌های بورس می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش مدل‌سازی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس، شاخص مالی و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار ایران است. بدین منظور، از اطلاعات 112 متغیر کلان اقتصادی و بورس طی سالهای 1376 تا 1393 استفاده شده است که مدل‌سازی با روش الگوریتم تقریب تابع ژنتیک صورت گرفته است. با استفاده از نرم افزار MSmodeling مدل‌سازی برای عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس، شاخص مالی، شاخص صنعت صورت گرفت تا مشخص گردد که از 108 متغیرمستقل چه متغیرهایی برانواع شاخص بورس موثر می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی بانکها منجر به افزایش شاخص صنعت در بازار بورس می‌شود. پایه پولی و تسهیلات اعطایی بانکها و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز بر شاخص قیمت سهام موثر می‌باشد. همچنین متغیرهای تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات و تعداد خریداران باعث افزایش شاخص صنعت و شاخص قیمت سهام شده است. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی باعث افزایش شاخص صنعت و شاخص قیمت سهام می‌شود که دولت، در مورد برخی از شرکتهای بورس وارد عمل شود و بنگاه های ورشکسته را با اعطای تسهیلات مدیریت کند و وضعیت آنها را در بازار بورس بهبود بخشد. همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش رشد صنعت خودرو منجر به رشد شاخص مالی می‌شود و بدین منظور سیاست­گذاران بایستی به صنعت خودرو توجه ویژه‌ای نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling a Variety of Indices of Iranian Stock Exchange Using Genetic Function Approximation Algorithm

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Hashemi Tabar
 • Amir Dadras Moghadam
 • Seyed Mehdi Hosseini
 • Ebrahim Moradi

Abstract
The most important issues in the stock market are stock indices. The main topic of this research is modeling the factors affecting stock price index, stock price and stock return index, financial index, and industry index in Iran's Stock Exchange. For this purpose, data of 112 macroeconomic and stock variables from 1997 to 2014 were used. Modeling has been done using the genetic function approximation algorithm. Using MSmodeling software has been modeled for the factors affecting the stock price index, the price index and cash returns of the stock exchange, the financial index, the industry index were used to determining 108 independent variables are effective on the types of stock indexes. The results indicate that the granting facilities of banks lead to an increase in the industry index in the stock market. The monetary base and the bank's facilities and short-term investment deposit are also effective on the stock price index. Moreover, the variables of the number of shares traded, the value of transactions, and the number of buyers increases the industry index انواع شاخص and the stock price index. According to the findings, it is concluded that banks' grant facilities to government and non-government sectors and non-bank credit institutions will increase the industry index and stock price index. In the case of some stock companies, the government even needs to take some actions itself and manage the bankrupt enterprises by granting facilities and improve their status on the stock market. Also, according to the research findings, the growth of automotive industry results in the growth of the financial index, and for this purpose, policymakers should pay particular attention to the automotive industry. Finally, given the results of this study, longer periods of time for future research and the use of other predictive methods as well as artificial intelligence are emphasized.
Introduction
Investors and managers of the stock market make use of stock indices in order to achieve a good picture of the process of this market and the ability to evaluate past and, in some cases, to predict the future. A more detailed analysis of the price trend in stock markets requires indices with a variety of functions. As a result, today a wide variety of indices are calculated and published in the Iranian Stock Exchange. The methods of calculating the indices have undergone several changes in the direction of more efficiency and providing a more precise representation of the stock trading process. Naturally, there are a bulk of factors involved in shaping the information and views of the parties to the market and, ultimately, the stock prices of the companies. Some part of these factors is indigenous and some other is due to the status of variables outside the scope of the domestic economy of the company. Accordingly, the factors affecting stock prices are wide. On the other hand, each country's economic development depends on the money and capital markets in each country's economy. Given the importance of capital market in equipping community savings towards economic activities, identifying variables that affect the stock price index is quintessential. In this research, we have been trying to fill this gap in the financial literature of our country. Despite the fact that most previous research voluntarily selected a number of variables and examined their effects on the stock price index, in this research, optimal and effective variables in types of stock index is derived using the genetic function approximation. This research investigates the factors affecting price index, financial index, industry index, price index and cash returns, which is, in this regard, innovative compared to other studies.
Case study
The data of the statistical population was collected from the Central Bank website from 1997 to 2014. Since there are a lot of factors affecting Tehran Stock Exchange index. These factors include exports, current account balance, capital account balance, monetary and credit variables, payments and receipts of government and stock transactions, energy sector, manufacturing and mining sector, housing and construction sector, transportation, and agricultural sector. Modeling was performed for the factors influencing the stock price index, stock price and cash return index, financial index, and industry index to determine the variables effective on all types of stock market indices.
Materials and Methods
Using the genetic function approximation algorithm and running the MSmodeling software, modeling was performed for factors influencing the stock price index, stuck price index and cash return, financial index, industry index to determine which of the 108 independent variables are effective on the types of stock indices. An independent variable is added to the model and the optimal regression model is presented until no significant change, based on R 2 or LOF criteria, is observed in the final model.
Discussion and Results
In a nutshell, it can be postulated that monetary and credit variables have been effective on stock price index and stock return, industry index, and stock price index, in which an increase in liquidity in the society leads to a decrease in the price index and stock return in the stock market. Banking grants to government and non-government sectors and non-bank credit institutions have boosted the industry's index in the stock market. The monetary base and the facilities granted by banks to government and non-government sectors as well as short-term investment deposits also affected the stock price index. Furthermore, the effective stock variables are effective on a variety of indices. This means that the increase in the number of buyers in the stock market has reduced the price index and stock returns. The increase in the number of shares traded and the buyer in the stock market increases the financial index. The variables of the number of traded shares, the value of transactions and the number of buyers increased the industry index and the stock price index.
Conclusion
According to the findings, it is concluded that banks' grant facilities to government and non-government sectors and non-bank credit institutions will increase the industry index and stock price index. In the case of some stock companies, the government even needs to take some actions itself and manage the bankrupt enterprises by granting facilities and improve their status on the stock market. Also, according to the research findings, the growth of automotive industry results in the growth of the financial index, and for this purpose, policymakers should pay particular attention to the automotive industry. Finally, given the results of this study, longer periods of time for future research and the use of other predictive methods as well as artificial intelligence are emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stock price index
 • stock price index and cash return
 • financial index
 • industry index
 • Generic Function Algorithm (GFA)

مراجع

1-Alimran, R., & Alimran, S. (2015). Stock Market effectiveness as a result of irregular growth in liquidity. The Stock Exchange Quarterly, 22:5-24. (In Persian)

2-Alimran, S. & Alimran, R. (2013). Studying the process of fluctuationsTehran stock exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, (14), 119-132. (In Persian)

3-Alrub, A. A., Tursoy, T., & Rjoub, H. (2016). Exploring the long-run and short-run Relationship between macroeconomic variables and stock prices during the restructuring period: does it matter in Turkish market?. Journal of Financial Studies & Research. g1-11.(In Persian)

4-Baharmoghadam, M., & Quavaraeie, T. (2012). Relationship between the days and months of the year, macroeconomic variables and stock returns in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Progress of Shiraz University, 4 (2), 1-26.(In Persian)

5-Das, A. (2017). An Association of Macroeconomic Variables and Stock Index, India: an empirical evidence. MERC Global’s International Journal of Management, 5(1), 1-7.

6-Heidari, H. & Bashiri, S. (2012). Investigating the relationship between the uncertainty of the real exchange rate and the stock price index in Tehran Stock Exchange: Observations based on the VAR-GARCH model. Journal of Economic Modeling Research. 3 (9): 71-93. (In Persian)

7-Emenike Kalu, O., & Okwuchukwu, O. (2014). Stock market return volatility and macroeconomic variables in Nigeria. International journal of empirical finance, 2(2), 75-82.

8-Farazmand., S. Kordaich, A. & Moshbaki, A. (2013). Prediction of Tehran stock exchange index using ANFIS. Asset Management and Financing, 1(1),27-44.(In Persian)

9-Fu, G., luo, Ch., & Wang, J. (2013), Accounting Information and Stock Price Reaction on Listed Companies- Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange, Journal of Business of Management, 2(2), pp. 11-21.

10-Golestani., S. Daldar, M. Seyyed, S. & Jafari, S. H. (2014). The relation between effective tax rate and dividend profit and stock returns in companies listed in Tehran stock exchange. Economic Research and Policy,22 (70), 181 – 204. (In Persian)

11-Kamroupher, M. & Hashemi, S. Z. (2012). Investigating and recognizing the main variables affecting Tehran stock exchange index and its modeling using artificial neural networks and comparing the results with technical analysis and Elliott waves. Financial Engineering and Portfolio Management (Portfolio Management). 8(30):169-184 .(In Persian)

12-Kayyei, R. (2011). An analytical view at Stock Indicators, Stock Exchange and Securities Brokers. (In Persian)

13-Khajeh, A., & Modarress, H. (2010). QSPR prediction of flash point of esters by means of GFA and ANFIS. Journal of hazardous materials, 179(1), 715-720.

14-Khaled, K. F. (2011). Modeling corrosion inhibition of iron in acid medium by genetic function approximation method: A QSAR model. Corrosion Science, 53(11), 3457-3465.

15-Li, L., Narayan, P. K., & Zheng, X. (2010). An analysis of inflation and stock returns for the UK. Journal of international financial markets, institutions and money, 20(5), 519-532.

16-Moradi, A. (2006). Relationship between Financial Ratios and Stock Returns in Tehran Stock Exchange. Master's Degree in Accounting, Tarbiat Modarres University. (In Persian)

17-Niece, A., & Paymani, M. (2014). Modeling of Tehran Stock Exchange index using randomized differential equation. Economic Research, 14 (53), 143-166.(In Persian)..

18-Prosenjit B, J. Thomas, L. & Kunal, R. (2005). Exploring QSAR of thiazole and thiadiazole derivatives as potent and selective human adenosine A3 receptor antagonists using FA and GFA techniques Chemistry, Journal of molecular modeling, 11 (6), 516-24.

19-Rogers, D., & Hopfinger, A. J. (1994). Application of genetic function approximation to quantitative structure-activity relationships and quantitative structure-property relationships. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 34(4), 854-866.

20-Samuel, H. Uzairu, A. Mamza1, P. & Oluwole Joshua, O. (2015). Quantitative structure-toxicity relationship study of some polychlorinated aromatic compounds using molecular descriptors. Journal of Computational Methods in Molecular Design, 5 (3):106-119.

21-Sandvik, A. A. & Følgesvold, L. R. (2016). Causal relations between stock market returns and macroeconomic variables: cointegration evidence from the Norwegian stock market (Master's thesis).

22-Zare, R., Azali, M., & Habibullah, M. S. (2013). Monetary policy and stock market volatility in the ASEAN5: Asymmetries over Bull and Bear markets. Procedia Economics and Finance, 7, 18-27.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) انواع و روش اجرا

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicators) یک روش برای اندازه گیری چگونگی عملکرد سازمان یا کسب و کار در مقایسه با اهداف استراتژیک است.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) همه جا هستند چه عاشق آن ها باشید چه آن ها را نادیده بگیرید. همه جا از شاخص های کلیدی عملکرد می شنویم چه در کسب و کار ها چه در مدارس یا بیمارستان ها. بسیاری از ما ممکن است مجبور شویم گزارش های خود را بر اساس این شاخص ها ارائه دهیم اما واقعا آن ها شاخص کلیدی عملکرد هستند؟

در واقع شاخص کلیدی عملکرد یک روش برای اندازه گیری چگونگی عملکرد سازمان یا کسب و کار در مقایسه با اهداف استراتژیک است. قایقی را در نظر بگیرید که باید ۱۰ روزه مسافرین خود را به مقصد برساند. کاپیتان و خدمه کشتی باید به طور مداوم وضعیت کشتی را نسبت به مقصد مورد پایش قرار دهند. در این مورد ممکن است شاخص های کلیدی عملکرد موقعیت مکانی، سرعت کشتی، سطح سوخت کشتی، اطلاعات آب و هوا و … باشد.
در واقع این شاخص ها به آن ها نشان می دهد که در مسیر درستی نسبت به مقصد قرار گرفته اند و در زمان مقرر به مقصد خواهند رسید یا خیر؟ در واقع آن ها با پایش این شاخص ها درخواهند یافت که قدم بعدی در رسیدن به مقصد چیست؟

KPI_image1

برای سازمان ها نیز دقیقا همین گونه است. اگر هدف یک سازمان دستیابی به درآمد بیشتر باشد، باید شاخص هایی مثل افزایش فروش، حاشیه سود و هزینه های عملیاتی را مورد پایش قرار دهد. اگر سازمانی قصد جذب مشتریان بیشتر با ایجاد یک برند معتبر را دارد باید شاخص هایی مانند آگاهی از برند را مورد اندازه گیری قرار دهد (شاخص آگاهی از برند یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی است که نشان می دهد افراد جامعه چه دیدی نسبت به برند شما در شبکه های اجتماعی و … دارند.)

چالش ها

مشکل اینجاست که هزاران شاخص وجود دارد که شرکت ها در تقلا برای انتخاب درست ترین آن ها هستند. انتخاب نادرست KPI، خطر هدایت افراد به مسیر غلط و حتی تشویق آن ها به انجام کارهای اشتباه را به همراه دارد. در واقع دلیل قدرتمند بودن شاخص های کلیدی عملکرد در این است که شما دریافته اید چه چیزی را باید مورد سنجش قرار دهید.

اگر سازمانی در حال اندازه گیری شاخص هایی است که در راستای اهداف سازمان نیستند و برای دستیابی به آن ها پاداش تعیین می کند در واقع از خدمه کشتی می خواهد که کشتی را در جهت نادرست هدایت کنند. شاخص های موثر باید به شدت به اهداف استراتژیک سازمان گره خورده باشند. سازمان ها باید سعی کنند اولویت های استراتژیک خود را معین کنند و شاخص های کلیدی خود را در راستای آن ها تنظیم کنند.

KPI_image2

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) یک مقدار قابل سنجش است که نشان می دهد سازمان به چه میزان به اهداف خود دست یافته است؟ سازمان ها با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد در سطوح مختلف میزان موفقیت در رسیدن به اهداف خود را ارزیابی می کنند. شاخص های کلیدی سطوح بالا بر روی عملکرد کلی سازمان تمرکز می کنند در حالی که شاخص های کلیدی سطوح پایین بر فرآیند ها یا کارکنان در بخش های مختلف مانند فروش، بازاریابی یا مرکز تماس تمرکز می کنند.

KPI_image3

متاسفانه بسیاری از سازمان ها کورکورانه شاخص های کلیدی عملکرد رایج در صنعت را مورد استفاده قرار می دهند و در نهایت در دستیابی به تغییرات مثبت با شکست مواجه می شوند. بسیاری از سازمان ها برای پیدا کردن شاخص های کلیدی عملکرد تنها از جستجو در صفحات وب و استفاده از مرجع های مختلف برای یافتن شاخص های کلیدی عملکرد بهره می برند در حالی که این روش مناسب نیست.

تعریف شاخص های کلیدی عملکرد

به منظور توسعه ی شاخص های کلیدی عملکرد باید اهداف سازمان و برنامه رسیدن به این اهداف مشخص گردد. در واقع توسعه ی شاخص های کلیدی عملکرد از یک فرآیند رفت و برگشت شامل بازخورد های تحلیل گران، بخش های مختلف سازمان و مدیران حاصل می شود. به عبارت دیگر با این ارتباطات بین تحلیل گران، بخش های مختلف سازمان و مدیران آشکار می شود که کدام یک از شاخص ها باید اندازه گیری و در قالب داشبورد نمایش داده شود و همچنین این اطلاعات باید با چه شخص یا اشخاصی به اشتراک گذاشته شود.

برای ارزیابی میزان مطلوبیت شاخص های کلیدی عملکرد باید از ویژگی SMART استفاده کنیم. در واقع اهداف باید معین، قابل اندازه گیری و سنجش، واقع گرایانه، قابل دستیابی، مرتبط به اهداف کسب و کار و زمان بندی شده باشند. به عبارت بهتر اهداف باید کاملا معین و صریح و شفاف باشند، باید معیار های اندازه گیری کاملا مشخص باشد، به صورت واقع بینانه مشخص شوند به نحوی که دستیابی به آن امکان پذیر باشد، و کاملا در راستای اهداف کسب و کار باشند و برنامه زمان بندی برای رسیدن به این اهداف کاملا مشخص گردد.

KPI_image4

هر شاخص کلیدی عملکرد باید مرتبط به یک خروجی و هدف معین و همراه با معیار اندازه گیری عملکرد باشد. شاخص های کلیدی عملکرد باید با توجه به اهداف اصلی سازمان مشخص شوند. برای تعیین شاخص های کلیدی عملکرد باید گام های زیر را دنبال کنیم:

نتیجه مورد نظر ما چیست؟

چرا دستیابی به این نتیجه اهمیت دارد؟

معیار اندازه گیری این نتیجه چیست؟

چگونه می توان این نتیجه را تحت تاثیر قرار داد؟

چه کسی مسئول این نتایج است؟

چگونه متوجه می شوید که به نتایج مورد انتظار خود دست یافته اید؟

هر از چه مدت پیشرفت خود را مورد پایش قرار می دهید؟

فرض کنید هدف سازمان ۲۰ درصد افزایش درآمد حاصل از فروش در سال جاری باشد. شاخص کلیدی عملکرد به صورت زیر تعریف می گردد.

هدف سازمان ۲۰ درصد افزایش فروش در سال جاری است.

دستیابی به این نتیجه باعث سودآوری بیشتر برای سازمان خواهد شد.

پیشرفت با افزایش میزان ریالی فروش اندازه گیری می شود.

با افزایش کارکنان فروش و همچنین تعریف بسته های تشویقی برای مشتریان و طراحی کمپین های تبلیغاتی می توان نتایج را بهبود بخشید.

مدیر فروش مسئول این نتایج است.

میزان فروش باید حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.

نتایج باید هر ماه مورد بررسی قرار گیرد.

KPI_image5

بسیاری از سازمان ها برای سنجش عملکرد خود از سنجه های بسیار نادرستی بهره گرفته و اشتباها از آن به عنوان شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) یاد می کنند. سازمان های کمی وجود دارند که واقعا شاخص های کلیدی عملکرد خود را به درستی شناخته و آن ها را مورد رصد قرار می دهند.

شاخص های انواع شاخص کلیدی نتیجه و عملکرد

سنجه های عملکرد به ۲ گروه تقسیم بندی می شوند:

شاخص های کلیدی نتیجه (KRI)

این شاخص ها به ما می گوید که سازمان در چه وضعیتی قرار دارد؟

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

این شاخص ها به ما می گوید چه کار کنیم تا عملکرد سازمان بهبود یابد؟

بسیاری از سنجه های عملکردی که توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد ترکیب نادرستی از این ۲ دسته می باشد. در واقع شاخص کلیدی نتیجه تنها به ما می گوید چه اتفاقی افتاده است در حالی که شاخص کلیدی عملکرد دارای هدف و جهت می باشد. از طرفی شاخص های کلیدی نتیجه، نتیجه ی مجوعه ای از فعالیت ها را اندازه می گیرد اما شاخص کلیدی عملکرد به طور دقیق و جزئی فعالیت ها را رصد می کند و به ما می گوید چه کنیم که در نهایت به بهبود فعالیت های خاص و به تبع آن بهبود نتیجه کلی سازمان می شود.

شاخص های کلیدی نتیجه معمولا با شاخص های کلیدی عملکرد اشتباه گرفته می شوند. در واقع سنجه هایی مثل رضایت مشتری، سود خالص قبل از مالیات، سود آوری مشتریان، رضایت کارکنان، بازده سرمایه مورد انتظار در واقع شاخص های کلیدی نتیجه هستند که به اشتباه به عنوان شاخص های کلیدی عملکرد مورد سنجش قرار می گیرند. در واقع ویژگی مشترک این سنجه ها این است که نتیجه ی تعداد زیادی فعالیت هستند و تصویر واضحی از اینکه سازمان در جهت مناسبی در حال حرکت است یا خیر را به ما نشان می دهند اما این سنجه ها به ما نمی گویند چه کاری برای بهبود نتایج خود انجام دهیم. اطلاعات حاصله از شاخص های کلیدی نتیجه برای سطح هیئت مدیره و کسانی که با مدیریت روزانه سازمان سر و کار ندارند بسیار مناسب است. نمایشگر سرعت خودرو یک مثال خوب برای تفهیم این موضوع است.

KPI_image5

در واقع هیئت مدیره می خواهند بدانند سرعت ماشین در حال حرکت چند کیلومتر بر ساعت است؟ اگر چه مدیریت نیاز دارد اطلاعات دیگری از قبیل دور موتور خودرو و دنده ای که خودرو با آن در حال حرکت است کسب نماید، ولی سرعت سنجه ایست که نتیجه ی ترکیب چندین فعالیت است.

حتی ممکن است مدیران نگران میزان مصرف سوخت و همچنین درجه حرارت موتور خودرو انواع شاخص نیز باشند که این شاخص ها می توانند PI یا KPI باشند. شاخص های کلیدی نتیجه معمولا دوره های بلند مدت تری (مثلا ماهانه یا فصلی) را مد نظر قرار می دهند در حالی که شاخص های کلیدی عملکرد دوره های کوتاه تر (مثلا روزانه یا هفتگی) را مد نظر قرار می دهند.

شاخص های عملکردی که می توانند در سازمان مورد بررسی قرار بگیرند عبارتند از :

سودآوری ۱۰ درصد از مشتریان برتر

سود خالص خط تولید اصلی شرکت

درصد افزایش فروش توسط ۱۰ درصد مشتریان برتر

شاخص های کلیدی عملکرد مجموعه ای از سنجه ها هستند که بر جنبه های عملکردی سازمان که برای موفقیت حال و آینده ی سازمان حیاتی هستند تمرکز می کنند.

باید های شاخص های کلیدی عملکرد

وقتی قصد طراحی شاخص های کلیدی عملکرد را دارید باید اطمینان حاصل کنید که این شاخص ها مرتبط به اهداف یا خروجی های مشخصی از کسب و کار شما هستند. شاخص ها باید برای کسب و کار شما سفارشی سازی شوند و به شما در راستای رسیدن به اهداف سازمان کمک نمایند.

 • اهداف خود را به طور واضح مشخص کنید.

این گام یکی از مهمترین گام ها در طراحی شاخص های کلیدی عملکرد می باشد. در واقع شاخص کلیدی عملکرد باید حتما و حتما به یک هدف کلیدی سازمان مرتبط باشد در غیر اینصورت در بهترین حالت شما در حال تلاش برای رسیدن به هدفی هستید که تاثیری بر عملکرد سازمان شما نخواهد داشت و در بدترین حالت باعث هدر رفت زمان و منابعی خواهد شد که می بایست در جهت دیگری هدایت می شد. به یاد داشته باشید شاخص های کلیدی عملکرد عدد و ارقام و نمودارهای زیبا نیستند. آن ها بیانگر استراتژی های سازمان هستند. یک شاخص عملکرد خوب اطلاعات بسیاری را در مورد مدل کسب و کار سازمان به شما نشان می دهد.

 • شاخص های کلیدی عملکرد را با ذینفعان به اشتراک بگذارید.

شاخص های کلیدی سازمان را با تمامی ذینفعان به اشتراک بگذارید. نه تنها به آن ها بگویید چه چیزی را اندازه می گیرید بلگه دلیل اندازه گیری آن را برای آن ها شرح دهید. به خوبی به ذینفعان گوش فرا دهید و بگذارید خطاهای انتخاب شاخص ها را اصلاح کنند چرا که شاخص ها ممکن است اشتباه انتخاب شده باشد و با اهداف سازمان منطبق نباشد. شاخص های خوب با ارتباط با ذینفعان استخراج می شود نه با جستجو در اینترنت.

 • شاخص های خود را بر حسب نیاز های در حال تغییر کسب و کار به روز کنید.

شاخص هایی که به روز نمی شوند می توانند به سرعت منسوخ شوند. بازبینی شاخص ها به طور منظم برای اصلاح و توسعه آن ها ضروری است. با بازبینی منظم و دوره ای ممکن است دریابید یک شاخص قابل اندازه گیری نیست یا نحوه ی اندازه گیری آن متفاوت است و آن را اصلاح کنید و یا دریابید هدف خود را بیش از حد کم یا زیاد در نظر گرفته اید یا برخی از عوامل موثر بر آن را نادیده گرفته اید.

تعیین اهداف مناسب برای تیم ها بسیار ضروری است. عملکرد فعلی خود را بررسی کرده و متناسب با آن هدف گذاری کنید. هدف گذاری بیش از حد خوش بینانه یا بیش از حد بد بینانه با شکست مواجه خواهد شد. عملکرد فعلی شما بهترین عدد برای شروع برنامه ریزی است.

به این نکته توجه کنید که سنجه (Measure) اساسا با شاخص کلیدی عملکرد متفاوت است. در واقع شاخص های کلیدی عملکرد از مجموعه ای از سنجه ها استخراج می شوند و دارای هدف هستند. به طور مثال میزان فروش یک سنجه است. اما میزان رشد فروش نسبت به سال قبل اگر با هدف همراه باشد (مثلا ۱۰ درصد رشد در فروش) به شاخص کلیدی عملکرد تبدیل می شود. توجه کنید که شما در داشبورد های خود می توانید ده ها سنجه داشته باشید اما تا جای ممکن شاخص های کلیدی خود را محدود نگه دارید و از ساختن شاخص های متعدد پرهیز کنید. مهترین اهداف خود را استخراج کنید. شاخص کلیدی عملکرد مرتبط با هر هدف را شناسایی کنید. نحوه ی محاسبه و اولویت آن ها و ذینفعان آن ها را شناسایی کنید. منابع داده ای هر کدام از این شاخص ها را مشخص کنید و در نهایت به ساخت داشبورد های مدیریتی خود بپردازید.

شاخص قیمت

شاخص قیمت ( Price Index) یکی از اصطلاحات علم اقتصاد و به معنای معیاری که براساس آن، ارزش ثابت از ارزش جاری تمیز داده می‌شود. دو روش اصلی برای محاسبه شاخص قیمت وجود دارد: شاخص لاسپیرز (Laspeyres) و شاخص پاشه (Paasche). از شاخص قیمت‌های رایج می‌توان به شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص بهای خرده فروشی، شاخص کل بهای عمده‌فروشی و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اشاره کرد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
یکی از متغیّرهای مهم در اقتصاد کلان سطح عمومی یا متوسط وزنی قیمت‌ها است؛ که کاربرد‌های فراوانی دارد. در واقع چون در اقتصاد کلان با تعداد بسیار زیادی از کالاها و خدمات مواجه هستیم، ناچاریم با یک عدد، وضعیت همه قیمت‌ها را بیان نماییم.

اصولا شاخص، کمیّتی است که به‌عنوان نماینده کمیّت‌های همگن متعدد به‌کار می‌رود و می‌تواند جهت و میزان تغییر کمیّت‌های مورد نظر را در طول زمان نشان دهد.


عدد شاخص، رقمی است که تغییر نسبی قیمت‌های کالای مصرفی یا خدمات مشابه را در یک دوره و هر دوره دیگر، به‌عنوان دوره مبنا نشان می‌دهد. معمولا دوره مبنا را به رقم صد ارائه می‌دهند.

به عبارت کلی شاخص قیمت یعنی «بیان قیمت همه کالا‌ها و خدمات به صورت یکجا، کمی و بدون واحد»

۲ - روش‌ها

شاخص قیمت

[ویرایش]
ظاهرا ساده‌ترین راه این است که میانگین ساده همه قیمت‌ها را به‌دست آوریم. برای توضیح این مفهوم از یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید که در اقتصاد چهار کالا (برای سادگی) وجود داشته باشد و در یک کشور فرضی همین چهار کالا تولید و خرید و فروش شود. راه حل اولیه برای نشان دادن همه قیمت‌ها با یک عدد، محاسبه میانگین قیمت‌ها است.

P۱۳۹۰= ۱۰۰+ ۱۵۰۰+ ۱۰۰۰۰+ ۲۰۰۰۰/۴= ۷۹۰۰ریال
P۱۳۹۱= ۱۵۰+ ۲۰۰۰+ ۱۸۰۰۰+ ۳۵۰۰۰/۴= ۱۳۷۸۷ ریال
P۱۳۹۲= ۲۰۰+ ۳۱۰۰+ ۲۵۰۰۰+ ۵۵۰۰۰/۴= ۲۰۸۲۵ ریال
استفاده از راه حل اولیه میانگین قیمت‌ها، اگر چه می‌توان قیمت همه کالاها را با یک عدد نشان داد، اما این روش دچار اشکالاتی است:
اول اینکه در میانگین‌های فوق، همه کالاها وزن انواع شاخص یکسانی دارند و حال آن‌که مقدار مصرف برنج در خانوارها بسیار بیشتر از خاویار است و باید وزن بزرگتری به‌خود بگیرد.
دوم این که واحدهای‌ اندازه‌گیری کالاها با‌هم همگن نیستند؛ یعنی برخی کالاها را به وزن، برخی را به‌صورت عددی و بعضی دیگر را با لیتر‌ اندازه‌گیری می‌کنند. در این‌ صورت، باید کاری کرد که کالاها، میانگین واحد پولی نداشته باشند.

برای حذف این دو مشکل یک سال را به عنوان «سال پایه» در نظر می‌گیریم. سال پایه یعنی سالی که در آن کشور، کمتر دچار تغییر و تحول شده باشد. به عبارت دیگر سالی که «تورم حداقل باشد؛ بیکاری کم باشد، رشد اقتصادی بالا باشد». البته بخاطر ایجاد کالاهای جدید و یا تغییر در مصرف برخی کالاها، سال‌های پایه هر چند سال تغییر می‌بابد. با توجه به توضیحات اگر در مثال فرضی سال پایه ۱۳۹۰ باشد داریم:
(شاخص قیمت ۱۳۹۰) P۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۰= ۱۰۰+ ۱۵۰۰+ ۱۰۰۰۰+ ۲۰۰۰۰/۱۰۰+ ۱۵۰۰+۱۰۰۰۰+۲۰۰۰۰ =۱
(شاخص قیمت ۱۳۹۱) P۱۳۹۱به سال پایه ۱۳۹۰=۱۵۰+ ۲۰۰۰+ ۱۸۰۰۰+ ۳۵۰۰۰/ ۱۰۰+۱۵۰۰+۱۰۰۰۰+۲۰۰۰۰=۱/۷۴
(شاخص قیمت ۱۳۹۲) P۱۳۹۱ به سال پایه ۱۳۹۰= ۲۰۰+ ۳۱۰۰+ ۲۵۰۰۰+۵۵۰۰۰/ ۱۰۰+۱۵۰۰+۱۰۰۰۰+۲۰۰۰۰=۲/۶۴

عدد ۱. ۷۴ بدین معنی است که به طور متوسط قیمت‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ حدود ۱. ۷۴ برابر شده است. این شاخص قیمت بدست آمده اگرچه دو مشکل قبلی را رفع کرده است اما مشکل دیگری دارد و آن اینکه به همه کالاها یک وزن ثابتی داده است، در حالی‌که برخی از کالاها برای ما مهم‌تر و با اهمیت‌تر است.
لذا باید وزن بیشتری داده شود و بلعکس. به عنوان نمونه در مثال فرضی وزن برنج و خاویار در شاخص قیمت یکسان در نظر گرفته شد در حالی‌که برنج اهمیت بیشتری در رندگی روزمره دارد. برای رفع این مشکل قیمت پیشنهاد شده است کالاها در مقدار آنها ضرب می‌شود. البته نحوه در نظر گرفتن وزن (مقدار) کالاها باعث شده است که شاخص‌های مختلفی بیان گردد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد.

۳ - انواع

[ویرایش]
انواع شاخص‌های قیمت عبارت است:

۳.۱ - شاخص لاسپیرز

شاخص لاسپیرز (Laspeyers index) (L t): در این شاخص، سبد مصرفی سال پایه (مقدار کالای سال پایه) به عنوان وزن کالاها در نظر گرفته می‌شود. جهت محاسبه این شاخص، قیمت کالای مورد نظر در مقدار کالای سال پایه ضرب می‌شود.
L t =
i =۱، ۲، ۳،. . ،n
در مثال مورد نظر خواهیم داشت:
L ۱۳۹۱ =
مفهوم ۱۶۹: یعنی به طور متوسط قیمت‌ها از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۹ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. به عبارت دیگر اگر مصرف کنندگان بخواهند همان مقدار کالای سال ۱۳۹۰ را در سال ۱۳۹۱مصرف کنند، باید ۱. ۶۹ برابر بیشتر پرداخت کنند.

۳.۲ - شاخص پاشه


شاخص پاشه (Paasche index) (P t): در این شاخص، سبد مصرفی سال مورد نظر (مقدار کالای سال مورد نظر) به عنوان وزن کالاها در نظر گرفته می‌شود. جهت محاسبه این شاخص، قیمت کالای مورد نظر در مقدار کالای سال مورد نظر ضرب می‌شود.

لذا در مثال مورد نظر خواهیم داشت:
P t =
i =۱، ۲، ۳،. . ،n
P ۱۳۹۱ =
مفهوم ۱۶۹: یعنی به طور متوسط قیمت‌ها از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۹ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. به عبارت دیگر اگر مصرف‌کنندگان بخواهند سبد مصرفی سال ۱۳۹۱ را تهیه کنند در سال پایه (۱۳۹۰) ۱. ۶۹ برابر ارزش دارد.

۳.۲.۱ - مقایسه لاسپیرز و پاشه


۱: اگر فقط قیمت سال مورد نظر را داشته باشیم، می‌توانیم شاخص لاسپیرز را محاسبه نماییم؛ بخلاف شاخص پاشه.


۲: تغییر الگوی مصرف بعضی کالاها در سال پایه که هم اکنون استفاده نمی‌شود در محاسبه شاخص لاسپیرز مشکلاتی را ایجاد میکند؛ چرا که برخی از کالاهایی که در سال پایه استفاده می‌گردید اکنون دیگر جزء سبد مصرفی خانوارها نیست. در حالی که در محاسبه شاخص لاسپیرز همچنان ترکیب کالاهای قبلی لحاظ می‌شود. البته برای رفع این مشکل از شاخص پاشه استفاده می‌شود.
۳: از نظر تئوریک شاخص لاسپیرز افزایش قیمت را بیشتر از حد نشان می‌دهد. چون در این شاخص، مقدار کالای سال پایه مد نظر است و با افزایش قیمت انسان‌ها از مصرف آن می‌کاهند اما در این شاخص آن را لحاظ نمی‌کنیم.
۴: از نظر تئوریک شاخص پاشه کاهش قیمت را بیشتر از حد نشان می‌دهد. چون در این شاخص، مقدار کالای سال مورد نظر، مدنظر است و با کاهش قیمت انسان‌ها به مصرف آن در سال مورد نظر می‌افزایند در صورتی که مصرف همین مقدار کالا در سال پایه کمتر است.

۳.۳ - شاخص فیشر

شاخص فیشر (Fisher index) (F) در این روش بر خلاف دو روش قبل که کمیّت‌ها در سال‌های پایه و جاری در نظر گرفته می‌شد، میانگین هندسی شاخص‌های لاسپیرز و پاشه را محاسبه می‌کند. فرمول ریاضی روش فیشر به‌صورت زیر است:
P t =

۳.۴ - شاخص مارشال – اجورث

شاخص مارشال – اجورث (Marshall – Edgeworth index) که به صورت زیر محاسبه می‌شود:
M t =
شاخص مارشال و فیشر به واقیعت نزدیک‌تر است چون تقریبا میانگین حسابی و هندسی است. اما روش محاسبه آن هزینه‌بردارتر و سخت‌تر است چون هم باید قیمت و هم مقدار کالاهای سال مورد نظر داشته باشیم.

۴ - کاربردها

[ویرایش]
شاخص قیمت‌ها کاربردهای فراوانی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۴.۱ - محاسبه روند قیمت‌ها

به‌عنوان یک متغیّر کلان اقتصادی، نشان‌دهنده چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است و به‌صورت کمّی، وضعیت قیمت‌ها را در سال‌های مختلف باهم مقایسه می‌کند. این مورد امروزه از نظر هر جامعه‌ای اهمیت خاصی دارد. این کاربرد برای محاسبه یک مقطع زمانی در ایران مناسب است.

۴.۲ - تبدیل متغیّرهای کلان به واقعی


استفاده از شاخص قیمت می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تولیدهای اسمی) را به متغیرهای واقعی تبدیل کند. بدین‌صورت که متغیّرهای اسمی را به شاخص قیمت تقسیم کرده و متغیر واقعی را به‌دست می‌آوریم.

۴.۳ - محاسبه نرخ تورّم


فرمول شاخص قیمت در یک سال مورد نظر برابر است با نسبت هزینه کل خرید یک دسته کالا در آن سال به هزینه همان دسته کالا در سال پایه است.

۵ - شاخص قیمت‌های رایج

۵.۱ - شاخص کل بهای عمده‌فروشی

شاخص کل بهای عمده‌فروشی نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها در سطح تولیدکنندگان و فروشندگان عمده است؛ ‌که از طریق جمع‌آوری اطلاعات قیمت عمده‌فروشی از کارخانه‌ها، عاملان فروش عمده و قیمت کالاهای وارداتی در مرز کشور، محاسبه می‌شود.

۵.۲ - شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی معیار سطح عمومی قیمت‌های خرده‌فروشی است؛ یعنی تغییرات قیمت تعداد ثابت و معیّنی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهری مصرف می‌شود. شاخص بهای کالای مصرفی و نشان‌دهنده سطح زندگی خانوارها در کالاها و خدمات مصرفی در یک دوره مالی است. درصد تغییرات سالانه این شاخص نرخ تورم را نشان می‌دهد.

۵.۳ - شاخص قیمت تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده معیار سنجشی است از میانگین وزن مواد و کالاهای معیّن که در تولید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص، به‌علت پوشش کالاها، شامل مواد خام و کالاهای نیمه‌ساخته است.

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟+ راهنمای گام به گام به کار بستن در کسب وکار

شاخص کلیدی عملکرد، باز هم استفاده از واژه و عبارت‌های پر طمطراق؟! در هر کسب وکاری تا زمانی که شاخص کلیدی عملکرد نداشته باشید و آن را اندازه گیری نکنید، یعنی هنوز بازار را جدی نگرفته‌اید و در حال و هوای کودکی خود به سر می‌برید.

همان طور که دنیس لومباردی گفته : “اگر امتیاز را نمی‌شمارید، بازی نمی‌کنید، بلکه تمرین می‌کنید.”
از همین رو در این مقاله می‌خواهیم به تعریف شاخص کلیدی عملکرد و انواع آن پرداخته و در انتها کاربرد هریک را برای شما توضیح خواهیم داد. به جرات می‌توانیم بگوییم بعد از مطالعه این مقاله و به کارگیری نکات و ارزیابی‌ها در کسب وکارتان، بازدهی و عملکرد بهتری از پرسنل خود خروجی بگیرید. پس با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد که در زبان انگلیسی به آن key performance indicator و در اصطلاح به آن KPI گفته می‌شود، معیاری است که نشان می‌دهد، سازمان در حوزه خاصی از عملکردش، چگونه عمل می‌کند . مثلا برای رسیدن به رضایت بیشتر مشتریان، چگونه در این مسیر گام بر می‌دارد. سازمان‌هایی که شاخص عملکرد را اندازه می‌گیرند، عوامل حیاتی موفقیتی را شناسایی می‌کنند که برای تحقق اهداف، حال چه کوتاه مدت باشد و چه بلند مدت، لازم هستند.

برای روشن شدن بهتر موضوع به این مثال توجه کنید: سازمانی با توجه به برنامه و استراتژی کنونی خود، ممکن است شاخص کلیدی عملکردی برای سهم درآمدش از بازارهای بین المللی داشته باشد. شاخص کلیدی عملکرد دیگری تعداد شکایت های مشتری از ثبت نادرست سفارش‌ها است. حتی در بعضی مواقع به شخصه خودم دیده‌ام که برخی از سازمان‌ها از شاخص کلیدی متعددی برای تمام حوزه‌های کاری خود استفاده می‌کنند.

معمولا تمام واحدهای شرکت، مجموعه شاخص‌های کلیدی عملکردی دارند که اهداف شرکت را پشتیبانی می‌کنند. اطلاعات به دست آمده از شاخص‌های کلیدی عملکرد یک واحد را می‌توان برای نشان دادن عملکرد سازمان در آن حوزه به کار برد.

شما به عنوان مدیر، ممکن است نقشی در توسعه شاخص‌های عملکرد در سطح شرکت خودتان نداشته باشید. اما در ایجاد شاخص‌های کلیدی عملکرد واحد سازمانی نقش دارید. مخصوصا زمانی که واحد سازمان، محصولی نو، فرآیند یا گزارشی جدید ارائه کرده باشد. شما در هر موقعیتی که باشید باید از شاخص کلیدی عملکرد که در سازمان مطرح است، مطلع باشید.

با این آگاهی شما می‌توانید میزان پیشرفت گروه خود را نسبت به اهداف شرکت و واحد ارزیابی کنید. در قسمت بعدی مقاله می‌خواهیم سه نوع مهم از انواع شاخص ها را بررسی و معرفی کنیم.

انواع شاخص کلیدی عملکرد

شاخص های عملکرد در اصل 3 نوع هستند. اول، شاخص کلیدی عملکرد خود فرآیند، که بازدهی یا بهره وری یک فرایند کسب وکار را می‌سنجد . اگر ما بخواهیم در این دسته برای شما مثال بزنیم، می توانیم به شاخص‌هایی مانند: “متوسط زمان تعمیر”، “متوسط زمان انجام سفارش”، “تعداد زنگ‌های تلفن قبل از برداشت گوشی” و “مدت زمان استخدام افراد برای پست‌های خالی” اشاره کرد.

دوم، شاخص های کلیدی عملکرد ورودی فرآیند، که دارایی‌ها و منابعی را که سرمایه گذاری می‌کنیم یا از آن برای رسیدن به نتایج کسب وکار استفاده می‌کنیم، نشان می‌دهد . مانند: “مبلغ هزینه تحقیق و توسعه”، “میزان سرمایه گذاری برای آموزش کارکنان”، “مهارت و دانش کارکنان جدید” و “کیفیت مواد خام” نمونه‌هایی از شاخص کلیدی عملکرد ورودی هستند.

سوم، شاخص کلیدی عملکرد خروجی فرآیند، که نتایج مالی و غیر مالی فعالیت های کسب وکار را می‌سنجند. “درآمد”، “تعداد مشتریان جدید” و “درصد افزایش کارکنان تمام وقت” نمونه‌هایی از این نوع سنجه‌ها هستند. شما مدیران نیاز دارید که از هر سه نوع شاخص کلیدی عملکرد استفاده کنید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI):

نرخ بازگشت سرمایه گذاری، نشان دهنده منافع حاصل از دارایی شرکت، واحد یا گروه است . این شاخص کلیدی عملکرد برای مدیران ارشد، مدیران مالی، اعضای هیئت مدیره و سهام داران مهم است. یکی از راه‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری، تقسیم درآمد خالص –درآمد منهای هزینه و تعهدات- بر کل دارایی‌ها است. این نوع از شاخص کلیدی عملکرد نشان می‌دهد که مدیران چقدر از منابع، خوب استفاده می‌کنند و به صورت زیر محاسبه می شود.

کل دارایی‌ها – درآمد خالص = نرخ بازگشت سرمایه

ارزش افزوده اقتصادی (EVA):

ارزش افزوده اقتصادی به معنای ارزشی است که فعالیت‌های یک کسب وکار پس از حذف هزینه‌های انجام کار و هزینه‌های مالی و فیزیکی سرمایه به کار گرفته شده برای شرکت، ایجاد می‌کند . ارزش افزوده اقتصادی در حوزه مالی به معنای تعیین ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران شرکت است. بنابراین برای مدیریت ارشد، سهام داران، اعضای هیئت مدیره و سایر سرمایه گذاران مفید است. ارزش افزوده اقتصادی به شیوه زیر محاسبه می شود.

(متوسط موزون هزینه سرمایه * دارایی‌های عملیاتی خالص) – سود خالص پس از کسر مالیات = ارزش افزوده اقتصادی

وقتی شرکتی ارزش افزوده اقتصادی مثبتی دارد که درآمد حاصل از سرمایه به کار گرفته شده در عملیات‌های شرکت بیشتر از هزینه آن باشد.

سهم بازار:

درصد فروش در بخش یا زیر بخشی از صنعت که در اختیار یک شرکت است.

تمام این سه نوع شاخص “فرآیند، ورودی و خروجی” اطلاعات ارزشمندی را از عملکرد ایجاد می‌کنند. ترکیبی از این سه نوع معیار، تصویری جامع از عملکرد سازمان یا واحد ارائه می‌دهند.

چرا باید با انواع شاخص کلیدی عملکرد آشنا باشیم؟

خب اجازه دهید بی‌پرده صحبت کنم. حتی اگر رئیس شما نخواهد شاخص‌های کلیدی عملکرد فرآیند، ورودی و خروجی را رصد کنید، شناخت این شاخص‌ها ضروری است. بپرسید چرا؟ یک دلیل عالی و غیر قابل انکار وجود دارد. بارها این واژه‌ها در سازمان به گوشتان خورده است. همچنین باید بدانید که سازمان چگونه عوامل توفیق خود را شناسایی می‌کند. مثلا تمرکز سازمان شما برای بودجه ریزی چیست؟

در بسیاری از صنایع، محققان از شاخص کلیدی عملکرد برای رصد کردن شیوه اندازه گیری معیارها در مقایسه با رقبا استفاده می‌کنند. اگر بخواهید این مطالعات را درک کنید، باید با مفهوم شاخص کلیدی عملکرد آشنا باشید. علاوه بر این، این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند نقش خود را در تحقق اهداف سازمان روشن سازید. در نهایت باید بگوییم که اگر نشان دهید که شاخص کلیدی عملکرد شرکت را می‌دانید بر اعتبار شما افزوده خواهد شد.

چه کسی از شاخص های کلیدی عملکرد استفاده می کند؟

مدیران تمام سطوح سازمان می‌توانند، شاخص‌های کلیدی عملکرد را پیگیری کنند و ارزیابی نمایند، که گروه کاری آنها تا چه اندازه اهداف کسب وکار را محقق کرده است؟ البته فرقی نمی‌کند که عملکرد افزایشی یا کاهشی باشد. می‌توان عملکرد گروه را با سایر گروه‌های شرکت مقایسه کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • مدیر عامل نرخ بازگشت سرمایه را به تفکیک واحدهای سازمان، جریان نقدینگی شرکت را به صورت ماهیانه و فصلی بررسی و با نتایج رقبا مقایسه می‌کند.
 • مدیر خدمات مشتری با پیمایش کیفیت، خدمات مشتری را رصد می‌کند. اگر پیمایش نشان بدهد که کیفیت خدمات کاهش یافته است، باید افراد بیشتری را برای بهبود سطح خدمات به کار بگیرد.
 • مدیر رسیدگی به خسارت، بررسی می‌کند چه تعداد ادعای خسارت در سال جاری، در مقایسه با سال قبل بررسی شده است. افزایش تعداد ادعاها ما را به این نتیجه می‌رساند که زمان سرمایه گذاری بر روی نرم افزار بررسی ادعاها برای افزایش سرعت بررسی فرارسیده است.
 • مدیر توسعه محصول، نسبت فروش محصولات جدید به انواع شاخص کل فروش را می‌سنجد. او تصمیم می‌گیرد سرمایه گذاری بیشتری بر روی تحقیق و توسعه برای افزایش این نسبت انجام دهد.
 • مدیر منابع انسانی درصد کارکنانی که به برنامه آموزشی تعیین شده توسط شرکت پیوسته‌اند، محاسبه کرده و آن را با هدف تعیین شده مقایسه می‌کند. کمتر بودن درصد کارکنان به این معنی است که برنامه آموزشی، توفیقی نداشته است و باید بررسی کنیم که چرا این گونه شده است. با انجام این بررسی به صرفه جویی میلیون ها تومان و همچنین کنار گذاشتن برنامه های آموزشی غیر موثر منجر خواهد شد.

توصیه! اگر به تازگی به پست مدیریت منسوب شده‌اید، ممکن است ندانید چه شاخص کلیدی عملکردی را برای گروه و تیم خودتان انتخاب کنید. حال شما چگونه این شاخص را تعیین می‌کنید؟ کم هزینه‌ترین راه این است که از رئیس قبلی خود بپرسید باید چه معیارهایی را برای پیگیری عملکرد گروه استفاده کنید.

چگونه شاخص کلیدی عملکرد را به کار روزمره تبدیل کنیم؟

فرقی نمی‌کند که سازمان و شرکت شما، شاخص کلیدی عملکرد داشته باشد یا نداشته باشد. شما می‌توانید با تبدیل شاخص کلیدی عملکرد به کاری معمول و روزانه، از مزایای آن بهره ببرید. بپرسید چگونه؟

وقتی شما نتایج کار گروه خود را بررسی می‌کنید و علل ناکامی در نتایج را بیان می‌کنید، می‌توانید مداخله‌های لازم را برای بهبود عملکرد گروه طرح ریزی کنید و به شرکت در رسیدن به دستاوردهای بهتر کمک کنید. اول باید شما شاخص کلیدی عملکرد را درک کنید. از همین رو شما باید 3 گام مهم را بردارید تا بتوانید به هدف مورد نظر خود برسید.

گام اول) در گام اول شما باید تصمیم بگیرید، چه چیزی را اندازه بگیرید.

تعریف اهداف: برای مثال “افزایش رضایت مشتری”، “کاهش حوادث شغلی”، یا ” کاهش هزینه”.

تعریف عوامل کلیدی موفقیت (CSF): منظور ما مجموعه اهدافی هستند که باید به آن دست یافت. یا کارهایی که باید برای رسیدن به یک هدف خاص به سرانجام برسد. برای نمونه، عوامل کلیدی موفقیت در هدف “افزایش رضایت مشتری” شامل “کاهش میزان تغییر نیروی فروش” و “بهبود عملکرد تحویل به موقع” است.

تعریف شاخص کلیدی عملکرد: کار بعدی تعیین شاخص‌هایی است که با آن تحقق عوامل کلیدی موفقیت را ارزیابی می‌کنید. مثلا “متوسط زمان حضور افراد در واحد فروش”، “تعداد خروج افراد از واحد فروش در هر فصل”.

گام دوم) در گام دوم اطلاعات عملکرد جمع آوری می‌شود.

تعیین اهداف کمّی برای شاخص‌ها: برای نمونه “کاهش 8 تا 10 درصدی تغییر نیروهای فروش در سال جدید”.

جمع آوری اطلاعات عملکرد: برای مثال “تعداد نیروی فروش که طی شش ماه اخیر از شرکت رفته‌اند.” یا “ثبت زمان تحویل تمام سفارش‌ها در فصل گذشته”.

گام سوم) در گام سوم اطلاعات عملکرد تحلیل می‌شوند.

تحلیل داده‌های عملکرد: نمایش تصویری تعداد خروج افراد در هر فصل و نشان دادن این که آیا با هدف کاهش 8 تا 10 درصدی همخوان است یا خیر. در تحلیل داده‌ها ممکن است که لازم باشد دلایل خروج افراد –مثل استعفا، انتقال به سایر واحدها، گرفتن شغل مشابه یا بالاتر در شرکت رقیب، بازنشستگی و …- بیان شود.

بررسی نظام سنجش عملکرد. برای نمونه بپرسید آیا شاخص‌ها باید تغییر کند تا بهتر معلوم شود که شرکت در مسیر هدفش حرکت می‌کند؟ آیا اهداف تعیین شده مناسب هستند؟

وقت مُزد رسیده است.

در این مقاله آمدیم و شاخص کلیدی عملکرد را برای شما تعریف کردیم و گفتیم به چه دلایلی کسب وکار‌ها از این شاخص استفاده می‌کنند. سپس در ادامه مقاله انواع شاخص کلیدی عملکرد را با ذکر مثال و نحوه استفاده از هر کدام را به طور کامل و مفید توضیح دادیم. بعد هم برای اینکه موارد استفاده شاخص کلیدی عملکرد را به خوبی به شما نشان دهیم، هر پست و مقام شرکت و سازمان را گفتیم که چگونه از این شاخص استفاده می‌کند. در انتهای مقاله هم شیوه نهادینه کردن استفاده از شاخص کلیدی عملکرد را در کسب وکار به صورت گام به گام و مرحله به مرحله بیان کردیم.

اکنون که به انتهای مقاله رسیدیم می‌خواهیم شما را به یک چالش دعوت کنیم . منتظر پاسخ‌ها و نظرات شما به این چالش در کامنت‌های همین مقاله هستیم. می‌خواهیم نظرات شما را بخوانیم و راه‌های درست و منطقی را انتخاب کنیم.

سهیل از ارتقای جایگاه شغلی اخیرش به پست مدیر گروه تولید، نگران است. یک هفته بعد محسن، رئیس سهیل، جلسه‌ای با تمام روسای شرکت برگزار کرده و در آن توضیح داد که می‌خواهد در روش ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های شرکت تغییراتی را ایجاد کند. محسن در این جلسه تاکید بر این داشت که ما تاکنون خیلی بر روی اعداد تمرکز می‌کردیم. اما حالا به تصویری جامع تر نیاز داریم.

محسن روسای گروه‌های شرکت را به چالش کشید تا شیوه اخیر ارزیابی عملکرد گروه خود را بررسی کنند و ایده‌های خود را برای تغییر بدهند. سهیل وقتی از جلسه محسن بیرون آمد، نمی‌دانست که از کجا شروع کند. شما اگر به جای سهیل بودید چه می‌کردید؟ برای ما در کامنت همین مقاله شیوه عملکرد خودتان را توضیح دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

مرتضی احمدی

به نظر من سهیل از محسن بخواهد که استراتژی شرکت و گروه را روشن کند. در نتیجه این کار سهیل متوجه می‌شود که شیوه‌های متعددی مانند داشبورد مدیریت برای نشان دادن موفقیت در کارها استفاده می‌شود. محسن بر اساس درک خود از استراتژی شرکت، اهداف مناسب گروه خود را تعیین می‌کند. سپس به کمک یکدیگر، دو یا سه فعالیت کلیدی را که برای تحقق این اهداف ضروری است، فهرست می‌کنند.

سایر مقالات

جدید ترین مقالات ارسال شده در وبلاگ

رضایت-کارکنان-چه-رابطه-ای-با-رضایت-مشتریان-دارد؟

رضایت کارکنان چه رابطه ای با رضایت مشتریان دارد؟

آزمایش رشد

0 تا 100 مدیریت کسب و کار با آزمایش رشد +5 مرحله اساسی ساختار الگو

جمع آوری داده های عمکلرد

جمع انواع شاخص آوری داده های عملکرد ، دومین قدم در تعیین ارزیابی عملکرد سازمان

لوگوی شرکت

هر قابلیت و تغییر جدید مورد نیاز شما را فراهم میکنیم

توسعه این سامانه بر اساس نیاز کاربران است، پس هر نوع قابلیتی که مورد نیاز شما و سازمان شما است، باحداقل هزینه و زمان فراهم میکنیم، تا بتوانیم باعث رشد دوجانبه خود و شما شویم.

لینک ها
شبکات مجازی

 کانال تلگرام پُرس آل اینستاگرام پُرس آل

پل ارتباطی

1. تماس : 021-910-99908 0991-346-4705 2. واتساپ : 0991-346-4705 3. ارسال تیکت به بخش پشتیبانی ارسال تیکت

انواع شاخص های TOTAL

انواع شاخص های TOTAL

بیت‌کوین، شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است و بر کل بازار رمزارزها سلطه دارد به همین جهت شکل و روند ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. اکثریت مردم جهان آگاهی کمی در مورد وسعت بازار کریپتوکارنسی دارند و از کل بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. برای تحلیل بازارهای مالی از شاخص های متفاوتی می توان استفاده کرد به عنوان مثال در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن، در بازار جهانی شاخص داوجونز، شاخص دلار در بازار فارکس و در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص های TOTAL 3، TOTAL 2، TOTAL 1 برای تحلیل بازار استفاده می شود. یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، شاخص‌ها هستند.در این مقاله قصد داریم انواع شاخص های TOTAL را معرفی کنیم.

محتوای این مقاله

چرا از شاخص TOTAL استفاده کنیم؟

برای کسب موفقیت در این بازارهای مالی باید دیدگاه تحلیلی و استراتژی مناسب داشته باشیم. مهم ترین فاکتور در تحلیل هر بازار، بررسی شاخص های مهم آن بازار است که اطلاعاتی از کلیت بازار به افراد می دهد.

شاخص داوجونز و s&p500 در بازار بورس نیویورک، شاخص کل بورس و شاخص کل هم وزن در بورس ایران، شاخص دلار در بازار فارکس و انواع شاخص های TOTAL دربازار کریپتو کارنسی نمونه هایی از شاخص های بازار می باشد.

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت بازار سهام و فارکس بازار جوان و جدیدی محسوب می شود و تکنیکال و فاندامنتال آن در حال بهبود است. انواع شاخص های TOTAL سه مورد می باشد که معامله گران در تحلیل های خود آن ها را بررسی می کنند. در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص ها کمک میکند که آینده را بهتر پیش بینی کنید.

شاخص توتال (TOTAL)

این شاخص ارزش کلی بازار از جمله بیت کوین و آلت کوین ها را نشان می‌دهد و بیت کوین نقش تعیین کننده ای در این شاخص دارد. افزایش این نمودار نشان دهنده قدرت گرفتن بازار و روند صعودی است و کاهش آن نمایانگر خروج پول و احتمال ریزش بازار است. تحلیلگران برای تحلیل این نمودار از خطوط روند، بریک اوت، پولبک و میانگین متحرک استفاده میکنند.

سایت Tradingview به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی چارت‌ها و به حرکت بازار، روند بازار را پیش بینی کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو از بخش جستجوی نماد عبارت TOTAL را سرچ کنید تا نمودار شاخص TOTAL را مشاهده کنید.

شاخص TOTAL 2 چیست؟

این شاخص ارزش کلی بازار منهای بیت کوین را بررسی می کند به عبارت دیگر شاخص TOTAL 2 به بررسی حجم پول موجود در آلت‌کوین‌ها می پردازد. عنصر تاثیرگذار این شاخص اتریوم (ETH) می باشد. اتریوم مهم ترین آلت کوین موجود در بازار و دومین ارز بزرگ دنیا می باشد.

اگر نمودار شاخص TOTAL را با نمودار TOTAL 2 بررسی کنید متوجه شباهتشان می شوید. بازار رمزارزها بازاری جوان است و هنوز پیشرفت چندانی نداشته است که ارزها رفتار مستقل از بیت کوین داشته باشند. بازار با حرکت صعودی بیت کوین رشد می کنند و با ریزش بیت کوین شروع به ریزش می کنند.

افزایش این نمودار نشان دهنده قدرت گرفتن آلت کوین ها در بازار و روند صعودی است و کاهش آن نشان از خروج پول و احتمالا ریزش آلت کوین ها دارد. همانند TOTAL در تحلیل این نمودار می توانید از خطوط روند، بریک اوت و پولبک، میانگین متحرک استفاده کنید. همانند TOTAL می توانید نمودار TOTAL 2 را در تریدینگ ویو مشاهده کنید.

هنگامی که قرار است آلت سیزن اتفاق بیفتد این شاخص به شما کمک می کند تا زودتر متوجه شوید. اگر شاخص TOTAL نزولی باشد یا رنج بزند اما شاخص TOTAL 2 صعودی باشد امکان به وجود آمدن آلت سیزن وجود دارد.

اگر به این بازار علاقه دارید و قصد سرمایه گذاری دارید می توانید در دوره های آموزشی ارزدیجیتال همیارکریپتو شرکت کنید ما در این دوره ها صفر تا صد مفاهیم دنیای کریپتو را به شما آموزش میدهیم.

TOTAL چه تفاوتی با TOTAL 2 دارند؟

در TOTAL 2 ارزش بیت کوین تاثیری ندارد و فقط ارزش آلت کوین ها نشان داده می شود اما TOTAL ارزش کلی بازار را نشان می‌دهد و علاوه بر ارزش کلی بازار آلت کوین‌ها، ارزش کلی بازار بیت کوین را نیز نشان میدهد.

شاخص TOTAL 3 چیست؟

این شاخص ارزش کل بازار منهای ارزش بیت کوین و اتریوم را بررسی می کند. شاخص TOTAL 2 با حذف بیت کوین به بررسی آلت کوین ها و روند ورود و خروج پول از آن ها می پردازد. در این شاخص چون مارکت کپ اتریوم نسبت به دیگر آلت کوین ها بیشتر است نقش تعیین کننده ای دارد.

شاخص TOTAL 3 با حذف بیت کوین و اتریوم روند ورود و خروج پول بر روی آلت کوین های دیگر را بررسی میکند. از نظر کمی تعداد این آلت کوین ها زیاد است اما نسبت به بیت کوین و اتریوم قدرتی ندارند. در سایت تریدینگ ویو عبارت TOTAL 3 را جستجو کنید تا نمودار این شاخص برای شما نمایان شود.

شاخص OTHERS

این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL 2 و TOTAL کمتر است.

در نمودارهای TOTAL و TOTAL 2 و TOTAL 3 شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند.

جمع بندی

انواع شاخص های TOTAL، جز کاربردی ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.

شاخص TOTAL 2و TOTAL 3 از جمله معیارهای ارزیابی ارزهای دیجیتال است که با حذف بیت کوین و اتریوم از این ارزیابی ها، جایگاه سایر آلت کوین ها را مشخص کرده و رتبه آن ها در دنیای رمزارزها را تعیین می کند.

TOTAL 2 با حذف بیت کوین، ارزش آلت کوین ها را می سنجد و TOTAL 3 آلت کوین ها را بدون اتریوم و بیت کوین بررسی می کند.

در نتیجه طبق گفته های قبلی ارزش بازار TOTAL 2 و TOTAL 3 در تحلیل های تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار مهم است و به تحلیلگران در مورد پیش بینی روند بازار و حرکت صعودی یا نزولی رمزارزها اطلاعات مفیدی می دهد. بررسی چارت TOTAL 2 به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوین‌ها نیست.

به طور کلی، بسیاری از اصول و تکنیک های مختلف را می توان در تحلیل این دو شاخص به کار بست، این دو از مورد توجه ترین شاخص برای معامله گران بازار کریپتو بوده است. همچنین باید این نکته را مد نظر داشته باشید که تریدر های ارز دیجیتال اگر تسلط پیشرفته بر مباحث تحلیل تکنیکال داشته باشند می توانند نهایت استفاده را از این شاخص ها کرده و به دقیق ترین شکل ممکن روند ها را پیشبینی کنند.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و شما عزیزان می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره های آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا