مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

معادله حرکت

باران اسیدی: نحوه تشکیل ، ترکیب ، واکنش ها و اثرات آن

باران اسیدی این بارش مرطوب یا خشک موادی است که pH کمتری از 5.6 تولید می کنند. این بارش می تواند مرطوب (رقیق شده در آب باران) یا خشک (رسوب ذرات یا آئروسل) باشد.

اصطلاح "باران اسیدی" اولین بار توسط محقق انگلیسی رابرت آنگوس اسمیت در سال 1850 و در اواسط انقلاب صنعتی مطرح شد. فراوان ترین اسیدهایی که در اتمسفر تشکیل می شوند ، نیتریک و سولفوریک در اثر اکسیداسیون آلاینده های طبیعی یا مصنوعی هستند.

مهمترین آلاینده ها اکسیدها هستند: NO2 ، NO3 ، SO2 ، که منابع طبیعی آنها فوران های آتشفشانی ، آتش سوزی جنگل ها و تخریب باکتری ها است. منابع مصنوعی انتشار گازهای حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی (فعالیت های صنعتی و ترافیک خودرو) است.

باران اسیدی تأثیرات منفی بر محیط زیست مانند اسیدی شدن خاک و آب ایجاد می کند و بر موجودات زنده معادله حرکت از جمله انسان تأثیر می گذارد. همچنین ، خاک و آب به فلزات سنگین آلوده می شوند و فرسایش در بدن آب اتفاق می افتد.

در سطح پوشش گیاهی ، آسیب مستقیم به برگها وارد می شود و رشد گیاه تحت تأثیر قرار می گیرد. علاوه بر این ، اسیدی شدن خاک مواد مغذی را بی حرکت می کند و میکوریزا (قارچ های خاک) را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین ترتیب ، ساختمانها ، ماشین آلات ، بناهای تاریخی و آثار هنری در معرض عناصر در اثر اسیدهای رسوبی به شدت زنگ زده یا فرسایش می یابند.

برای رفع اثر باران اسیدی معادله حرکت ، می توان اقدامات اساسی مانند حفاظت از بناهای یادبود و اصلاح اسیدی شدن خاک و آب را انجام داد. با این حال ، راه حل اساسی برای باران اسیدی کاهش انتشار در جو ترکیبات شیمیایی است که پیش سازهای تشکیل اسید هستند.

باران اسیدی چگونه تشکیل می شود؟

عوامل پیش ماده شیمیایی

پدیده باران اسیدی با انتشار در جو ترکیبات شیمیایی که پیش ساز تشکیل اسیدها هستند آغاز می شود. این ترکیبات می توانند توسط منابع طبیعی یا مصنوعی ساطع شوند.

منابع طبیعی شامل فوران آتشفشان ، آتش سوزی گیاهان و انتشار اقیانوس ها است. همانطور که منابع مصنوعی در تولید گازهای گلخانه ای صنعتی ، انتشار از وسایل نقلیه موتوری احتراق یا سوزاندن زباله ها عمل می کنند.

این منابع ترکیبات مختلفی منتشر می کنند که می توانند در جو اسید ایجاد کنند. با این حال ، مهمترین آنها اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد هستند.

اکسیدهای نیتروژن به عنوان NOx شناخته می شوند و شامل دی اکسید نیتروژن (NO2) و اکسید نیتروژن (NO) هستند. از طرف دیگر ، اکسید گوگرد SO2 یا دی اکسید گوگرد است.

فرآیند تروپوسفر و اسیدهای تولید شده

پدیده باران اسیدی در تروپوسفر (منطقه جوی که از سطح زمین به ارتفاع 16 کیلومتری می رود) رخ می دهد.

در تروپوسفر ، جریان های هوا می توانند این ترکیبات را بر روی هر قسمت از کره زمین حمل کنند و آن را به یک مشکل جهانی تبدیل کنند. در این فرآیند ، اکسیدهای نیتروژن و گوگرد با سایر ترکیبات برهم کنش دارند و به ترتیب اسید نیتریک و اسید سولفوریک تشکیل می دهند.

پشتیبانی از واکنش

واکنش های شیمیایی را می توان روی ذرات جامد موجود در سوسپانسیون یا قطره های آب در حالت تعلیق انجام داد.

اسید نیتریک به دلیل حلالیت کم در آب ، عمدتا در فاز گاز تشکیل می شود. از طرف دیگر ، اسید سولفوریک محلول بیشتری در آب است ، زیرا ماده اصلی تشکیل دهنده باران اسیدی است.

اسید نیتریک

برای تشکیل اسید نیتریک (HNO3) ، اکسیدهای نیتروژن با آب ، با رادیکال هایی مانند OH (به میزان کمتری با HO2 و CH3O2) یا ازن تروپوسفریک (O3) واکنش نشان می دهند.

اسید سولفوریک

در صورت تولید اسید سولفوریک (H2SO4) ، رادیکال های OH ، HO2 ، CH3O2 ، آب و ازن نیز شرکت می کنند. علاوه بر این ، می تواند با واکنش با پراکسید هیدروژن (H2O2) و اکسیدهای مختلف فلز تشکیل شود.

اسید کربنیک

H2CO3 در اثر واکنش فتوشیمیایی دی اکسید کربن با آب جوی تشکیل می شود.

اسید هیدروکلریک

HCl فقط 2٪ باران اسیدی را نشان می دهد و پیش ماده آن متیل کلراید (ClCH3) است. این ترکیب از اقیانوس ها می آید و توسط رادیکال های OH اکسید می شود و اسید کلریدریک ایجاد می کند.

ته نشینی

هنگامی که ترکیبات اسیدی (اسید نیتریک یا اسید سولفوریک و به میزان کمتری اسید کلریدریک) تشکیل شد ، رسوب می کنند.

بارش می تواند معادله حرکت با رسوب ذرات معلق باشد که در آنها واکنش اسیدی شدن در فاز گاز اتفاق افتاده است. راه دیگر این است که در زیر باران ، آب متراکم محلول اسیدها رسوب می کند.

ترکیب بندی

اسیدیته طبیعی باران نزدیک به PH 6.6 است ، اگرچه در برخی مناطق غیر آلوده مقادیر 5. این مقادیر کم pH با وجود اسیدهای با منشا طبیعی همراه است.

در نظر گرفته می شود که بسته به سطح pH ، باران را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

الف) کمی اسیدی (pH بین 4.7 تا 5.6)
ب) اسید متوسط ​​(pH بین 4.3 تا 4.7)
ج) کاملاً اسیدی (pH کمتر از یا برابر با 4.3).

اگر غلظت باران برای نیتراتها بیش از 1.3 میلی گرم در لیتر و برای سولفاتها بیش از 3 میلی گرم در لیتر باشد ، آلودگی زیاد در نظر گرفته می شود.

باران اسیدی در بیش از دو سوم موارد با وجود اسید سولفوریک تشکیل شده و به دنبال آن اسید نیتریک به وفور یافت می شود. سایر ترکیباتی که می توانند به اسیدیته باران کمک کنند ، اسید کلریدریک و اسید کربنیک هستند.

واکنشهای شیمیایی باران اسیدی

تشکیل اسید سولفوریک (H2SO4)

تولید اسید سولفوریک می تواند در فاز گاز یا در معادله حرکت فاز مایع رخ دهد.

فاز گاز

فقط 3 تا 4٪ SO2 در فاز گاز اکسید می شود و اسید سولفوریک تولید می کند. مسیرهای زیادی برای تشکیل اسید سولفوریک از پیش سازهای گازی وجود دارد ، در اینجا واکنش SO2 با ازن تروپوسفریک نشان داده شده است.

واکنش در دو مرحله رخ می دهد:

1-- دی اکسید گوگرد با ازن تروپوسفریک واکنش داده ، تری اکسید گوگرد تولید کرده و اکسیژن آزاد می کند.

SO2 + O3 = SO3 + O2

2.- سپس تری اکسید گوگرد با بخار آب اکسید شده و اسید سولفوریک تولید می کند.

SO3 + H2O = H2SO4

فاز مایع

در قطرات آبی که باران را تشکیل می دهد ، اسید سولفوریک می تواند به روش های مختلفی تولید شود:

1.- SO2 در آب تولید اسید سولفوره حل می شود و این توسط اکسید هیدروژن اکسید می شود:

SO2 + H2O = H2SO2

H2SO2 + H2O2 = H2SO4 + H2O

2.- مکانیسم فوتوکاتالیستی: در این حالت ، ذرات اکسید فلز (آهن ، روی ، تیتانیوم) به لطف عملکرد نور خورشید فعال می شوند (فعال سازی فتوشیمیایی) و اسید سولفوریک تولید SO2 را اکسید می کنند.

تشکیل اسید نیتریک (HNO3)

ازن O3 تروپوسفریک در یک فرآیند سه مرحله ای تبدیل NO2 به HNO3 را ایجاد می کند:

1.- NO2 + O3 = NO3 + O2
2.- NO3 + NO2 = N2O5
3.- N2O5 + H2O = 2HNO3

تأثیرات بر محیط زیست

اسیدی شدن خاک و اثرات آن بر پوشش گیاهی

تأثیر باران اسیدی بر روی خاک بسته به ترکیب آن متفاوت است. به عنوان مثال ، خاکهای با منشا آهکی ، بازالتی و آذرین ظرفیت بیشتری برای خنثی سازی اسیدیته دارند.

از طرف دیگر ، خاکهای غنی از کوارتز به عنوان ماده ای بی اثر قادر به تنظیم میزان اسید نیستند. بنابراین ، در خاکهایی که باران اسیدی باعث افزایش اسیدیته می شود ، یونهای فلزی که برای گیاهان و حیوانات سمی هستند آزاد شده و منتقل می شوند.

مورد مربوط انحلال آلومینوسیلیکات ها است که باعث آزاد شدن یون های آلومینیوم می شود که برای گیاهان بسیار مضر است.

به طور کلی ، اسیدیته خاک میزان دسترسی به مواد مغذی برای گیاهان را کاهش می دهد. علاوه بر این ، باعث آزاد شدن و شستشوی کلسیم می شود که باعث کمبود گیاهان می شود.

تأثیر بر سفره های زیرزمینی و سلامت انسان

در بیشتر موارد ، باران اسیدی با باران طبیعی تفاوت و طعمی ندارد و همچنین احساساتی روی پوست ایجاد نمی کند. اثرات آن بر سلامتی انسان غیر مستقیم است و بندرت به دلیل اسیدیته زیاد باعث آسیب به پوست می شود.

یکی از مشکلات باران های اسیدی این است که با کاهش مقادیر pH به زیر 5 ، فلزات سنگین آزاد می شوند و حمل می شوند. این آلاینده ها مانند آلومینیوم و کادمیوم می توانند وارد سفره های زیرزمینی شوند.

اگر آب این سفره های زیر آب آلوده به چاه هایی که برای مصارف انسانی استفاده می شود ، عبور کند ، می تواند به سلامتی آسیب جدی برساند.

تخریب ساختمانها ، بناها و مصالح

سنگهای نوع آهکی

سازه ها ، بناها و مجسمه های ساخته شده با سنگ آهک یا سنگ مرمر به شدت تحت تأثیر باران اسیدی قرار می گیرند. این کاملا جدی است ، زیرا بسیاری از بناهای تاریخی و آثار هنری با استفاده از این مواد ساخته شده اند.

در مورد سنگ آهک ، باران اسیدی باعث انحلال سنگ آهک می شود و باعث تبلور مجدد کلسیت می شود. این تبلور مجدد ، رنگ های مایل به سفید را در سطح ایجاد می کند.

در حالت خاص باران همراه با اسید سولفوریک ، پدیده سولفاتاسیون رخ می دهد. از طریق این فرآیند ، سطح سنگ به گچ تبدیل شده و CO2 آزاد می شود.

سنگ مرمر اگرچه مقاومت بیشتری دارد اما تحت تأثیر باران اسیدی نیز قرار معادله حرکت دارد. در این حالت لایه برداری از سنگ اتفاق می افتد ، به همین دلیل لایه های سطحی آن ریخته می شود.

سایر مواد غیر خورنده

در برخی از ساختمان ها وخیم سازی سازه جزئی است ، اما همچنین دارای اثرات منفی است.به عنوان مثال ، رسوبات اسید خشک باعث کثیف شدن دیوارها و افزایش هزینه های نگهداری می شود.

فلزات

باران اسیدی به دلیل پدیده اکسیداسیون باعث خوردگی فلزات می شود. این باعث خسارات اقتصادی زیادی می شود ، زیرا سازه ها ، تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل نقلیه با قطعات فلزی به طور جدی تحت تأثیر قرار می گیرند.

گیاهان و جانوران

باران اسیدی تعادل طبیعی اکوسیستم های آبی و خشکی را اصلاح می کند.

گیاهان و حیوانات در اجسام عامیانه آب

اجسام عدسی آب بیشتر در معرض اسیدی شدن قرار دارند ، زیرا اکوسیستم های بسته ای هستند. علاوه بر این ، تجمع اسیدها در آب پیامدهای منفی بر زندگی آن دارد.

یکی دیگر از پیامدهای اسیدی شدن ، رسوب نیترات از طریق باران است که باعث فرسایش در بدن آب می شود. مواد مغذی اضافی اکسیژن موجود را کاهش می دهد و بر بقای حیوانات آبزی تأثیر منفی می گذارد.

اثر منفی غیرمستقیم دیگر ، جذب یون های فلزات سنگین از محیط زمینی به اجسام آبی است. این یون ها با افزایش اسیدیته با عملکرد یون های هیدرونیوم در خاک آزاد می شوند.

پوشش گیاهی و در دسترس بودن مواد مغذی

جدی ترین مشکلات ناشی از اسیدی شدن خاک ، عدم تحرک مواد مغذی ضروری و افزایش فلزات سمی است.

به عنوان مثال ، آلومینیوم و منیزیم با جایگزینی هیدروژن از ذرات خاک آزاد می شوند. آلومینیوم بر ساختار و عملکرد ریشه ها تأثیر می گذارد و باعث کاهش جذب کلسیم ضروری برای گیاهان می شود.

از طرف دیگر ، اسیدی شدن خاک باعث آسیب به میکوریزا (قارچ های مرتبط با ریشه) می شود ، که در پویایی جنگل ضروری است.

آسیب مستقیم به گیاهان و حیوانات

اسید سولفوریک با تخریب کلروفیل و تولید کلروز (زرد شدن برگ) باعث آسیب مستقیم برگها می شود. در بعضی از گونه ها رشد و تولید بذرهای زنده کاهش می یابد.

دوزیستان (قورباغه ها و وزغ ها) به ویژه در برابر اثرات اسیدیته در آب حساس هستند. برخی از آسیب ها صدمات مستقیم و کاهش دفاع در برابر عوامل بیماری زا (به ویژه قارچ های پوستی) است.

راه حل ها

میزان انتشار را کاهش دهید

نتیجه اصلی باران اسیدی کاهش انتشار مواد شیمیایی پیش ساز اسید به محیط زیست است. مهمترین آنها اکسیدهای گوگرد و نیتروژن است.

با این حال ، این مشکلاتی را تحت تأثیر قرار می دهد ، زیرا تأثیر آن بر منافع اقتصادی و توسعه شرکت ها و کشورها است. به عنوان مثال ، یکی از منابع اصلی دی اکسید گوگرد ، سوزاندن ذغال سنگ است که بیش از 70 درصد انرژی در چین را نشان می دهد.

برخی از گزینه های فناوری وجود دارد که می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند. به عنوان مثال ، در صنعت به اصطلاح "بسترهای سیال" جاذب (سنگ آهک یا دولومیت) را در خود نگه می دارد که SO2 را حفظ می کند. در مورد وسایل نقلیه موتوری و به طور کلی موتورهای احتراقی ، مبدل های کاتالیزوری نیز به کاهش انتشار SO2 کمک می کنند.

از طرف دیگر ، برخی از کشورها برنامه های خاصی را برای کاهش باران اسیدی اجرا کرده اند. به عنوان مثال ، ایالات متحده برنامه ملی ارزیابی میزان اسید (NAPAP) را توسعه داد. از جمله برخی از معادله حرکت اقدامات مورد نظر NAPAP ، اجرای استفاده از سوختهای کم گوگرد است.

اقدام احتمالی دیگر جایگزینی ناوگان با اتومبیل های برقی است تا هم باران اسیدی و هم گرم شدن کره زمین کاهش یابد. با این وجود ، اگرچه این فناوری برای دستیابی به این هدف وجود دارد ، اما فشارهای ناشی از صنایع خودروسازی و نفت تصمیمات در این زمینه را به تأخیر انداخته است. سایر عوامل تأثیرگذار عناصر فرهنگی مربوط به سرعت مطلوب یک وسیله نقلیه هستند.

اقدامات تصحیح اسیدیته را اعمال کنید

در برخی موارد ، pH خاک و آب را می توان با افزودن مواد قلیایی ، به عنوان مثال با ترکیب مقدار زیادی آهک ، افزایش داد. با این حال ، این روش در مناطق بسیار وسیعی از زمین امکان پذیر نیست.

محافظت از سطح

سنگ

روشهای مختلفی برای محافظت یا حداقل کاهش زوال سنگ در اثر باران اسیدی وجود دارد. یکی از این روش ها شستن آن با بخار یا آب گرم است.

از عوامل شیمیایی مانند هیدروفلوئوریک اسید یا آمونیوم بی فلوراید نیز می توان استفاده کرد. پس از شستشو ، می توان سنگ را با استفاده از محصولات خاصی که منافذ را مسدود می کند ، مانند هیدروکسید باریم ، آب بندی کرد.

فلز

با پوشش دادن آنها با فلز غیر خورنده مانند معادله حرکت روی ، می توان از سطوح فلزی قابل خوردگی محافظت کرد.

برای این منظور می توان از استقرار الکترود استفاده کرد و یا ساختار فلزی محافظت شده را در حالت مایع در فلز محافظ غوطه ور کرد.

باچله: افغانستان شاهد سیاه‌ترین دوران خود است

باچله: افغانستان شاهد سیاه‌ترین دوران خود است

به گفته کمیسیونر شورای حقوق بشر سازمان ملل، افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در یک بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حقوق بشری فرو رفته و افغان‌ها یکی از تاریک‌ترین و سیاه‌ترین لحظات یک نسل را تجربه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل، «میچل باچله»، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین جلسه این شورا در رابطه با افغانستان گفت: مردم افغانستان یکی از تاریک‌ترین و سیاه‌ترین لحظات یک نسل را تجربه می‌کنند. در پی سال‌ها درگیری و از زمان تسلط طالبان در ماه اوت سال گذشته، این کشور در بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حقوق بشری فرو رفته است.

باچله گفت: در ماه مارس سال جاری میلادی از افغانستان دیدن کردم و با نمایندگان مقامات دوفاکتو ملاقات داشتم. من همچنین با برخی از زنان خارق‌العاده، از جمله پزشکان، روزنامه‌نگاران، کارمندان دولت و کارکنان سازمان‌های غیر دولتی ملاقات کردم تا در مورد فاجعه نابرابری جنسیتی در این کشور صحبت کنم. شجاعت این زنان در مطالبه حقوقشان چشمگیر بود؛ مبارزه آنها در میانه چالش‌ها غیرقابل تصور است، با این حال آنها همچنان شجاعانه خواستار شنیده شدن حق خود هستند.

کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو افزود: وضعیت آنها بحرانی است. ممنوعیت تحصیل مقطع متوسطه برای دختران که مستقیماً ۱.۱ میلیون دانش‌آموز دختر دبیرستانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ادامه دارد و آنها را از آینده محروم می‌کند. از ماه مارس، چندین فرمان دیگر هم به تصویب رسیده است که بر حقوق زنان و دختران تأثیر گذاشته است. اجرای قانون سخت حجاب ادامه دارد؛ موانعی برای دسترسی زنان به شغل، از جمله برای زنان در نهادهای غیردولتی وجود دارد. هیچ فرصتی برای زنان برای مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی وجود ندارد و آزادی حرکت آنها به شدت محدود شده است.

باچله با اشاره به حذف تدریجی زنان از جامعه افغانستان گفت: اجازه بدهید واضح بگویم؛ آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم، ستم روشمند و نهادینه‌ شده بر زنان است.

او گفت، بیشتر از یک میلیون دختر نوجوان تاکنون اجازه حضور در مدارس را نیافته‌اند و زنان افغان به سرعت با بدترین سناریویی روبرو شده‌اند که بسیاری از آن هراس داشتند.

میچل باچله گفت، در حالی که افغانستان امضاکننده شماری از معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان است، مقام‌های فعلی از پایبندی به تعهدات بین‌المللی، چه در سیاست و چه در عمل، برای احترام و حمایت از حقوق زنان و دختران، فاصله زیادی دارند. به گفته او، وضع محدودیت‌های شدید پوشش و تردد به زنان دسترسی آنها را به بخش‌های مختلف از جمله اشتغال و خدمات بهداشتی کاهش داده است.

پنجشیر و ولایات شمالی

خانم باچله، با اشاره به ادامه جنگ و گزارش‌ها از نقض حقوق بشر در ولایات شمالی از جمله در پنجشیر گفته است «من همچنان نگران اطلاعات دریافتی در مورد اتهام‌های نقض حقوق بشر غیرنظامیان در ولایات شمالی، از جمله پنجشیر هستم».

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش‌های از بدرفتاری نیروهای طالبان در پنجشیر گفته است «ادعاهای جدی در مورد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر مانند بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقانونی غیرنظامیان وجود دارد.»

این نماینده سازمان ملل که در ماه مارس به افغانستان سفر کرده بود، اعلام عفو عمومی از سوی طالبان را گام مثبت خواند، اما گفت که سازمان ملل همچنان گزارش‌های موثقی از آزار و اذیت، قتل‌های فراقانونی افرادی که در دولت پیشین کار کرده‌اند، دریافت می‌کند.

وضعیت اقتصاد و بهداشت

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش شدید فقر در افغانستان یاد کرده و گفته است که نرخ بیکاری به ۹۳ درصد رسیده است و بیشتر ضربه‌ اقتصادی را آسیب‌پذیرترین افراد - زنان سرپرست خانوار، افراد مسن، افراد دارای معلولیت و کودکان می‌بینند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، حدود ۱۸.۱ میلیون نفر از جمله ۳.۱۹ میلیون کودک زیر پنج سال به خدمات بهداشتی نیاز دارند.

میچل باچله همچنین به فقدان مکانیسم‌ها برای نظارت بر نقض حقوق بشر اشاره کرد که حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان که حدود یک ماه پیش انجام شد، به شدت اظهار ناراحتی کرده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های طالبان خواسته است به آزادی‌های مدنی، رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران اجازه دهند تا با امنیت کار کنند.

نحوه تغییر VPN عمومی به خصوصی در ویندوز 11

چندین وب سایت و سرویس در نقاط مختلف جهان مسدود شده اند. یک VPN به کمک آمده است تا به ما امکان دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌های محدود را بدهد، اما داده‌های شما هنوز در رایانه‌های شخصی ویندوز 11 ایمن نیستند. مهم است که اقدامات لازم را برای تغییر VPN عمومی به خصوصی در رایانه‌های شخصی ویندوز 11 انجام دهید. و از نشت اطلاعات جلوگیری کنید.

چرا باید شبکه خود را از VPN عمومی به VPN خصوصی در ویندوز 11 تغییر دهید؟

هدف VPN همیشه محافظت از هویت آنلاین شما و مسدود کردن هرگونه نظارت از معادله بوده است. فعال کردن VPN به طور کامل از هویت شما محافظت نمی کند زیرا سیستم عامل اطلاعات را بر اساس مکان، منطقه زمانی و سایر تنظیمات ذخیره می کند.

برای جلوگیری از بررسی تنظیمات سیستم عامل ما، شبکه خصوصی را به عنوان یک حرکت اصلی در نظر بگیرید. به این ترتیب خود را از هک های بیشتر نجات خواهید داد و همچنین از اتصال بدون اجازه دستگاه های دیگر جلوگیری می کنید.

یک شبکه خصوصی به هیچ دستگاه یا ماشین دیگری اجازه نمی دهد با رضایت شما متصل شود و این حداکثر فرصت را به شما می دهد تا نقاط ضعف را شناسایی کنید.

VPN عمومی را به خصوصی در ویندوز 11 تغییر دهید

با این حال، باید به خاطر داشته باشید که دستگاه را می توان در شبکه کشف کرد، اما می توانید دستگاه ها را مجاز یا رد کنید.

وضعیت فعلی شبکه Wi-Fi خود را پیدا کنید

تعداد کاربران لپ تاپ در دو سال گذشته افزایش یافته است و Wi-Fi بهترین اتصال است. بیایید وضعیت فعلی شبکه بی سیم را پیدا کنیم و در صورت لزوم آن را به "Private" تغییر دهیم.

 • برای شروع روی آیکون ویندوز کلیک کنید.
 • "Settings" را تایپ کنید سپس "ENTER" را در نماد بهترین مطابقت فشار دهید.
 • روی «شبکه و اینترنت» در منوی سمت چپ کلیک کنید، سپس روی «Wi-Fi» کلیک کنید.
 • روی گزینه Wi-Fi Properties موجود در گزینه Network and Internet کلیک کرده و انتخاب کنید.
 • نوع پروفایل شبکه را از «عمومی» به «خصوصی» تغییر دهید.

رایانه شخصی ویندوز خود را مجدداً راه اندازی کنید و جلسه خود را پایان دهید، که تمام فایل های موقت را بازنشانی می کند، سپس درایورها را دوباره اجرا می کند.

وضعیت فعلی شبکه اترنت را پیدا کنید

تقریباً همه رایانه های رومیزی از طریق کابل اترنت به اینترنت متصل هستند و چرا که نه، زیرا سرعت برتر و کمترین پینگ را ارائه می دهد. اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه می توانید شبکه اترنت خود را در ویندوز 11 به "خصوصی" بیابید و تغییر دهید.

  معادله حرکت
 • روی نماد ویندوز کلیک کنید تا منوی استارت باز شود.
 • مرحله 2: روی نماد "تنظیمات" کلیک کنید تا باز شود.
 • روی «شبکه و اینترنت» در منوی سمت چپ کلیک کنید.
 • روی "Ethernet" در رایانه شخصی ویندوز 11 کلیک کنید.
 • شبکه به طور پیش فرض در حالت "عمومی" است، که ویندوز ترجیح می دهد.
 • "Private" را انتخاب کنید و بلافاصله یا پس از چند ثانیه ذخیره می شود.

اکنون دسکتاپ خود را مجددا راه اندازی کنید تا جلسه شما به پایان برسد و درایور شبکه را دوباره در دنباله بوت بعدی اجرا کنید. شما با موفقیت شبکه را از عمومی به خصوصی در ویندوز 11 تغییر دادید.

تغییر مقادیر در ویرایشگر رجیستری

رجیستری یک ابزار قدرتمند در رایانه های شخصی ویندوز 11 است و می توانید از آن برای تبدیل فوری یک شبکه عمومی به یک شبکه خصوصی استفاده کنید.

مرحله 1: برای شروع روی نماد "Windows" کلیک کنید.

مرحله 2: "ویرایشگر رجیستری" را تایپ کنید سپس "ENTER" را روی صفحه کلید خود فشار دهید.

مرحله 3: روی "HKEY_LOCAL_MACHINE" کلیک کنید، سپس "Software" را گسترش دهید.

مرحله 4: به پایین بروید سپس "Microsoft" موجود در زیر گزینه "Software" را انتخاب کنید.

مرحله 5: به پایین اسکرول کنید سپس روی "Windows NT" کلیک کرده و باز کنید و سپس "نسخه فعلی" را انتخاب کنید.

مرحله 6: روی فهرست شبکه کلیک کرده و بزرگ کنید، سپس Profiles را انتخاب کنید و نام نمایه خود را انتخاب کنید.

مرحله 7: روی "Category" کلیک کنید و داده های مقدار را از "0 به 1" تغییر دهید.

مرحله 8: رایانه شخصی ویندوز خود را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات جدید ذخیره شود و تمام درایورها، سرویس ها و برنامه های روی سیستم راه اندازی مجدد شود.

اکنون می توانید متوجه شوید که شبکه خصوصی است یا عمومی و سپس به راه حل بعدی بروید.

تنظیمات شبکه را با استفاده از نوار وظیفه تغییر دهید

بله، حتی من ترجیح نمی دهم به صورت دستی بین شبکه های عمومی و خصوصی سوئیچ کنم و ما در دنیای اتوماسیون زندگی می کنیم. اجازه دهید یک راه سریع برای دسترسی به تنظیمات آداپتور Wi-Fi و تغییر وضعیت شبکه با چند کلیک به شما نشان دهم.

مرحله 1: روی نماد "Wi-Fi" کلیک کنید تا آن را در نوار وظیفه پایین سمت راست در دسترس قرار دهید.

مرحله 2: برای مشاهده رابط کاربری جدید، روی نماد "Wi-Fi موجود" کلیک کنید.

مرحله 3: روی اتصال راست کلیک کرده و "Properties" را انتخاب کنید.

مرحله 4: روی "ویژگی های Wi-Fi" موجود در گزینه "شبکه و اینترنت" کلیک کرده و انتخاب کنید.

مرحله 5: نوع پروفایل شبکه را از "Public" به "Private" تغییر دهید.

نوار وظیفه بخشی نمادین از سیستم رابط کاربری ویندوز است و خوشحالم که مایکروسافت ویژگی خاصی را از آن حذف نکرده است. شما می توانید با استفاده از ویژگی نوار وظیفه بین حالت های شبکه جابجا شوید، و این یک سوئیچ بسیار سریع برای کسانی است که می خواهند از کار دستی اجتناب کنند.

نتیجه

شبکه خصوصی مجازی (VPN) یک فناوری پیچیده است که چشم انداز جهان را تغییر داده است. تغییر VPN عمومی به VPN خصوصی در ویندوز 11 بسیار آسان است و برای تنظیمات سفارشی باید با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. نظر خود را در مورد امنیت ویندوز 11 در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جدال در بورس/پیش بینی بازار سهام امروز 21 خرداد

اقتصادنیوز: شاخص کل بورس تهران فاصله حدود 80 هزار واحدی با مقاومت مهم خود دارد و تا زمانی که موفق به شکست این مقاومت نشود، سرمایه گذاران محتاطانه دست به معامله می زنند.

جدال در بورس/پیش بینی بازار سهام امروز 21 خرداد

به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در شرایطی قرار دارد که اکثر تحلیلگران معتقدند باید رشد داشته باشد، اما فعلا نشانه های رشد در آن مشاهده نمی شود. با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش نرخ ارز که تاثیر مستقیم بر سود برخی شرکت ها می گذارد، بورس باید حرکتی رو به بالا داشته باشد اما فعلا مدتی است بازار با شیب ملایم در حال حرکت به سمت پایین است و ارزش معاملات هم با کاهش مواجه شده است.

البته در این میان ابهاماتی هم وجود دارد که کار را برای تحلیلگران سخت می کند و پیش بینی شرایط آینده برای آن ها دشوار می شود. به جز مسائل مربوط به مذاکرات هسته ای، مورد مهم دیگری هم وجود دارد که فعلا تحلیلگران توانایی پیش بینی وضعیت شرکت ها را ندارند. قطعی برق در تابستان که احتمالا گریبانگیر صنایع می شود، تحلیل کردن را درمورد وضعیت شرکت های بورسی دشوار کرده و مشخص نیست در چند ماه پیش رو صنایع چقدر با قطعی برق مواجه می شوند.

سایه سنگین قطعی برق بر سر صنایع

قطع برق در صنایع به معنای کاهش تولید است و کاهش تولید، کاهش سودآوری را به معادله حرکت همراه دارد. به همین دلیل است که برخی صنایع با وجود ارزنده بودن سهام شرکت های آن، همچنان یا درجا می زنند یا در حال افت قیمت هستند.

اما به طور کلی و با بررسی پارامترهای مختلف در بازار روزهای گذشته، نکته مهم دیگری نیز به چشم می آید که این موضوع، کاهش ارزش معاملات است.

در روز چهارشنبه که آخرین روز معاملاتی بورس تهران بود، ارزش معاملات خرد به 3250 میلیارد تومان کاهش یافت که این رقم پایین ترین عدد معاملات بازار سهام در سال 1401 است.

در انتظار افزایش ارزش معاملات

بورس برای اینکه رشد کند نیاز به رشد ارزش معاملات دارد و اینکه ارزش معاملات مدتی است وارد روند کاهشی شده، معنای خوبی برای معامله گران ندارد و باعث می شود آن ها با احتیاط فراوان وارد معامله شوند.

خروج پول هم در هفته گذشته در تمام روزهای معاملاتی اتفاق افتاد و علاوه بر آن، شاخص قدرت خریداران حقیقی با وجود بهبود نسبت به روز دوشنبه گذشته، همچنان در وضعیتی است که برتری جزئی فروشندگان را نشان می دهد.

در چنین شرایطی پیش بینی می شود بورس تهران در معاملات امروز دچار افت یا جهش شدید نشود و نوسان قیمت ها به صورت محدود باشد. این معادله می تواند درصورت بالا رفتن ارزش معاملات برهم بخورد.

پشت پرده راهبرد «هدف قراردادن سر هشت‌پا» اسرائیل درباره ایران

پشت پرده راهبرد «هدف قراردادن سر هشت‌پا» اسرائیل درباره ایران

گروه سیاسی جهان نيوز، مهدی جهان تیغی : نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی با تشبیه ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه به «هشت‌پا»، از راهبرد جدید تل‌آویو در حمله به سر هشت‌پا رونمایی کرد و مدعی شد: «ما دکترین هشت‌پا را به اجرا گذاشته‌ایم و دیگر با شاخک‌ها، با گروه‌های نیابتی ایران بازی نمی‌کنیم؛ ما معادله جدیدی را تدوین کرده‌ایم و سر هشت‌پا را هدف می‌گیریم».

در ذیل نکاتی قابل تامل درباره راهبرد «هدف قراردادن سر هشت‌پا» اسرائیل درباره ایران آمده است:

یک: اواخر تابستان سال قبل بود که نفتالی بنت از بازبینی کلان معادلات امنیتی درباره ایران سخن گفت و در آن هنگام از تدوین و پیاده سازی راهبرد «مرگ با هزاران جراحت» خبر داد. نفتالی تلاش کرد که فعالیت اطلاعاتی علیه ایران وارد مراحل بالاتری بکند. دوران جدید عملیات اطلاعاتی علیه ایران، لزوما عمق بیشتری نداشت بلکه مدعی شدند تعدد و نقاط آن را افزایش خواهند داد. در این استراتژی که صهیونیست ها از آن به عنوان «مرگ با هزاران جراحت» یاد می کردند، ایران به جای یک زخم کاری باید صدها زخم کوچک ترکیب شده نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دریافت می کرد، تا ضعف نهایی بر او غالب شود.

دو: در کمتر از یکسال از اجرای راهبرد «مرگ با هزاران جراحت»، سخن گفتن از یک راهبرد جدید موسوم به «هدف قراردادن سر هشت‌پا» به معنای شکست راهبرد اول است. بررسی حوادث یکسال گذشته نشان می دهد که میزان جراحتی که اسرائیل در خاک خود متحمل شده به مراتب بیشتر از جراحت هایی است که به ایران وارد کرده است. یعنی اسرائیل در پیاده سازی راهبرد هزاران جراحت نه تنها موفق نبوده بلکه این راهبرد بالعکس منجر به جراحت های عمیق به خود او شده است.

سه: به اعتقاد نگارنده، اسرائیل در هر دو راهبرد به ظاهر کلان امنیتی خود، بیش از آنکه هدف گذاری های ضدامنیتی عمیق که شکستن خطوط قرمز ایران را به دنبال خواهد داشت، اهداف جانبی دیگری را دنبال می کند. هم در استراتژی هزاران جراحت و هم در استراتژی حمله به سر هشت پا، اسرائیل هدف گذاری های برجامی خاصی را دنبال کرده است. اساسا نفتالی بنت بر خلاف نتانیاهو به انتقادات سنگین معادله حرکت و صریح از آمریکا درباره برجام اعتقادی ندارد و قرار دادن ایران در یک برجام دلخواه و کم هزینه که هم منجر به محدودیت بیشتر فعالیت هسته ای و هم اشراف بیشتر اطلاعاتی شود، را در اولویت خود دارد. همزمانی سخن از راهبرد موسوم به «هدف قراردادن سر هشت‌پا» با قعطنامه اخیر آژانس بین المللی اتمی با تحریک مستقیم رژیم صهیونیستی، یکی از اصلی‌ترین کدهای این تحلیل به شمار می آید.

چهار: تحلیل روند بازبینی های امنیتی دنیای غرب و به خصوص آمریکا و اسرائیل در قبال ایران نشان می دهد که تجمع های اعتراضی و اغتشاشات همواره انگیزه بخش و عامل موثر در تدوین استراتژی های ضدامنیتی جدید درباره ایران بوده است. موضوعی که در ماه های پس از فتنه 88 و یا اغتشاشات سال 96 و 98 به خوبی نمایان شد. برخی اعتراضات پراکنده در هفته های گذشته در کشور و همچنین فعال شدن دوباره ضلع عملیات روانی داخلی تکمیل کننده پازل غرب در ایران، صهیونیست ها را برای تدوین یک برنامه جدید ضدامنیتی امیدوار کرد.

پنج: اما به دو دلیل عمده راهبرد جدید اسرائیل نیز شکست خواهد خورد. دلیل اول این است که اسرائیل نه تنها توان عبور از دستان هشت پای ایران را ندارد بلکه اتفاقا بخش عمده ای از عملیات های داخل خاک اسرائیل را گروه های مقاومت از داخل سوریه، عراق، لبنان و. در حال هدایت هستند. دلیل دوم نیز را خود مقامات امنیتی اسرائیل پس از گنده گویی نفتالی بنت بیان کرده اند. وب سایت صهیونیستی bhol در این رابطه به نقل از یک منبع امنیتی ارشد نوشت: «بیان راهبرد «هدف قراردادن سر هشت‌پا» یعنی انگشت کردن در چشم ایرانیان، یک اقدام غیر ضروری که ممکن است انگیزه آنها را برای شدیدتر کردن انتقام افزایش دهد. به گفته این مقام ارشد، ایران در حال برنامه ریزی یک حمله انتقام جویانه است و دلیلی برای تشویق بیشتر آنها برای انجام آن وجود ندارد».

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا