مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

حالت تعادل

وبلاگ کولر گازی ال جی

یکی از مفاهیم اصلی در ترمودینامیک سیستم می‌باشد. سیستم ناحیه‌ای از فضا است که برای بررسی انتخاب می‌شود.

به هر آنچه که خارج از این سیستم وجود دارد محیط گفته می‌شود.

سیستم بوسیله مرزی از محیط جدا می‌شود.

این مرز می‌تواند مرزی واقعی یا مجازی باشد.

سیستم می‌تواند از طریق این مرز انرژی و جرم را مبادله نماید. پس به طور خلاصه داریم:

 • سیستم: کمیتی از ماده با ناحیه‌ای از در فضا است که برای بررسی انتخاب می‌شود.
 • محیط (اطراف): جرم یا ناحیه خارج از سیستم را محیط می‌گویند.
 • مرز: سطح حقیقی یا مجازی که سیستم را از اطرافش جدا می‌کند مرز گویند. (مرز سیستم ضخامت صفر دارد – نه جرمی دارد و نه حجمی)
 • سیستم بسته (جرم کنترل):از جرم ثابتی تشکیل شده است و هیچ جرمی نمی‌تواند از مرز آن عبور کند. اما انرژی به شکل گرما یا کار می‌تواند از مرز سیستم عبور کند.
 • سیستم منزوی: سیستمی بسته‌ای است که انرژی هم از مرزها عبور نمی‌کند.
 • سیستم باز (حجم کنترل):جرم وانرژی از مرز حجم کنترل عبور می‌کند و اغلب شامل دستگاهی است که با جریان جرم سرو کار دارد. به مرز حجم کنترل سطح کنترل گفته می‌شود.

مقاله مفهوم خواص فرایند سیستم

انواع انتقال مجاز در فرایندهای ترمودینامیکی برای انواع محیطها
انواع محیطها قابلیت انتقال
جرم و انرژِی کار گرما
تبادل ماده
تبادل انرژیبدون تبادل ماده
بی دررو
adynamicبدون تبادل ماده
ایزوله

خواص سیستم

 • خاصیت: هر یک از مشخصه‌های سیستم را خاصیت می‌گویند. مهمترین خواص عبارتند از: دما، فشار، حجم و جرم
 1. خواص شدتی (Intensive): مقدار آنه به اندازه یا مقدار سیستم بستگی ندارد. مانند دما، فشار، چگالی، حجم ویژه، انرژی درونی ویژه ، آنتالپی ویژه و …
 2. خواص گسترده (Extensive): مقدار آنه به اندازه یا مقدار سیستم بستگی دارد. مانند جرم، حجم، انرژی درونی، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، آنتالپی، آنتروپی و …
 • اگر یک خاصیت گسترده بر جرم تقسیم شود به یک خاصیت شدتی تبدیل می‌شود. بطور مثال حجم مخصوص
 • فشار: نیروی است که بر مساحت واحد سیالی اعمال می‌باشد.
 • دما:معیاری برای گرما و سرما است.
 • حجم: بیانگر میزان فضای اشغال شده می‌باشد.
 • چگالی: نسبت جرم به حجم ← ρ=m/v
 • چگالی مخصوص: به حاصل تقسیم چگالی ماده بر چگالی مبنا گفته می‌شود.
 • حجم مخصوص: به معکوس چگالی گفته می‌شود. ← ν=۱/ρ
 • وزن مخصوص: وزن حجم واحد یک ماده را وزن مخصوص می‌گویند. ← ɣ=ρg
 • انتروپی: کمیتی است که بیانگر میزان آشفتگی یا بی نظمی است.
 • آنتالپی: مقدار کل انرژی درون سیستم شامل انرژی درونی به همراه پتانسیل ترمودینامیکی سیستم را نشان می‌دهد.
 • انرژی آزاد گیبس: کمیتی است که احتمال انجام خود به خودی واکنش ترمودینامیکی را نشان می‌دهد.
 • انرژی آزاد هلمهولتز: مقدار کار مفید قابل دستیابی در حین پروسه دما ثابت و حجم ثابت می‌باشد.
 • انرژی درونی: مقدار کل انرژی داخل سیستم را نشان می‌دهد.
 • ضریب انبساط حرارتی: به میزان انبساط واحد طول در اثر افزایش دما به میزان واحد گفته می‌شود.
 • ظرفیت گرمایی: به میزان افزایش دمای واحد حجم در اثر تبادل گرما به اندازه واحد گفته می‌شود.

مقاله مفهوم خواص فرایند سیستم

حالت و تعادل

 • حالت: به وضعیت یک سیستم اطلاق می‌گردد که آن سیستم را منحصر به فرد می‌کند و سیستم به واسطه آن حالت درای خواصی می‌شود.
 • تعادل:هر گاه نیروی محرکه خاصی در سیستم وجود نداشته باشد، آن سیستم به تعادل خاصی رسیده است. تعادل شامل انواع گرمایی، مکانیکی، فازی و شیمیایی است.
 • اصل متعارفی حالت:حالت یک سیستم بسته ساده تراکم پذیر به وسیله دوخاصیت شدتی مستقل ازهم مشخص می‌شود.

فرایندها

 • فرایند:هرگونه تغییر از یک حالت تعادلی به حالت دیگر را فرایند می‌گویند.
 • مسیر فرایند:مجموعه حالت‌هایی که سیستم در ضمن یک فرایند از آنه می‌گذرد مسیر فرایند نام دارد.

برای توصیف هر فرایند، باید حاتهای ابتدایی و انتهایی فرایند، مسیر فرایند و برهمنکنش‌ها را با اطراف مشخص کنیم. فرایندها به دو نوع عمده برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر تقسیم می‌شوند.

 • فرایند برگشت‌ناپذیر:به فرایندی گفته می‌شود که پس از کامل شدن آن، سیستم و محیط اطراف آن نتواند به حالت اولیه خود برگردد.
 • فرایند برگشت‌پذیر:به فرایندی گفته می‌شود که پس از کامل شدن آن، حالت تعادل حالت تعادل سیستم و محیط اطراف قابل برگشت به حالت اولیه خود هستند. این یک فرایند ایده‌آل است که برای تعیین بازده ماکزیمم یک فرایند به کار می‌رود.
 • فرایند شبه تعادلی:وقتی فرایند به گونه‌ای پیش می‌رود که سیستم همیشه بی‌نهایت به حالت تعادلی نزدیک است، آن را فرایند شبه استاتیکی یا فرایند شبه تعادلی می‌گویند. فرایند شبه تعادلی به عنوان استانداردهایی هستند که فرایندهای واقعی رامی توان باآنها مقایسه کرد.

دسته‌بندی دیگر فرایندها بصورت زیر است:

 1. SSSF:تحت یک فرایند جریان پایا، جرم وانرژی یک حجم کنترل ثابت باقی می‌ماند.
 2. USUF: فرایند حالت یکنواخت و جریان یکنواخت می‌باشد.
 • سیکل:چنانچه سیستم پس از طی چندین فرایند به حالت تعادل اولیه برگردد، مجموعه این فرایندها را چرخه یا سیکل می‌نامند.

مقاله مفهوم خواص فرایند سیستم

قوانین ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک بیان می‌کند که اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر همدما می‌باشند.

به طور مثال اگر جسم a باجسم b درتعال گرمایی باشند

جسم b باجسم c درتعادل گرمایی باشند جسم a و c در تعادل گرمایی می‌باشند.

اساس ساخت دماسنج قانون صفرم ترمودینامیک می‌باشد

به این صورت که هوای محیط باشیشهٔ دماسنج در تعادل حرارتی است وشیشه دماسنج نیز با جیوه در تعادل حرارتی است

در نتیجه طبق قانون صفرم ترمودینامیک هوا با جیوه نیز در تعادل می‌باشد.

قانون اول ترمودینامیک

انرژی درونی یک سیستم منزوی ثابت و پایدار است.

قانون اول ترمودینامیک که به عنوان قانون بقای کار و انرژی نیز شناخته می‌شود، می‌گوید:

تغییر انرژی درونی یک سیستم برابر است با مجموع گرمای داده شده به سیستم و کار انجام شده بر آن:

قانون دوم ترمودینامیک

ساخت یک موتور سیکلی که تأثیری جز انتقال مداوم گرما از دمای سرد به دمای گرم نداشته باشد، غیرممکن است.

بیان کلوین-پلانک:

غیرممکن است وسیله‌ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و در عین حال فقط با یک مخزن تبادل حرارت داشته باشد

یعنی غیر ممکن است یک موتور حرارتی بدون از دست دادن گرمادر Qc به کار خود ادامه دهد.

بیان کلازیوس:

امکان ندارد که یک یخچال طی یک چرخه، تمام انرژی را که از منبع سرد دریافت می‌کند به منبع گرم انتقال دهد.

یعنی نمی‌توان یخچالی ساخت که بدون کار ورودی عمل کند. به عبارت ساده قانون دوم بیانگر مسیر انجام یک فرایند می‌باشد.

قانون سوم ترمودینامیک

قانون سوم ترمودینامیک می‌گوید

هنگامی که انرژی یک سیستم به حداقل مقدار خود میل می‌کند، انتروپی System به مقدار قابل چشم‌پوشی می‌رسد.

مقاله مفهوم خواص فرایند سیستم

پتانسیل‌های ترمودینامیکی

پتانسیل‌های ترمودینامیکی، متغیرهای اسکالری می‌باشند که برای ارزیابی انرژی ذخیره شده در سیستم استفاده می‌شوند.

پتانسیل‌ها برای اندازه‌گیری تغییرات انرژی هنگامی که از حالت اولیه به حالت نهایی استفاده می‌شوند.

از پتانسیل‌های مختلف با توجه به متغیرهای محدود کننده در سیستم همانند فشار و حجم استفاده مشود.

به عنوان مثال هر دو پتانسیل گیبز و هلمهولتز به عنوان انرژی قابل دسترس برای انجام کار مفید شناخته می‌شوند

هنگامی که به ترتیب فشار و دما یا حجم و دما در سیستم ثابت نگه داشته شوند. پنج پتانسیل مهم در ترمودینامیک بصورت جدول زیر تعریف شده‌اند:

جواب فعالیت درس راز تعادل تفکر هفتم ؛ ۶۲ و ۶۳

جواب فعالیت راز تعادل تفکر هفتم ؛ ۶۲ و ۶۳

هر گروه ۱۱ عدد میخ به اندازه ی تقریبی ۱۰ سانتی متر و یک صفحه ی چوبی مستطیل شکل به ابعاد تقریبی ۱۰ × ۲۰ سانتی متر به ضخامت ۵ سانتی متر آماده کنید. با چکش یکی از میخ ها را در مرکز صفحه ی مستطیل شکل بکوبید. سعی کنید میخ به طور قائم قرار گیرد. ۶ میخ از ۱۰ میخ باقیمانده را مانند شکل به حالت تعادل روی میخ قائم قرار دهید.
🔵 اکنون با ۸ یا ۱۰ میخ، آزمایش را تکرار کنید.
نتیجه: میخ ها به حالت تعادل قرار می‌گیرند و با ۸ یا ۱۰ میخ نیز این کار امکانپذیر است.

جواب گفت و گو کنید صفحه 62 راز تعادل تفکر هفتم

🔵 به نظر شما در حفظ تعادل این مجموعه کدام اجزا اهمیت کمتری دارند؟ تخته، میخ عمودی، یا میخ های دیگر؟
پاسخ: همه اجزا برای حفظ تعادل اهمیت دارند.

🔵 اگر هر کدام از این موارد را از مجموعه حذف کنیم، چه اتّفاقی می افتد؟
پاسخ: زیرا این مجموعه یک سیستم می باشد. بنابر این اگر یکی از اجزای آن حذف شود ، مجموعه تعادلش را از دست میدهد.

🔵 چه مثال های دیگری از وجود تعادل در محیط طبیعی و اجتماعی خود سراغ دارید؟ چند مورد را بیان کنید.
پاسخ: تعادل اسب سوار – تعادل پرندگان بر روی سیم برق – بندباز سیرک

🔵 شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید.
شباهت ها : هر مجموعه از تعدادی اجزای کوچک تشکیل شده – همه اجزا در تعادل مجموعه نقش دارند.
تفاوت ها : برخی از اجزا نقش مهم تری دارند مانند مغز در بدن ما

🔵 اگر بین مواردی که مثال زدید، رابطه وجود دارد، آن را بیان کنید.
پاسخ: برای نمونه موتور خودرو از تعداد زیادی قطعه تشکیل شده و خود موتور نیز یک قطعه از یک مجموعه است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 62 راز تعادل تفکر هفتم

فیلم تعادل را با دقت مشاهده کنید. سپس درباره‌ی سؤالات زیر بحث و گفتگو کنید.

🔵 تعادل این مجموعه چگونه برقرار شده بود؟
پاسخ: با هماهنگی که اجزای این مجموعه با هم داشتند.

🔵 چه چیز تعادل این مجموعه را برهم زد؟
پاسخ: خودخواهی تعادل این مجموعه را به هم زند.

🔵 هریک از افراد و اشیای به کار گرفته شده در فیلم نماد چه چیزهایی در زندگی واقعی هستند؟
پاسخ: هریک نماد اجزای یک مجموعه هستند که باید بین آنها تعادل برقرار باشد. همچنین افراد جامعه و اشیای مورد نیاز آنها نیز باید در تعادل باشند. اگر تعادل نباشد جامعه نابود میشود .

🔵 تفاوت، شباهت ها و رابطه‌ی داستان این فیلم با آزمایش میخ‌ها را بیان کنید.
تفاوت ها : در آزمایش میخ ها فردی که ازمایش را آنجام میدهد تصمیم گیرنده است اما در فیلم انسان هایی هستند که اراده دارند و میتوانند در مورد جایگاه خود تصمیم بگیرند.
شباهت: تا زمانی که همه اجزا با هم هماهنگ بودند تعادل و بقای مجموعه حفظ میشد.

جواب فعالیت در خانه صفحه 63 راز تعادل تفکر هفتم

🔵 1-اقدامات عمرانی انسان ها مانند درخت کاری، سد سازی، راه سازی و … در ایجاد یا برهم خوردن تعادل در طبیعت و محیط زندگی چه تأثیری دارد؟
پاسخ: امروزه انسان ها عامل به هم زدن تعادل طبیعی طبیعت می شوند ، راهی برای جلو گیری از این عامل وجود ندارد ، و به وجود هم نمی اید. زیرا ما هر کاری که می کنیم هر چیزی که مصرف می کنیم مواد ان از طبیعت می باشد و این دلیل باعث به هم زدن تعادل طبیعت می شود.

🔵 2-با ذکر مثال هایی نشان دهید که انسانها چگونه در حفظ یا برهم زدن تعادل در جامعه ی خود نقش دارند.
پاسخ: یکی از راه های دفع زباله در برخی از نواحی ریختن زباله ها در رودخانه یا در اطراف روستاها و شهرها ست که این عمل باعث تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی در آب و خاک می شود. یا به عنوان مثال دیر گذاشتن زباله ها در زمان تعیین شده موجب می شود که زباله ها در آن منطقه بمانند و سگ ها و گربه ها را دور خود جمع کنند و حیوانات کیسه های زباله را پاره میکنند و محیط زیست جلوی منزل خانه و همسایه ها را به هم میریزد و موجب می شود که بوی بسیار نامطبوع در کل منطقه احساس شود.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

بازار مواد غذایی و پتروشیمی به حالت تعادل بر می‌گردد

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: سیاست این نیست که صادارت را متوقف کنیم بلکه این کار در راستای تنظیم بازار صورت گرفته و بازار مواد غذایی و پتروشیمی به حالت تعادل بر می‌گردد.

بازار مواد غذایی و پتروشیمی به حالت تعادل بر می‌گردد

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدجعفر عظمایی ظهر امروز در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان تبریز اظهار کرد: رسیدگی بر نحوه فعالیت اصناف در راستای تعدیل قیمت‌ها، جلوگیری از گرانفروشی همچنین تسهیل در تهیه ارزاق و مایحتاج عمومی آحاد مردم از وظایف اصلی اعضای کمیسیون است.

وی نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده و تحریم را سه دلیل اساسی در نوسانات قیمت کالاهای مصرفی خانوارها در ماه‌های اخیر دانست.

عظمایی ادامه داد: عموماً بازار و اصناف تاثیر اساسی در گران شدن کالاهای مصرفی نداشتند چراکه آنها کالاها را گران خریده و به دست مصرف‌کننده می‌رساندند.

وی با بیان اینکه آمار بازرسی‌ها افزایش یافته است، گفت: پرونده‌های متعددی به تعزیرات حکومتی استان ‌ارسال کرده‌ایم و این نشان از افزایش بازرسی‌ها دارد.

عظمایی خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها محدود به ایام خاصی نیست و بازرسان همه روزه در بازار حضور دارند.

وی موضوع ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا را اقدامی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح بازار مواد غذایی و محصولات پتروشیمی حالت تعادل به حالت تعادل بر می‌گردد.

عظمایی اظهار کرد: همه این مسائل و مشکلات موقتی است و سیاست این نیست که صادارت را متوقف کنیم بلکه این کار در راستای تنظیم بازار صورت گرفته است.

عظمایی با اشاره به وظیفه اصناف در ارائه کالا و خدمات به شهروندان گفت: باید تلاش شود کالا و خدمات با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد چراکه رضایت مردم و منافع عمومی بر منافع شخصی اولویت دارد.

وزارت صحت عامه افغانستان: شمار مبتلایان ویروس کرونا در حالت تعادل قرار دارد

بیمار 'کووید-۱۹' در شفاخانۀ در ولایت لغمان

به‌گفته معین این وزارت، شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته است.

اما این وزارت هشدار می‌دهد که اگر مردم توصیه‌های صحی را جدی نگیرند، ممکن است شمار مبتلایان به این ویروس بار دیگر افزایش یابد.

بر اساس آمارهای روزانه وزارت صحت عامه افغانستان، در چند روز اخیر از میان نمونه‌هایی که در آزمایشگاه‌های 'کووید-۱۹' در این کشور آزمایش می‌شوند، کمتر از ۵۰ درصد شان مثبت تشخیص می‌شوند. این آمار در هفته‌های پیش از ماه رمضان بیش از ۵۰ درصد بود.

وزارت صحت عامه می‌گوید، بر اساس سه شاخص از جمله شمار آزمایش‌هایی که صورت می‌گیرد، تعداد بیماران بستری در شفاخانه‌های 'کووید-۱۹' و مراجعه افراد دارای نشانه‌های 'کووید-۱۹' به شفاخانه‌ها در حال حاضر از نظر ابتلا به ویروس کرونا در "حالت تعادل" قرار دارد.

شفیق‌الله شهیم، معین مالی و اداری وزارت صحت

شفیق‌الله شهیم، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت: "نظر به ارقامی‌که مقایسه می‌کنیم، واقعات ویروس کرونا در هفته‌های بعد از عید رمضان افزایش یافت و فعلاً این واقعات در حالت میلان مناسب است. امیدوار هستیم که همین‌گونه ادامه یابد و در هفته‌های آینده کاهش یابد. ارقامی‌که روزانه به دست می‌آوریم امیدوار کننده است."

اما این امیدواری وزارت صحت عامه به همکاری و رفتار مردم مربوط می‌شود.

اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت در نشست خبری مشترک با معین وزارت صحت هشدار داد که اگر مردم توصیه‌های صحی را جدی نگیرند، ممکن آمار ابتلا بار دیگر افزایش یابد.

آقای سمسور افزود: "اگر ما احتیاط کنیم و سفارش‌های وزارت صحت عامه را در نظر بگیریم، ممکن است ما به سوی سیر نزولی برویم و واقعات بسیار کاهش یابد، اما اگر مردم بی‌احتیاطی کنند، شاید ما شاهد این باشیم که واقعات بسیار زیاد شود."

در یک شبانه روز گذشته ۳۲۴ مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌است. در این مدت ۲۰ تن جان باخته و ۴۱۹ تن بهبود یافته‌اند. شمار کلی مبتلایان به ۲۹ هزار و ۴۸۱ مورد رسیده و شمار جان باختگان هم شده ۶۱۸ نفر، اما آمار همه بهبود یافتگان به مرز نزدیک به ۱۰ هزار تن رسیده‌است.

معین وزارت صحت عامه می‌گوید که در حال حاضر در تمام افغانستان ۲۶۵ دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد و این شمار تا یک ماه دیگر به ۹۰۰ خواهد رسید.

بیماران 'کووید-۱۹' در کابل

این وزارت در چهار ماه اخیر از ۱۵ میلیون دالر اختصاص یافته از سوی حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا نزدیک به ۱۳ میلیون آن را مصرف کرده‌است. همچنین این وزارت از ۱۰۰ میلیون افغانی بودجه ملی تا حال ۳۶ میلیون آن را به مصرف رسانده است.

مسئولان وزارت صحت می‌گویند که از بیش از ۱۰۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی برای مبارزه با 'کووید-۱۹'، قرار است ۵۱ میلیون دالر امسال مصرف شود.

از سویی هم، این وزارت تأکید می‌کند که ۴۰ میلیون دالر کمک بانک توسعه آسیایی نیز ظرف ۱۸ ماه آینده برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف خواهد شد.

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب - هوم درس

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

درس 8
1 -دو راه برای حفظ تعادل در اهرم را با یک مثال بیان کنید ؟
پاسخ: هر گاه در دو طرف اهرم دو جسم با جرم های نا مساوی قرار گیرند برای ایجاد تعادل باید جسم سنگین تر به تکیه گاه نزدیک تر شود .
یا یک وزنه سنگین تر در کنار جسم با جرم کمتر قرار دهیم مثال در بازی الاکلنگ برای ایجاد تعادل بین دو نفر سنگین و سبک ، باید فرد سنگین تر به تکیه گاه نزدیک شود تا تعادل حفظ شده و بتوانند با هم بازی کنند .

2 -الاکلنگ یک اهرم است

3 -قسمت های یک اهرم را نام ببرید ؟
پاسخ: محل وارد کردن نیرو
محل قرار گرفتن جسم
محل تکیه گاه

4 -هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است

5 -چند نوع اهرم نام ببرید ؟
پاسخ: الاکلنگ – ترازو – قیچی – میخ کش – منگنه – موچین به شکل قیچی

6 -اهرم چگونه کارها را آسان می کند ؟
پاسخ: با انتقال نیرو و افزایش مقدار نیرو و تغییر جهت نیرو کارها را آسان تر می کنند

7 -کاربرد اهرم نوع اول را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع اول : تکیه گاه در وسط جسم و نیرو قرار گیرد
قیچی – انبردست – الاکلنگ – میخ کش – ترازو
معمولا این نوع اهرم ها برای تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو کاربرد دارند

8 -کاربرد اهرم نوع دوم را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع دوم : جسم در وسط نیرو و تکیه گاه قرار دارد .
گردو شکن – فرغون – گاری – قایق – در باز کن
معمولا این نوع اهرم ها نیرو را افزایش می دهند

9 -کاربرد اهرم نوع سوم را با مثال بیان کنید .
پاسخ: نوع سوم : نیرو در وسط جسم و تکیه گاه قرار دارد
منگنه – جارو – قاشق – موچین انبری
معمولا این نوع اهرم ها کارها را در مدت زمان کم تر و سریع تر انجام می دهند

10 -تعادل در اهرم را تعریف کنید ؟
پاسخ: اگر دو جسمی که در دو طرف اهرم قرار می گیرند یکسان باشند باید فاصله ی آن ها از تکیه گاه برابر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد

11-هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک شود به نیروی کم تری برای جابجایی جسم نیاز است .

12-هرچه جسم از تکیه گاه دور شود به نیروی بیشتری برای جابجایی جسم نیاز است

13-اهرم چیست ؟
پاسخ: میله یا وسیله بسیار ساده که با انتقال نیرو ، افزایش نیرو و یا تغییر جهت نیرو در آسان شدن کارها به ما کمک می کند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا