فارکس فکتوری در ایران

محاسبه دقیق سود و زیان در بورس

محاسبه دقیق سود و زیان در بورس

دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک

رایج ترین و پرطرفدارترین معیار سنجش ریسک، نوسانات است. معمولا برای محاسبه نوسانات از واریانس یا انحراف معیار بازده استفاده می شود. همچنین بتا به عنوان شاخصی برای اندازه گیری نوسانات نسبی یک سهم نسبت به بازار مطرح است. مشکلی که در استفاده از این معیارها برای محاسبه ریسک وجود دارد از آن جا ناشی می شود که نوسانات برای جهت تغییرات، تفاوتی قایل نمی شود. به عبارت دیگر، یک سهم ممکن است پرنوسان باشد زیرا به صورت ناگهانی قیمت آن افزایش می یابد اما سرمایه گذاران معمولا به بعد منفی ریسک توجه دارند و نوسانات منفی را نامطلوب ارزیابی می کنند. مشکل دیگر استفاده از معیارهای انحراف معیار و بتا به عنوان شاخص های سنجش ریسک، مفروضات محدودکننده آن هاست. این دو معیار با فرض نرمال بودن توزیع بازده بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند و صرفا برای محاسبه ریسک گذشته ابزارهای مالی خطی مناسب هستند. این معیارها هر چند برای سنجش عملکرد گذشته مفید هستند، لیکن به دلیل نداشتن نگاه رو به جلو برای پیش بینی، بودجه بندی و مدیریت ریسک فاقد کارایی لازم است. به دلیل مشکلات مورد اشاره در بالا و به منظور مدیریت واقعی ریسک بازار دارایی ها، بسیاری از موسسات در کنار سیستم رایج مدیریت دارایی ها و بدهی ها که مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی است، از روش ارزش در معرض ریسک به عنوان یک سیستم گزارشگری داخلی نیز استفاده می کنند.

مزایا VaR عبارتست از:

- تغییرات ارزش بازار دارایی ها را لحاظ می کند.

- متغیرهای بازار را برای افق زمانی کوتاه تری پیش بینی می کند که به برآورد دقیق تر ریسک منجر می شود.

VaR به عنوان یک معیار سنجش ریسک با نگاه رو به جلو، می تواند اطلاعات مفیدتری در مورد ریسک مورد انتظار پرتفوی در آینده فراهم آورد.

- دلیل دیگر استفاده از ارزش در معرض ریسک به جای انحراف معیار آن است که می توان در مورد پرتفوی های متشکل از سهام، اوراق قرضه، کالا و ابزارهای مشتقه به کار برد. همچنین می توان با استفاده از آن ریسک گروه های مختلف دارایی ها را تجمیع و مقایسه نمود.

- دلیل پنجم استفاده از - VaR تمرکز آن روی دنباله های توزیع است. به طور خاص، ارزش در معرض ریسک معمولا برای سطوح اطمینان 95درصد، 99درصد و حتی بالاتر محاسبه می شود. در نتیجه، این روش به عنوان معیاری برای ریسک رو به پایین (ریسک نامطلوب) مطرح است و می توان از آن برای توزیع های نا متقارن و دارای چولگی استفاده کرد. در حالی که به استفاده از توزیع های متقارن و نرمال محدود می شود.

روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک

در سال های اخیر مطالعات محققان مالی در خصوص معیارهای محاسبه ریسک بازار روی بررسی روش های محاسبه دقیق تر ارزش در معرض ریسک متمرکز شده است. روش های محاسبه VaR به دو نوع پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شود. روش پارامتریک به روش واریانس- کوواریانس و برخی روش های تحلیلی خلاصه می شود. روش ناپارامتریک نیز شامل شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو است. استفاده از هر یک از روش های محاسبه VaR تا اندازه زیادی تحت تاثیر نیازهای تحلیل گران و مقامات تصمیم گیرنده سازمان، نوع دارایی های مورد بررسی، میزان دقت و سرعت مورد نظر در محاسبات و سایر ملاحظات قرار دارد. در ادامه به اختصار در مورد ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش ها اشاره می کنیم.

1- روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس)

مفروضات این روش به شرح زیر است:

1- بازده سرمایه گذاری از توزیع نرمال پیروی می کند.

2- بازده سرمایه گذاری به لحاظ زمانی مستقل است.

3- دوره زمانی یک روزه، دوره زمانی مناسبی برای محاسبه VaR است.

4- بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی ها رابطه خطی وجود دارد.

5- توزیع بازده پرتفوی را می توان با استفاده از روش مارکویتز براساس نرخ بازده مورد انتظار، انحراف معیار دارایی های منفرد تشکیل دهنده پرتفوی، همبستگی میان ترکیب دوبه دوی دارایی ها و وزن دارایی های منفرد موجود در پرتفوی محاسبه کرد.

با توجه به توزیع نرمال، احتمال قرار گرفتن بازدهی (زیان) در قسمت گوشه سمت چپ منحنی توزیع نرمال برابر است با احتمال نرمال استاندارد.

در روش پارامتریک برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز ماتریس کوواریانس، از جمله میانگین و انحراف معیار، محاسبه دقیق سود و زیان در بورس از اطلاعات تاریخی استفاده می شود. این اطلاعات معمولا در دسترس است. همچنین برای محاسبه VaR در این روش نیازی به دانستن ارزش دارایی های منفرد موجود در پرتفوی نیست، تنها پارامترهای مورد نیاز انحراف معیار و ضریب همبستگی دارایی هاست. بنابراین محاسبه VaR در روش پارامتریک نسبتا آسان است و به قدرت محاسباتی خیلی زیاد نیاز ندارد. همین ویژگی ها موجب شده است تا روش پارامتریک به عنوان رایج ترین روش محاسبه VaR مطرح باشد.

2- روش شبیه سازی تاریخی

روش شبیه سازی تاریخی برای برآورد ارزش در معرض ریسک، فرض خاصی در مورد توزیع تغییرات عوامل بازار در نظر نمی گیرد و برپایه تقریب خطی قرار ندارد. در عوض، این روش چنین فرض می کند که توزیع تغییرات احتمالی عوامل بازار برای دوره بعدی مشابه توزیع مشاهده شده در N دوره گذشته است.

به کارگیری روش شبیه سازی تاریخی برای محاسبه ارزش در معرض ریسک یک پرتفوی ساده متشکل از سهام، مستلزم آن است که فرض شود پرتفوی موجود را در N دوره گذشته داشته ایم و ببینیم در هر یک از این دوره ها، ارزش پرتفوی چگونه تغییر کرده است. به عبارت دقیق تر، روش شبیه سازی تاریخی شامل استفاده از تغییرات تاریخی قیمت ها و نرخ های بازار به منظور برآورد توزیع احتمالی سود و زیان آتی پرتفوی است. برآورد توزیع از طریق تمرکز بر روی پرتفوی موجود و اعمال تغییرات واقعی عوامل اصلی بازار، در هر یک از N دوره قبلی، معمولا N روز قبلی، حاصل می شود. مقادیر جدید عوامل بازار و تغییرات آن ها در N دوره قبلی، به منظور ایجاد N مجموعه از مقادیر فرضی آتی برای عوامل بازار به کار می رود. پس از ایجاد مقادیر فرضی آتی برای عوامل بازار، با استفاده از فرمول ها و مدل های مناسب، N تا ارزش به روز شده برای پرتفوی محاسبه می شود. اکنون با کم کردن ارزش به روز شده پرتفوی موجود از هریک از مقادیر فرضی آتی، N سود و زیان بروز شده فرضی برای پرتفوی به دست می آید. این N تا سود و زیان بروز شده فرضی، برآوردی از توزیع سود و زیان پرتفوی را فراهم می آورد که نهایتا منجر به برآورد ارزش در معرض ریسک می شود. استفاده از تغییرات تاریخی نرخ ها و قیمت های بازار دارایی ها به منظور محاسبه سود و زیان فرضی، ویژگی خاص شبیه سازی تاریخی است که محاسبه دقیق سود و زیان در بورس نام این روش هم از این مطلب نشات می گیرد. بنابراین آنکه در این روش از تغییرات واقعی قیمت ها و نرخ های بازار استفاده می شود، سود و زیان های بروز شده، فرضی هستند زیرا پرتفوی موجود در N دوره قبل نگهداری نمی شده است.

3- روش شبیه سازی مونت کارلو

دومین روش از روش های ناپارامتریک محاسبه ارزش در معرض ریسک، روش مونت محاسبه دقیق سود و زیان در بورس کارلو است. این روش در برخی موارد به روش شبیه سازی تاریخی شباهت دارد. در این روش نیز فرض نرمال بودن توزیع بازدهی الزامی نیست. بنابراین روش شبیه سازی مونت کارلو مشابه روش شبیه سازی تاریخی، پرتفوی های متشکل از اختیار معامله و سایر ابزارهایی که ارزش آن ها به صورت تابع غیر خطی از عوامل بازار است را پوشش می دهد. لیکن، روش شبیه سازی مونت کارلو برخلاف روش شبیه سازی تاریخی از اطلاعات تاریخی استفاده نمی کند بلکه در این روش با استفاده از فرایندهای تصادفی و استفاده از نمونه های شبیه سازی شده زیاد که توسط رایانه ساخته می شود، پیش بینی تغییرات آتی به انجام می رسد.

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را میدانید؟ اگر به عنوان یک سهامدار فعال در بازار بورس فعالیت کنید، متوجه خواهید شد که سهامداری و اقدام برای خرید و فروش سهام های مختلف در بازه های زمانی گوناگون، کار خیلی ساده ای نیست و نیاز به مهارت و کسب تجربه دارد. در این راستا اگر ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را بلد باشیم، بهتر و سریع تر قادریم فوت و فن خرید سهام در بورس ایران را یاد بگیریم و از این روی، معاملات ما ساده تر و سودده تر خواهد بود، لذا من اگر جای شما بودم، به هیچ عنوان مقاله رایگانی در مورد ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را از دست نمی دادم!

ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام در بورس ایران نه خیلی ساده است که هر شخصی بدون هیچ دانشی بتواند آن را انجام دهد و نه آنقدر مشکل است که اگر شخصی بخواهد آن را یاد بگیرید و تجربه کند با مشکل مواجه شود. در واقع بورس بازاری است که با کسب تجربه و دانش در آن می توان به سودهای بسیار بالایی دست پیدا کرد، اما کسب سود در بازارهای صعودی و بعضا نزولی بورس، نیازمند این است که ما موارد متعددی را در کنار هم رعایت کنیم.

تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار بورس، تابلوخوانی در بازار بورس و … از موارد کلی هستند که اگر همه آن ها را در کنار یکدیگر بدانیم، نه تنها در بازار سرمایه بلکه در تمام بازارهای مالی سود بسیار خوبی را قادریم کسب کنیم. اما در این مطلب قصد داریم 11 مورد از نکات مهم برای خرید و فروش سهام در بورس را به شما عزیزان یاد بدهیم که قطعا ارزش مطالعه دارد، چرا که رعایت کردن این موارد، می تواند دید بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بورس و یا سایر بازارهای مالی به شما بدهد که مطمئنا اگر همین الان آن را یاد نگیرید، در آینده خود را سرزنش خواهید کرد.

1) عدم ترس یا دودلی در فروش سهام

برخی اوقات تحلیل و پیش بینی که برای یک سهام داشتیم، اشتباه می شود و روند مورد انتظار ما را دنبال نخواهد کرد. در همچین شرایطی برای نگهداری سهام خود اصرار نورزید. تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که وقتی که سهام روند نزولی به خود گرفت و با تحقیق در این زمینه دریافتید این روند نزول در آینده نیز قصد ادامه دار شدن دارد، تجزیه و تحلیل دوباره ای انجام دهید و در صورت بحرانی بودن آن سهم را به فروش برسانید. اشتباهی که خیلی از سرمایه گذاران در همچین مواقعی مرتکب می شوند این است که در چنین شرایطی به خود امید واهی می دهند و منتظر می مانند تا شرایط دوباره بهبود پیدا کند.

مطمئن باشید فروش به موقع از یک سهام و پذیرش ضرر جزیی نسبت به پایبندی و ادامه دادن روندی که ادامه آن ضرر هرچه بیشتری را دارد، در مجموع برای شما بازده بهتر و مفیدتری به همراه خواهد داشت. بنابراین با تعیین حد ضرر در معاملات خود، در صورت ورود قیمت سهم به روند نزولی و رسیدن آن به حد ضرر به امید آن که امکان دارد بازار مجدداً صعودی شود تردید و دودلی نکنید و از سهم خارج شوید.

2) شناسایی سهام با ظرفیت معاملات بورس

شما باید تلاش کنید برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه سهامی را انتخاب کنید که از ظرفیت و توانایی رشد زیادی در بازار بورس برخوردار باشد. بدین منظور می توانید از روش ها و تکنینک هایی که در حال معرفی آن ها هستیم استفاده کنید. البته شایان ذکر است که تکنیک هایی که گفتیم، تنها اشاراتی به هر یک از این تکنیک هاست و برای استفاده کردن هر یک از این تکنیک ها لازم است سرمایه گذار، دانش و توان علمی و تجربی کافی داشته باشد.

تکنیک اول؛ معمولا وقتی که یک سهام روند نزولی به خود می گیرد، بعد از طی این دوره، قیمت آن در روند افزایشی قرار می گیرد. لذا بهترین موقع برای ورود به یک سهام و خریداری آن، وقتی است که سیر نزولی خود را طی کرده و وارد سیر صعودی خود میشود.

تکنیک دوم؛ استفاده از خرید پله ای سهام است که به معنای خرید یک سهام به صورت گام به گام در هنگام سیر نزولی آن است. زمانی از این روش باید استفاده کنید که کف قیمت سهام معلوم نیست و نمی توانید پیش بینی کنید که آیا سهام پس از طی این دوره، روند صعودی دارد یا نه. افرادی این تکنیک ها را مورد استفاده قرار می دهند از دانش و تجربیات بالایی در بازار برخوردارند و دیگر آنکه ریسک پذیری بالایی دارند و توان بالایی در سرمایه گذاری از خود نشان می دهند.

3) صف‌ نشینی همیشه هم خوب نیست

بهتر است جزو آن دسته از افراد نباشید که همیشه در صف خرید و فروش گیر می کنند. یکی از اصلی ترین ترفندهای خرید و فروش سهام این است که صف برایتان وجود نداشته باشد. کسانی که در صف هستند، به قولی پیروان بازار محسوب می شوند. رفتار گله‌ ای الزاما روش درستی برای معاملات نیست. معاملات در صف تنها بعضی اوقات گزینه مناسبی است و در بیشتر موارد رفتاری هیجانی می باشد.

4) نقد شوندگی

از نکات مهم برای انتخاب سهم، میزان نقد شوندگی سهم می باشد. سرمایه شما باید در گردش باشد تا سودآوری را به همراه داشته باشد. نقد شوندگی سهام، به معنی سهولت در ترفندهای خرید و فروش سهام است؛ یعنی وقتی که شما سهام یک شرکت را می خرید، چقدر احتمال می دهید بتوانید آن را به سادگی به فروش برسانید.

5) در نظر گرفتن سود شرکتها

در حقیقت شرکت ها وظیفه دارند در ابتدای سال مالی خود برای سال مالی آینده، صورت سود و زیان پیشنهادی خود را در اختیار تریدرها قرار دهند. شرکت ها هر 3 ماه گزارشات مالی انتشار می دهند و در این گزارشات برخی مواقع صورت سود و زیان پیشنهادی بیشتر و بعضی اوقات کمتر از پیش بینی در می ‌آید که در اصطلاح به آن تعدیل مثبت و منفی می گویند.

حتما برایتان جالب است : روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس

ای پی اس سودآوری از تقسیم سود یا زیان پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام قابل محاسبه است. در نظر داشتن میزان سوددهی یک شرکت یا همان نرخ EPS و DPS کمک شایانی به پیش بینی آینده شرکت و تشخیص روند صعودی آن سهم در آینده می کند.

6) محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری به ویژه برای نوسان گیری

چنانچه کسی بخواهد معاملات کوتاه‌ مدت را در دستور کار خود قرار دهد، می بایست حتما محاسبه‌ گر دقیقی داشته باشد و از میزان کارمزد در ترفندهای خرید و فروش سهام اطلاع داشته باشد. هرچقدر حجم معاملات بیشتر شود، میزان کارمزد نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر در بیشتر سیستم‌ های معاملات آنلاین یک محاسبه‌ گر اتوماتیک تعبیه شده است تا کارمزد کارگزار را مورد محاسبه قرار دهد. به صورت کلی تمامی معامله‌ گران باید این مبالغ را در محاسباتی که دارند در نظر بگیرند، به خصوص آن دسته از افراد که در تایم فریم های کوتاه نوسان گیری می کنند، چرا که کارمزد کارگزاری نیز جزئی از هزینه‌ های کار به حساب می آید و برای دستیابی به سود باید در نظر داشته باشید که چه هزینه ای را تقبل می کنید.

7) خرید و فروش‌ های منظم

زمانی که طبق استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می‌ شود، می بایست دقیق مطابق آن عمل کنیم. چنانچه نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا می‌ اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ امکان دارد در تور ماهیگیر بیافتند.

نکات خرید و فروش سهام در بورس

به این معنی که یک معامله‌ گر حرفه‌ ای نباید صرفا منتظر صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله‌ ای که سوددهی لازم را داشته باشد، ارزشمند است و مقدار سود هرچقدر باشد بازهم مهم نیست، ولی از طرفی باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.

8) داشتن استراتژی دقیق و اختصاصی

زمانی که شناخت مناسبی از شرایط و روحیات خودتان یافتید، بهتر است استراتژی خاصی و مناسب خود را انتخاب نمایید. تغییر مدام استراتژی و از این شاخه به آن شاخه پریدن، سرمایه شما را با تزلزل مواجه می کند. بهتر است در نظر داشته باشیم که ممکن است هر استراتژی برای یک شخص خاصی کار کند و شاید روش یک فرد برای شما جواب ندهد. تغییر مدام روش، روی حالات روانی و هیجان‌ های شما موثر است و به اشتباهات معاملاتی بیشتر شما در طول انجام معاملاتتان منتهی خواهد شد.

9) قدرت پیش‌ بینی حداقل یک هفته‌ ای

این حائز اهمیت است که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه‌ ها و سهم‌ ها را برای حداقل یک هفته‌ آینده یا 5 روز معاملاتی آتی پیش‌ بینی کنیم و یادداشت کنیم. زمانی که قصد تحلیل بازار را داریم، علایق شخصی خود را نباید در آن دخیل کنیم، بلکه باید سعی کنیم در بازار کاملا بی‌ طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

حتما برایتان جالب است : سهام بلند مدت یا کوتاه مدت بخریم؟

به عنوان مثال این امکان وجود دارد که نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در سبد سهامی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به افرادی که آن سهم را دارند حسادت کنیم. لذا این حالات و رفتار امکان دارد ما را از واقعیات بازار منحرف کند. در واقع باید به تحلیل بپردازیم و حتی اگر درست هم از آب در نیامد، این که پیش‌ بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط باشد چندان اهمیتی ندارد و مهم این است که ما یاد می‌ گیریم با نگاه به آینده خرید و فروش کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص سعی از خود نشان دهیم، حرفه‌ ای‌ تر خواهیم شد و ضریب خطایمان تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.

10) هماهنگی با شرایط

یک تریدر حرفه‌ ای، خود را با شرایط بازار تطبیق می‌ دهد. این شخص، وقتی بازار، نشانه‌ هایی از خروج سهامداری دارد، سهم‌ های ریسکی و کوتاه‌ مدتی خود را نقد می‌ کند و سبد خود را با سهم‌ های کم ریسک تر تعدیل می‌ نماید.

همچنین زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، قسمتی از سبد خود را به سهم‌ های تهاجمی و ریسکی تر تخصیص می‌ دهد تا از رشد بازار بیشتری استفاده را ببرد. در این مهارت، دانش مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است. معامله‌ گر ماهر می‌ داند که بازار ذاتا با نوسانات درگیر است و همواره شرایط یکسان نیست، پس سبد سهام خود را با توجه به شرایط انتخاب می کند.

11) آرامش معامله‌ گر

یک تریدر حرفه‌ ای به همان مقدار که آرامش دارد، قادر است معاملات موفقی را تجربه کند. موفقیت در معامله‌ گری به صورت مستقیم با آرامش رابطه‌ دارد. هیجانات موجب کاهش ضریب موفقیت یک معامله‌ گر خواهد شد. پریشانی ذهن، حواس‌ پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، معاملات بی‌ نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش خواهد شد.

حتما برایتان جالب است : اصول تشکیل سبد سهام بهینه و سودده در بورس

بنابراین این طور نتیجه می گیریم که شما باید آرامش‌ تان را حفظ کنید و در این راستا کارهایی که موجب افزایش آرامش شما می‌ شوند را جایی یادداشت کنید و هر زمان آرامش‌ تان به هم خورد، آن کارها را حتما انجام دهید. شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام‌ بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک شایانی نماید.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، 11 مورد مهم از ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام را توضیح دادیم.

اگر دوست دارید بدانید خرید و فروش حقوقی چه چیزی را نشان می دهد، مطلب بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟ میتواند در این خصوص به شما کمک کند.

اگر در مورد خرید و فروش سهام در بورس سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاه ها از کارشناسان ما بپرسید.

کارمزد معاملات بورس در سال 1401 چقدر است؟

توضیح کامل کارمزد هر معامله در بازار سرمایه ایران | بورس به زبان ساده

کارمزد معامله بورس

همان‌طور که تجربه کرده‌اید، نمی‌شود همه چیز را به‌صورت مستقیم خرید یا فروخت. برای نمونه، وقتی می‌خواهیم خانه یا ماشین بخریم، باید سراغ بنگاه برویم و بنگاه بابت خدماتی که ارائه می‌کند تا زمینه خرید و فروش آماده شود، درصدی از مبلغ معامله را دریافت می‌کند. بازار اوراق بهادار هم به همین شکل است و نهادهایی که زمینه انجام معاملات را فراهم می‌کنند در برابر خدمات‌شان کارمزد می‌گیرند. در این مطلب می‌خواهیم با جزئیات مربوط به کارمزد معاملات در بورس بیشتر آشنا بشویم.

وقتی در بورس اوراق بهادار معامله‌ای صورت می‌گیرد، بخشی از ارزش معامله را کارمزد تشکیل می‌دهد که به آن کارمزد بورس یا کارمزد معاملات بورس می‌گویند. این کارمزد در واقع هزینه خدماتی است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف ارائه می‌کنند تا امکان معامله بین خریداران و فروشندگان به وجود بیاید. گاهی این پرسش پیش می‌آید که این کارمزد چه مقدار است و وقتی معامله‌ای در بورس انجام می‌دهیم، چقدر از ارزش معامله صرف کارمزد و مالیات می‌شود؟

برای آشنایی بیشتر با مفهوم بورس، مقاله “بورس چیست” را مطالعه کنید.

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار یعنی چه؟

اوراق بهاداری که در بورس داد و ستد می‌شوند انواع مختلفی دارند که ممکن است کارمزدشان هم متفاوت باشد. مثلا کارمزدی که بابت معاملات سهام دریافت می‌شود بیشتر از کارمزد معاملات اوراق مشارکت است. پس برای اطلاع دقیق‌تر از کارمزد معاملات، باید ببینیم چه اوراقی را می‌خواهیم معامله کنیم.

کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران

برای اطلاع دقیق از نرخ کارمزد و خدمات معاملات انواع اوراق بهادار در بورس، بهترین روش ممکن مراجعه به سایت سازمان بورس است. در سایت اینترنتی این سازمان، به‌راحتی می‌توانید فایل مربوط به کارمزدها را دانلود کنید و ببینید. برای نمونه، در حال حاضر آخرین ویرایش این فایل برای کارمزد معاملات سهام و حق تقدم برای سال ۱۴۰۰ مطابق با تصویر زیر است؛

سقف کارمزدها در بورس اوراق بهادار تهران

سقف کارمزدها در بورس

این جدول نشان می‌دهد که سهم کارگزاران، سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات از ارزش کل معامله خرید یا فروش چقدر است.

اما شاید چیزی که برای معامله‌گر عادی مهم‌تر باشد این نکته است که جمع این کارمزدها چقدر می‌شود؛ در همین جدول می‌توانید مجموع این کارمزدها را هم ببینید؛ طبق این جدول کل کارمزد خرید برابر با ۰.۰۰۳۷۱۲ از ارزش معامله و کل کارمزد فروش برابر با ۰.۰۰۸۸ از ارزش معامله است که روی هم می‌شود ۰.۰۱۲۵۱۲ از ارزش معامله. اگر بخواهیم جمع کارمزد خرید و فروش را به صورت درصد بیان کنیم، می‌توان گفت مجموع کارمزد خرید و فروش تقریبا برابر با ۱.۲۵ درصد از ارزش کل معامله است (تا تابستان سال ۹۹ این مقدار در حدود ۱.۵ درصد بود).

چگونگی محاسبه کارمزد خرید در بورس

یک مثال ساده می‌تواند به درک این موضوع کمک کند؛ فرض کنید می‌خواهیم ۱۰۰۰۰ برگه سهم از سهام شرکتی را بخریم که قیمت هر برگه سهم آن ۱۰۰ تومان است. برای خرید این تعداد سهام، باید ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) تومان بپردازیم. کارمزدی این معامله را با ضرب مبلغ معامله در جمع کارمزد خرید (۰.۰۰۳۷۱۲) به دست می‌آوریم که برابر با ۳۷۱۲ تومان می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم:

مبلغ کارمزد خرید = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد خرید.

معنای این محاسبات این است که برای خرید ۱۰۰۰۰ سهم محاسبه دقیق سود و زیان در بورس از سهام شرکتی که هر سهمش ۱۰۰ تومان قیمت دارد، به مبلغ ۱۰۰۳۷۱۲ تومان وجه نقد نیاز خواهید داشت.

چگونگی محاسبه کارمزد فروش در بورس

برای محاسبه کارمزد فروش هم به همین شکل عمل می‌کنیم؛ مثلا اگر بخواهیم همین تعداد سهم با با همین قیمت بفروشیم و ارزش معامله ما همان یک میلیون تومان باشد، باید یک میلیون را در مجموع کارمزد فروش، یعنی ۰.۰۰۸۸ ضرب کنیم که برابر می‌شود با ۸۸۰۰ تومان. پس:

مبلغ کارمزد فروش = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد فروش.

مفهوم این محاسبات هم این است که اگر ۱۰۰۰۰ برگه سهم از سهام شرکتی داشته باشید که هر سهمش ۱۰۰ تومان قیمت دارد، با فروش این سهام ۹۹۱۲۰۰ تومان پول دریافت خواهید کرد.

کارمزد معاملات و پذیره‌نویسی انواع اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری

برای محاسبه کارمزد معاملات اوراق بدهی هم باید اول سراغ جدول کارمزدها برویم. آخرین نسخه این جدول مطابق با تصویر زیر است؛

سقف نرخ کارمزد و خدمات در بازار سرمایه ایران

سقف نرخ کارمزد و خدمات در بازار سرمایه ایران

همان‌طور که در این جدول می‌بینید، جمع کارمزد خرید ۰.۰۰۰۷۲۵ و جمع کارمزد فروش ۰.۰۰۰۷۲۵ است.

حال فرض کنید می‌خواهیم ۲۰۰ ورقه از اوراق مشارکت شهرداری تهران را بخریم که قیمت هر ورقه ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) تومان است. در این صورت باید ۲۰ میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازیم که کارمزد آن با ضرب عدد ۲۰ میلیون در ۰.۰۰۰۷۲۵ به دست می‌آید و برابر است با ۱۴۵۰۰ تومان.

حالا فرض کنید دو ماه بعد از اینکه این ۲۰۰ ورقه را خریدیم، می‌خواهیم این اوراق را بفروشیم و قیمت روز این اوراق ۱۰۱۰۰۰ تومان است. در این صورت مبلغ فروش این اوراق برابر با ۲۰۲۰۰۰۰۰ (بیست میلیون و دویست هزار) تومان است. کارمزد فروش هم از ضرب این مبلغ در ۰.۰۰۰۷۲۵ به دست می‌آید که برابر است با ۱۴۶۴۵ تومان.

به این ترتیب برای خرید این اوراق ۲۰۰۱۴۵۰۰ (بیست میلیون و چهارده هزار و پانصد) تومان پرداخت کرده‌ایم و مبلغ دریافتی‌مان از محل فروش ۲۰۱۸۵۳۵۵ تومان بوده است. در نتیجه سود ما از این معامله ۱۷۰۸۵۵ تومان خواهد بود.

کارمزد معاملات سهام پذیرفته شده در فرابورس چقدر است؟

همان‌طور که می‌دانید، سازمان بورس و سازمان فرابورس ۲ سازمان جداگانه‌اند و هر کدام قوانین و مقررات خودشان را دارند. پس طبیعی است که شیوه محاسبه کارمزد برای معاملات بورس و فرابورس متفاوت باشد. البته تفاوت بورس و فرابورس در این مورد بسیار ناچیز است.

برای اطلاع دقیق از کارمزدهای معاملات سهام فرابورسی، می‌توانید به سایت اینترنتی فرابورس مراجعه کنید و بخش کارمزد معاملات را ببینید. در حال حاضر جزئیات کارمزد سهام پذیرفته شده در فرابورس برای سال ۱۴۰۰ طبق جدول زیر است؛

کارمزد معاملات سهام پذیرفته شده در فرابورس

همان‌طور که در این جدول می‌بینید، جمع کارمزد خرید سهام فرابورسی ۰.۰۰۳۶۳۲ از ارزش معامله خرید و جمع کارمزد فروش و مالیات فروش این سهام ۰.۰۰۸۸ از ارزش کل فروش است. شیوهٔ محاسبات هم مانند محاسباتی است که درمورد محاسبه کارمزد خرید و فروش سهام بورسی مثال زدیم.

کارمزد اوراق تسهیلات مسکن (تسه)

اگر برای خرید مسکن، سروکارتان با وام مسکن افتاده باشد، احتمالا با اوراق تسهیلات مسکن یا تسه هم آشنا هستید. برای خرید این اوراق، بعد از مراجعه به بانک مسکن و انجام مراحل مربوطه، باید از طریق سامانه معاملات آنلاین بورس خرید کنید. خرید و فروش این اوراق هم مانند همه خرید و فروش‌های دیگر در بورس مشمول کارمزد است. کارمزد دقیق این اوراق را هم می‌توانید در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار پیدا کنید.

جدول مربوط به کارمزد خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن یا همان تسه در بورس به این صورت است؛

کارمزد اوراق تسهیلات مسکن

همان‌طور که در این جدول می‌بینید، کارمزد خرید اوراق تسه ۰.۰۰۴۹ و کارمزد فروش این اوراق ۰.۰۰۲۴ است. مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق تسه هم ۰.۰۰۷۳ است.

فرض کنید می‌خواهیم ۲۰۰ ورقه تسهیلات خرید مسکن یا تسه به قیمت هر برگه ۷۰ هزار تومان بخریم. برای خرید این تعداد تسه باید ۱۴ میلیون تومان به علاوهٔ کارمزد خرید هزینه کنیم. می‌توانیم کارمزد هر برگه تسه را به این صورت محاسبه کنیم؛

کارمزد خرید یک برگه تسه = قیمت خرید یک برگه تسه ضرب در ۰.۰۰۴۷ که برابر است با ۳۴۳ تومان.

قیمت خرید یک برگه تسه با کارمزد: ۷۰۰۰۰۰ * (۱ + ۰٫۰۰۴۹) = ۷۰۳۴۳۰

بنابراین برای خرید ۲۰۰ برگه تسه باید (۳۴۳ ضرب در ۲۰۰) ۶۸۶۰۰ تومان کارمزد بپردازیم. پس کل مبلغی که برای خرید این تعداد اوراق تسه می‌پردازیم برابر است با ۱۴۰۶۸۶۰۰ (۱۴ میلیون و ۶۸ هزار و ۶۰۰) تومان.

هزینه خرید ۲۰۰ برگه تسه به ارزش هر برگ ۷۰ هزار تومان: ۷۰۳۴۳۰ * ۲۰۰ = ۱۴۰۶۸۶۰۰

اکنون فرض کنید قیمت تسه پس از خرید ما به ۷۱ هزار تومان رسیده و اکنون تصمیم به فروش این اوراق گرفته‌ایم. در این صورت ارزش فروش این تعداد اوراق برابر است با ۱۴ میلیون و محاسبه دقیق سود و زیان در بورس ۲۰۰ هزار تومان. اما باید کارمزد فروش را از این مبلغ کم کنیم. کارمزد فروش هم از ضرب مبلغ فروش در ۰.۰۰۲۴ به دست می‌آید که برابر است با ۳۴۰۸۰ تومان. پس مبلغ حاصل از فروش ۲۰۰ برگه تسه به ارزش هر برگ ۷۱ هزار تومان برابر است با ۱۴۱۶۵۹۲۰ تومان.

ارزش فروش یک برگه تسه: ۷۱۰۰۰ تومان

ارزش فروش ۲۰۰ برگه تسه بدون لحاظ کارمزد:

۷۱۰۰۰ * ۲۰۰ = ۱۴۲۰۰۰۰۰

ارزش فروش ۲۰۰ برگه تسه با لحاظ کارمزد:

۷۱۰۰۰ * (۱ – ۰٫۰۰۲۴) = ۷۱۰۰۰ * ۰٫۹۹۷۶ = ۱۴۱۶۵۹۲۰

سقف کارمزد و خدمات در بازار سرمایه ایران

اگر در جدول‌های بالا دقت کنید، متوجه خواهید شد که بخشی از جدول با عنوان «حداکثر مبلغ کارمزد خرید» و «حداکثر مبلغ کارمزد فروش» مشخص شده است. این قسمت از جدول نشان می‌دهد سقف کارمزدی که معامله‌گر در یک معامله می‌پردازد چقدر است. مثلا در جدول مربوط به کارمزد معاملات سهام و حق تقدم در بورس دقت کنید، خواهید دید که سقف کارمزد خرید ۳۰ میلیون تومان و سقف کارمزد فروش هم ۳۰ میلیون تومان است. یعنی اگر معامله‌ای در بورس انجام بدهیم که طبق محاسبات کارمزدمان بالاتر از ۳۰ میلیون تومان شود، همان مبلغ ۳۰ میلیون تومان را بابت کارمزد پرداخت خواهیم کرد.

نکته: همان‌طور که در این جدول‌ها می‌بینید، مالیات فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس بدون سقف است. این مالیات طبق ضریبی که در این جدول‌ها آمده (بدون توجه به سقف کارمزد) محاسبه و از حساب معامله‌گر کسر می‌شود. یعنی اگر معامله فروش‌مان به گونه‌ای باشد که به سقف کارمزد ۳۰ میلیون تومانی برسد، مقدار محاسبه دقیق سود و زیان در بورس مالیات فروش بدون توجه به این سقف محاسبه خواهد شد.

نکاتی مهم درمورد کارمزد خریدوفروش انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس

توجه به چند نکته درباره کارمزد و شیوه‌های محاسبه و دریافت آن می‌تواند به رفع بعضی ابهام‌ها برای معامله‌گران کمک کند. این نکته‌ها را می‌توانیم در فهرست زیر خلاصه کنیم؛

مدل TTM چیست و چگونه سود شرکت با آن محاسبه می‌شود؟

استفاده از TTM برای محاسبه سود

معامله‌گرانی که از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای پیش‌بینی اوضاع بازار استفاده می‌کنند، در پی یافتن ارزش ذاتی سهام هستند تا براساس آن بتوانند برای خرید یا فروش یک سهام خاص در بورس، تصمیم بگیرند. اما پی بردن به این ارزش ذاتی در آموزش مقدماتی بورس و آموزش‌های پیشرفته، با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. یکی از رایج‌ترین مدل‌های بررسی سود شرکت‌ها در بورس تهران، مدل TTM است که در اینجا به بررسی این روش خواهیم پرداخت. اما برای درک این مدل، در هر آموزش بورس باید ابتدا با مفاهمی چون EPS و P/E آشنا شویم. اگر شما هم در مورد این مدل کنجکاو هستید و می‌خواهید عملکرد شرکت‌های موردنظر خود را به کمک آن بررسی کنید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سود هر سهم یا «EPS» در بورس چیست؟

ای‌پی‌اِس یا EPS مخفف عبارت «Earnings Per Share» به معنی «درآمد هر سهم» است. در واقع وقتی سود خالص یک شرکت، پس از کسر مالیات در پایان سال مالی را بررسی کنیم، به EPS آن شرکت دست یافته‌ایم!

مقدار درآمد هر سهم یا EPS شرکت‌ها براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

سود کل ÷ تعداد سهام = سود هر سهم (EPS)

برای مثال، اگر یک شرکت توانسته باشد در انتهای سال، ۵۰۰ میلیون تومان سود ایجاد کند و تعداد کل سهام آن شرکت برابر با ۲۰ میلیون سهم باشد، مقدار EPS آن شرکت برابر با معادله‌ی زیر خواهد بود:

۲۵ = ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ÷ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یعنی این شرکت در طول یکسال توانسته است در برابر هر یک سهم خود، ۲۵ تومان سود ایجاد کند! البته مقدار سود و تعداد سهام شرکت‌ها می‌تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد. بهرحال برای محاسبه EPS، باید سود سهام بر تعداد سهام تقسیم شود که در محاسبه سود شرکت‌های مختلف، اعداد متفاوتی را نیز شاهد خواهیم بود. محاسبه دقیق‌ اعداد بزرگتر در آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس انجام می‌گیرد.

محاسبه سود هر سهم با مدل TTMنبست قیمت به درآمد یا «P/E» در بورس چیست؟

نسبت پی بر ای یا «P/E» مخفف عبارت «Price/Earnings» به معنی «نسبت قیمت به درآمد» سهام در بورس است. معامله‌گران از این نسبت برای محاسبه ارزش ذاتی سهام استفاده می‌کنند. این روش به عنوان یک شیوه رایج برای محاسبه ارزش سهام در جهان قرار گرفته و طبیعتاً تحلیل‌گران ما در بورس تهران نیز از همین نسبت برای برآورد دقیق ارزش ذاتی سهام، بهره می‌گیرند.

تقسیم قیمت جاری هر سهم بر سود آن سهم، چنین نسبتی را ایجاد می‌کند که اصطلاحاً به آن «قیمت تابلوی سهم» نیز گفته می‌شود.
برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کمک دو مفهوم EPS و P/E فرمول زیر ایجاد می‌شود:

ارزش ذاتی سهام = «EPS» سود هر سهم × «P/E» قیمت بر درآمد

محاسبه سود شرکت‌ها از طریق مدل TTM

قبلاً شرکت‌های بورسی، یک ماه مانده به شروع سال مالی جدید، پیش‌بینی‌های خود برای عملکردشان را به‌صورت عمومی منتشر می‌کردند. در واقع این سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بود که چنین الزامی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده بود. تحلیل‌‌گران به کمک این پیش‌بینی‌ها، به راحتی می‌توانستند سود و زیان‌ها را محاسبه کنند. بنابراین سودهای پیش‌بینی شده‌ی هر شرکت، مبنای محاسبه سود هر سهم یا EPS قرار می‌گرفت. اما به دلیل اینکه گزارش‌ها دچار تغییر شده و نمادهای بورسی هم در پی محاسبه دقیق سود و زیان در بورس این تغییرات متوقف و سپس بدون محدودیت نوسان بازگشایی می‌شدند، تحلیل‌گران و افراد معامله‌کننده در بازار بورس، با سردرگمی‌های بسیاری روبه‌رو بودند.

همین موضوع سبب شد تا از اواخر سال ۱۳۹۶، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، ارائه گزارشات پیش‌بینی شرکت‌ها را ممنوع اعلام کند. از آن پس چون هیچ مبنایی برای محاسبه EPS یا سود هر سهم در دست تحلیل‌گران قرار نمی‌گرفت، برای محاسبه این امر از روش دیگری تحت عنوان «مدل TTM» استفاده می‌کنند.

مدل TTM چیست؟

مدل تی‌تی‌اِم یا TTM مخفف عبارت «Trailing Twelve Months» به معنی «دوازده ماهه گذشته» است. در حال حاضر شرکت‌های بورس موظف هستند تا عملکرد‌های سه ماهه خود را در صورت‌های مالی گزارش کنند که در ۴ دوره قابل محاسبه هستند.

در نتیجه تحلیل‌گران و معامله‌کننده‌های بازار بورس به سود سه ماه گذشته هر سهم دسترسی دارند (این اطلاعات در سایت TSETMC منتشر می‌شود). بنابراین در مدل TTM، می‌توان چهار دوره سه ماهه شرکت‌ها را که جمعاً ۱۲ ماه می‌شود، مورد بررسی قرار داده و براساس EPS این چهار دوره سه ماهه، سود سالیانه شرکت‌ها را ارزیابی کرد. اطلاعات محاسبه نسبت‌های «P/E» نیز در گزارش شرکت‌ها موجود است و می‌توان ارزش ذاتی سهام را به کمک فرمول‌های نامبرده در قسمت قبل، مورد محاسبه و بررسی قرار داد.

ممکن است ارزیابی با مدل TTM به نسبت روش قبل (گزارشات پیش‌بینی) کمی زمانبرتر باشد، اما اطلاعات آن واقعی است و تحلیل‌گران با ارزیابی نتایج حقیقی شرکت‌ها به ارزش ذاتی سهام‌شان پی می‌برند، این در حالی‌ است که در روش قبل، همه چیز براساس پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد و اطلاعات واقعی در دست نبود!

مدل ttm چیست

مدل TTM برای چه نوع شرکت‌هایی کارایی ندارد؟

مدل TTM برای شرکت‌هایی که نوسان زیادی را در مسیر سوددهی خود طی می‌کنند، کاربرد ندارد؛ در واقع این روش برای تمام شرکت‌هایی که با دگرگونی‌های بسیاری در روند ایجاد سود و سایر فعالیت‌های خود روبه‌رو می‌شوند، بی فایده است!

برای مثال، برخی از نمادهای گروه خودرو در بورس تهران که در برخی از دوره‌های سه ماهه خود، سود خوبی ایجاد کرده و در سه ماهه بعدی زیان می‌دهند، با مدل TTM بررسی نمی‌شود. در واقع در این روش، چهار دوره سه ماهه باید مورد بررسی قرار بگیرد. پس اگر روند رشد شرکت‌ها سلسله‌مراتبی نباشد، نمی‌توان این مدل را در ارزیابی آن‌ها به کار برد.

سخن نهایی

در روش پیش‌بینی عملکرد تا سال ۹۶، برخی از شرکت‌ها با اهداف متفاوتی، گزارشات و پیش‌بینی‌های غیرواقعی را ارائه می‌کردند. آن‌گاه تحلیل‌گران نیز همان اطلاعات اشتباه را مورد محاسبه قرار می‌دادند. اما هم‌اینک تمام اطلاعات حقیقی شرکت‌ها در دسترس قرار دارد و با کمک مدل TTM می‌توان سودهای ۱۲ ماهه آن‌ها را حساب کرد.

قطعاً روش‌ها و شگردهای دیگری هم برای پی بردن به ارزش ذاتی سهام و بازدهی معاملات در بورس وجود دارد که در انواع دوره آموزش بورس، می‌توان آن‌ها را در سطوح مختلف فراگرفت. پس اگر مایل هستید تا با دانش و اطلاعات بیشتری در بازار به معامله بپردازید و سودهای بیشتری نصیب خود کنید، همین حالا آموزش‌ خود را با دوره‌های مقدماتی و تکمیلی آموزش بورس دلفین وست شروع کنید.

برای یادگیری “افزایش سرمایه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بازده بورس چطور محاسبه می شود؟

از کجا بفهمیم سرمایه محاسبه دقیق سود و زیان در بورس گذاری در بورس چقدر برای ما سود داشته است؟ پیشنهاد می‌کنیم این مقاله از بخش آموزش بورس را دنبال کرده تا با تمامی نکات مربوط به بازده بورس و محاسبه آن آشنا شوید. شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد. برای به دست آوردن بازده سرمایه گذاری ابتدا باید با معنی آن آشنا شویم. به پاداشی که سرمایه گذار در طول دوره سرمایه گذاری خود به دست می آورد بازده سرمایه گذاری می گویند.

محاسبه بازده سرمایه گذاری یکی از مهمترین بخش های سرمایه گذاری است ما در هر سرمایه گذاری باید بدانیم چقدر سود به دست آورده ایم و چه هزینه ای پرداخت کرده ایم تا بتوانیم میزان بازده سرمایه گذاری مان را اندازه گیری کنیم.

بازده سرمایه گذاری از دو بخش تشکیل می شود:

بازده سرمایه گذاری در بورس

بازده سرمایه ای (بازده قیمتی)

به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ورقه بهادار یا یک دارایی بازده سرمایه گفته می شود و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

بازده سرمایه ای (بازده قیمتی) در بورس

بازده نقدی سرمایه گذاری

بازده نقدی سودی است که به صورت جریانات نقد در دوره سرمایه گذاری به دست سرمایه گذار می رسد. به عنوان مثال اگر شما خانه ای را برای سرمایه گذاری بخرید و آن را اجاره بدهید. اجاره ای که هر ماه از مستاجر خود دریافت می‌کنید یک جریان نقد دوره ای محسوب می شود یا بازده نقدی سهامی (DPS) که سالانه دریافت می‌کنید یک جریان نقد دوره ای به حساب می آید.

بازده نقدی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

بازده نقدی سرمایه گذاری در بورس

ممکن است در طول دوره سرمایه گذاری جریان نقد دوره ای وجود نداشته باشد در این صورت بازدهی نقدی صفر خواهد شد.

محاسبه بازده کل سرمایه گذاری

بازده (بازده کل) چیزی به جز جمع بازده نقدی و بازده سرمایه ای نیست. پس فرمول بازده کل نیز به صورت زیر محاسبه می شود.

بازده نقدی + بازده سرمایه ای

محاسبه بازده کل سرمایه گذاری در بورس

فرمول بازدهی

محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

فرض کنید برای سرمایه گذاری در بورس سهام فولاد را در ابتدای تیر ماه به قیمت 4.000 ریال خریداری کرده اید و در پایان شهریور ماه سهم خود را به قیمت 4.500 ریال به فروش رسانده اید. در طول مدت سرمایه گذاری و با برگزاری مجمع عمومی عادی نیز تصویب شد که به هر سهم فولاد 300 ریال سود نقدی (DPS) اختصاص یابد. بازده برای شما عبارتست از:

قیمت فروش (P1): 4.500 ریال

قیمت خرید (P0): 4.000ریال

جریان نقد (D): 300 ریال

جریان نقد

محاسبه بازدهی خالص سهم در بورس

حال که با فرمول بازدهی آشنا شدید شما نیز می توانید بازده پرتفوی سهام خود را محاسبه کنید اما ممکن است بین بازده محاسبه شده و بازدهی که در صفحه کارگزاری خود مشاهده می کنید اندک تفاوتی وجود داشته باشد. این تفاوت به دلیل وجود کارمزد معامله سهام می باشد. در صورتی که کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیریم فرمول بازدهی خالص به صورت زیر خواهد بود:

بازدهی خالص

محاسبه بازدهی بورس و فرابورس

در حال حاضر کارمزد خرید و فروش سهام در بورس 1.439% و در فرابورس 1.429% می باشد. می توانید برای محاسبه بازده سهام در بورس و فرابوس اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا