گزینه های باینری چیست

داد و ستد CFD سهام

اگه بازار سهام نیویرک سمت راستی باشه، فارکس سمت چپی است =))))

چرا نباید تو فارکس معامله کنیم؟

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رواج اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻤﺎﯾﻞ ورود ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، آﺳﺎﻧﯽ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺰاران در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن اﻓﺰوده ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي از اﻓﺮاد، ﺑﺪون ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم و ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر! وارد اﯾﻦ ﺑـﺎزاد ﺷـﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و روﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر، ﺑﯿﺶ از 95% از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه اي ﺗﻠﺦ و ﺑﺎ اﻧﺒـﻮﻫـﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

فارکس ﭼﯿﺴﺖ؟

بازار ارز ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ” ﻓﺎرﮐﺲ“ ﯾﺎ FX ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ 22.4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در روز ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرك، ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 5 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در روز ﻏﻮل اﺳﺖ. ﻓﺎرﮐﺲ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ!

اگه بازار سهام نیویرک سمت راستی باشه، فارکس سمت چپی است =))))

اگه بازار سهام نیویرک سمت راستی باشه، فارکس سمت چپی است =))))

ﺑﺎزار ارز ﺑﯿﺶ از 200 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ! ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎزه اول ﮐﺎر اﺳﺖ!

رﻗﻢ هنگفت 5 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻞ ﺑﺎزار ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪگران ﺧﺮده فروﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ( ﺑﺎزار ﻧﻘﺪي را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 1.49 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار فارﮐﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

حجم معاملات روزانه هر بازار

حجم معاملات روزانه هر بازار

خب از اونجایی که حجم معاملات در این بازار خیلی زیاده و پول معامله گران خرد در این بازار خیلی دیده نمیشه، پس کارگزاران لوریج یا ضریب اهرمی را به شما داد و ستد CFD سهام میدهند که اجازه میده با چندین برابر پول خودتون وارد معامله بشید.

چه چیزی معامله میشود؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ﭘﻮل اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ فیﺰﯾﮑﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ گیج ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮﯾﺪ ارز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر فکر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

زمانی که ین را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، در واﻗﻊ ﯾﮏ ”ﺳﻬﻢ“ در اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺧﺮﯾـﺪاري ﮐـﺮده اﯾـﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ”ﺳﻬﺎم“ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ، اﻣﯿﺪوارﯾﺪ داد و ستد CFD سهام در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺗﺒﺎدل ﯾﮏ ارز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎد ارز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ، ﮐﻪ دو ﺣﺮف اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎم ﮐﺸﻮر و ﺣﺮف ﺳﻮم ﻧﺸﺎن دﻫـﻨـﺪه ﻧﺎم ارز آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل NZD را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. NZ مخفف داد و ستد CFD سهام نیوزلند و حرف D به معنی دلار است.

ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفتی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

داد و ﺳﺘﺪ فارﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ارز و ﺮوش ارز دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ( به صورت ﭘـﺎﯾـﺎﭘـﺎي). ارزﻫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت جفتی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﻮرو و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ (EUR/USD) ﯾـﺎ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﯾﻦ ژاﭘﻦ (GBP/JPY). وﻗﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داد و ستد CFD سهام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ارزﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟفت فروش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

از دیگر مواردی که در این بازار خرید و فروش میشوند شاخص ها است. همانگونه که خرید دلار در برابر ین ژاپن به معنی پیش بینی شما از رشد اقتصاد آمریکا است، خرید شاخص هایی مانند داو جونز یا نزدک نیز به همین معنا است.

در این بازار شما سهام های CFD را هم میشه معامله کرد. حالا فرق CFD با سهام نیویورک چیه؟

خیلی ساده است. بازار سهام معاملات تنها یک طرفه است ولی در فارکس معامله فروش هم داریم. یه مورد دیگه هم اینه که شما در فارکس صاحب سهام نیستید.

سهام آتی یا futures:

در این بازار میتونید طلا، نقره و فلزات گرانبها رو به راحتی با لوریج معامله کنید و این بدین معنا است اگه بتونید از یه فلز یا نفت برنت یا هرچیزی رو پیش بینی کنید، مثل قبل میتونید در جهت افزایش خرید یا در جهت ریزش فروش داشته باشید.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧـﯿـﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓﺮاد دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ را درك ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 1990 ﺗﻨﻬﺎ ” ﮐﻠﻪ ﮔﻨﺪه ﻫﺎ“ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾـﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ 10 ﺗﺎ 50 ﻣﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻓﺎرﮐﺲ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑـﺪاران و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺎرﮐﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان «ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1 . بانک های بزرگ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮخ ﻫﺎي ارزﻧـﺪ. ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ارزﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ/ﻓﺮوش را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻫﺮ روز ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺘـﺮﯾـﺎن و ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: Barclays Capital ،UBS، دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧـﮏ، و ﺳﯿﺘﯽ ﮔﺮوپ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺎزار ارز ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

2 . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، در ﺑﺎزار ارز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﭘﻞ ﻫـﻨـﮕـﺎم ﺧـﺮﯾـﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد، ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﻻرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﯾﻦ ژاﭘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳـﺖ، اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ و فروش ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧـﻮﺳـﺎﻧـﺎت ﻧـﺮخ ارز ﺷـﻮد. در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺮاﻣﺮزي، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ارزي اتفاق میفتد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

3 . دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰی

دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اروﭘﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، و فدرال رزرو اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺑﺎزارفارکس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑـﺎزار فارﮐـﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ، ﺑـﺮ ﺑـﺎزارفارﮐﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ارزﺷﮕﺬاري ﭘﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﻮاردي ﺑﺮاي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ فارﮐﺲ وﺟﻮد دارد و آن زﻣﺎﻧـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﻫﺎي ارز را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ. گاﻫﯽ اوﻗﺎت، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي فکر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ارزش ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ گذاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت فروش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ گسترده ﺑـﺮاي تغییر ﻧﺮخ ارز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي فارﮐﺲ

ﻣﻨﺎفع و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري در داد و ﺳﺘﺪفارﮐﺲ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻨﺠﺎ فقط ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎزار را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

فارﮐﺲ ﺑﺪون ﮐﻤﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ و ﻫـﺰﯾـﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري اﺳﺖ. اغلب کارگزاری ها از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش از معامله گران کارمزد میگیرند.

داد و ﺳﺘﺪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزاري ﮐـﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ جفت ارز ﺧﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺪم وﺟﻮد ”ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ“ ﺛﺎﺑﺖ

در ﺑﺎزارﻫﺎي آﺗﯽ ( ﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل، ﻣﻘﺪاراﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻗﺮردادﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ5000 اوﻧﺲ اﺳﺖ). در فارکس ﺷﻤﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گران اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐـﻮﭼـﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدي 25 دﻻر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻧﺪك

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ (ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ/ﻓﺮوش) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از0.1 % در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎزار اﺳﺖ. در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﺗﺮ، ﮐﺎرﻣﺰد ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 0.07% ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دارد.

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي زﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد. از ﺑﺎز ﺷﺪن در ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك، ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘـﺎره وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ: ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ، ﺷﺐ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد

ﺑﺎزار ارز آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد واﺣـﺪي )ﺣـﺘـﯽ ﺑـﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎرﮐﺲ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﮐـﻨـﺘـﺮل ﮐﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺎرﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ 1 ﺑﻪ 50 را اراﺋﻪ دﻫﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ 100 دﻻري اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻪ ارزش 5000 دﻻر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ 500 دﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 50،000 دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ، ﺷﻤﺸﯿـﺮ دو ﻟـﺒـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣـﻨـﺠـﺮ شود.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار فارﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮده و در روز ﺣﺪود 5 ﺗﺮﻟﯿﻮن دﻻر در آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد، داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزاﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋـﺎدي ﺑﺎزار، ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺎوس ﺑﻼ ﺮوش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ داد و ستد CFD سهام ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گرفتار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ“

ﭼﯿﺰﻫﺎي راﯾﮕﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ!

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺣﺴﺎب ﻫﺎي دﻣﻮ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﺑـﺮاي ﺗـﻤـﺮﯾـﻦ داد و ﺳـﺘـﺪ و اﯾـﺠـﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺒﺎر فارﮐﺲ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎﻧﻨﺪ!

سرمایه گذاری در بورس آمریکا به چه صورت انجام می‌شود؟

سرمایه گذاری در بورس آمریکا

چه کسی دوست ندارد سرمایه گذاری در بورس آمریکا انجام ندهد؟ که ارزش کل شرکت‌های حاضر در آن ۳۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود. جایی که بازار سهام آن، یکی از پایه‌های اقتصاد جهانی است.
ما در این مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه در بازار بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنید و از قدرت این بازار جهانی شگفت‌انگیز برخوردار شوید.
ضمن اینکه در پایان این مطلب علاوه بر کسب اطلاعات لازم در مورد شاخص بورس آمریکا، خواهید آموخت که چگونه وضعیت سهام خود را دنبال کنید.

بورس اوراق بهادار و بورس آمریکا

بورس اوراق بهادار به مجموعه بازارها و مبادلاتی گفته می‌شود که در آن فعالیت‌های منظم خرید، فروش و صدور سهام شرکت‌های سهامی عام اتفاق می‌افتد. ایالات‌متحده آمریکا نیز مانند اکثر کشورهای دنیا بازار بورس دارد که شرکت‌های بزرگی در آن حضور دارند و سرمایه هنگفتی در آن در حال گردش است.(در ادامه فیلم نمودار تحلیل بیت کوین را هم ببینید)

سرمایه گذاری در بورس آمریکا چه مزایایی دارد؟

این‌که در سبد سهام خود، سهام شرکت‌های بین‌المللی و مطرح دنیا را داشته باشید کاری عاقلانه است. این کار به معنای قرار گرفتن در معرض بازار جهانی است. شما با سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا خود را به یک اقتصاد پویا و پررونق متصل می‌کنید.
جالب است بدانید حتی خود آمریکایی‌ها علاقه زیادی به خرید سهام خارجی مانند Alibaba و Baidu دارند.

آیا غیر آمریکایی‌ها می‌توانند در بازار سهام آمریکا تجارت کنند؟

خوشبختانه پاسخ این سؤال مثبت است. درست است که سهام و اوراق قرضه ایالات‌متحده توسط قوانین ایالات‌متحده تنظیم می‌شود، اما هیچ قانون خاصی برای منع سرمایه‌گذاری شهروندان غیر آمریکایی در بازار بورس آمریکا وجود ندارد. با مشاهده لیست شرکت‌های بین‌المللی فعال در بورس آمریکا، خواهید دید که بسیاری از این شرکت‌ها، مشتری‌های بین‌المللی و غیر آمریکایی دارند.
بااین‌حال برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا موانعی وجود دارد که سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی باید از آن عبور کنند. برای عبور از این موانع باید از خدمات کارگزار استفاده کنید.(میتوانید مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

استفاده از کارگزار، واسطه یا بروکر

استفاده از کارگزار، واسطه یا بروکر

برای سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا آسان‌ترین کار استفاده از یک واسطه است که آن را به‌اصطلاح بروکر می‌گویند. یک کارگزار مستقر در آمریکا که با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی آشنایی دارد می‌تواند به افراد در پیمودن این داد و ستد CFD سهام فرآیند نسبتاً پیچیده کمک کند.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)
بروکرهای زیادی هستند که می‌توان از آن‌ها برای خرید سهام استفاده کرد که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

محدودیت‌های استفاده از بروکرها چیست؟

بعضی از بروکرها برای ارائه خدمات خود، محدودیت‌هایی دارند که منجر می‌شود نتوان از آن‌ها استفاده کرد. برای مثال بعضی از کارگزاری‌ها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشارکت نمی‌کنند، پس باید بروکری را انتخاب کنید که بر اساس قوانین داخلی خود، منعی برای سرمایه‌گذاری شما نداشته باشد.

از طرفی دیگر بروکرهایی نیز هستند که کشورهایی که می‌توانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند را محدود کرده‌اند. پس باید ابتدا قوانین بروکر را بررسی کنید و ببینید که آیا کشور شما در لیست آن‌ها حضور دارد.(در ادامه اگر قصد دارید تا در دوره آموزش فیلترنویسی در بورس شرکت کنید، بروی لینک کلیک کنید)

بروکرهای مناسب برای ایرانی‌ها چه بروکرهایی هستند؟

متأسفانه با توجه به وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از بروکر برای ایرانیان وجود دارد که بسیاری ممکن است از همین فرصت برای فریب افراد علاقه‌مند به سرمایه گذاری بورس آمریکا سوءاستفاده کنند.(مقاله bitcoin wallet چیست را هم بخوانید)

به همین دلیل در این بخش سه بروکر برتر سال ۲۰۲۰ که ایرانیان می‌توانند با آن‌ها کار کنند را با ذکر مزایای آن‌ها معرفی کرده‌ایم.

• IC Markets: هزینه‌های پایین فارکس ، افتتاح حساب آسان و سریع، واریز و برداشت بدون کارمزد و رایگان
• FXTM: خدمات عالی مشتری، ابزارهای آموزشی کاربردی، افتتاح حساب سریع
• MultiBank: افتتاح حساب سریع و آسان، واریز و برداشت رایگان، خدمات سریع

شاخص بازار بورس

شاخص‌های بورس در سراسر جهان ابزار قدرتمندی برای بیان وضعیت اقتصاد هر کشور هستند. سه شاخص بورس آمریکا که توسط رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده دنبال می‌شوند عبارت هستند از:

S&P 500

این شاخص متشکل از ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی است. اولویت اول حضور در این شاخص سرمایه شرکت‌هاست، اما در کنار این معیار سایر فاکتورها ازجمله نقدینگی، طبقه‌بندی، دوام مالی و سابقه کسب‌وکار نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

میانگین صنعتی داو جونز

شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌هاست. این شاخص سهام ۳۰ عدد از بزرگ‌ترین و بانفوذترین شرکت‌های آمریکایی را شامل می‌شود.

نزدک (Nasdaq)

شاخص نزدک شامل چندین زیرشاخه در بازار فناوری ازجمله نرم‌افزارها، صنایع بیوتکنولوژی و غیره است. اگرچه نزدک به‌عنوان شاخصی برای شرکت‌های فعال در فناوری شناخته‌شده است اما شامل برخی از اوراق بهادار سایر صنایع نیز است.
نکته مهم در مورد این شاخص این است که برخلاف دو شاخص قبلی شاخص نزدک شامل بسیاری از شرکت‌های کوچک است. درنتیجه، روند آن نشان‌دهنده عملکرد صنعت فناوری و همچنین کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک‌تر است که می‌توانند شرکت‌هایی با سودآوری‌های بالقوه باشند.(در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت و لایحه مالیاتی ارز دیجیتال در آمریکا را هم بخوانید)

علاوه بر شاخص‌های بالا، شاخص‌های دیگری وجود دارند که در کنار شاخص‌های اشاره‌شده، بازار بورس آمریکا را تشکیل می‌دهند.
سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا نیازمند توانایی تحلیل روند شاخص‌های بورس ایالت متحده بخصوص شاخص‌های بالا است.

بررسی آنلاین بورس آمریکا

بررسی آنلاین بورس آمریکا

بعد از خرید سهام، نیاز دارید که وضعیت سهام خود را زیر نظر بگیرید تا بتوانید تغییرات عملکرد سهام، روند بازار و معاملات آتی را کنترل کنید. در این بخش به بعضی از بهترین وب‌سایت‌های مرتبط با بورس ایالت متحده آمریکا اشاره می‌کنیم.(در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

سایت رسمی بورس آمریکا

بررسی این سایت از این لحاظ می‌تواند مفید باشد که مرجع رسمی برای آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام است. معتبرترین اخبار و اتفاقات می‌تواند به کمک سایت بورس آمریکا رصد شود.

سایت MarketWatch

MarketWatch یک وب‌سایت جامع است که انبوهی از اطلاعات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. شما می‌توانید قیمت سهام، نرخ ارز و معاملات آتی را در این سایت مشاهده کنید.
این وب‌سایت همچنین دارای اخبار و مقالات بسیار حرفه‌ای و کاربردی در زمینه‌های مختلف بازار سهام است.(توصیه میکنم در ادامه مقاله شاخص تورم سال ۹۹ را هم بخوانید)

سایت CNN Markets

طراحی جذاب و دسترسی آسان به اطلاعات این وب‌سایت را بسیار متمایز کرده است. به کمک این وب‌سایت می‌توانید به‌راحتی به‌صورت آنلاین بورس آمریکا را دنبال کنید.
تازه‌ترین اطلاعات در مورد شاخص‌هایی مانند داوجونز و نزدک، پرطرفدارترین سهام و بررسی سایر بازارهای جهانی همگی تنها بخشی از اطلاعاتی است که به کمک CNN Markets به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و کیف پول بیت کوین تحت وب را هم بخوانید)

گزینه Finance در موتورهای جستجو

برای استفاده از این ابزار کافی است تا روی گزینه Finance در موتورهای جستجوی گوگل و یاهو کلیک کنید. حالا یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال بهترین روش‌های بررسی آنلاین بورس آمریکا را در اختیاردارید.

سخن پایانی

اینکه شما سهامی از بورس آمریکا را خریداری کنید، تضمین‌کننده موفقیت شما در این بازار جذاب و درعین‌حال پیچیده نیست. برای موفقیت در هر بازار مالی باید توانایی تحلیل و بررسی شرایط را داشته باشید. در کنار این توانایی نیاز است که به‌صورت آنلاین وضعیت سهام خود را بررسی کنید و خود را آماده اتخاذ تصمیمات مناسب در لحظه نمایید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

در این مطلب سعی شد تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود درراه سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین بازار بورس جهان، ابزار لازم برای دسترسی به اطلاعات و اخبار روز این بازار و همچنین پاسخ به سوال اینکه چگونه در بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم را در اختیار شما قرار دهیم. امید است که این مطلب به شما درراه رسیدن به موفقیت و کسب درآمد از این روش کمک شایانی کرده باشد.و در ادامه مقاله سود مرکب در بورس و بهترین روش برای تحلیل سهام را هم بخوانید.

نحوه خرید سهام بورس امریکا چگونه است؟

هر معامله گر یا سرمایه گذار حرفه ای دلش می خواهد در بزرگ ترین و معتبرترین بورس جهان، یعنی بورس آمریکا سرمایه گذاری داشته باشد. به هر حال داشتن درصدی از سهم شرکت هایی مانند کوکاکولا و … می تواند هیجان انگیز باشد. از این رو بیایید بینیم چگونه می توانیم اقدام به خرید سهام شرکت های خارجی کنیم.

همانطور که در بالاتر هم گفتیم کاربران ایرانی نمی توانند به صورت مستقیم در بازارهای جهانی مانند بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. از این رو یک کاربر ایرانی نمی تواند به طور مستقیم و مانند سایر کاربران دست به خرید سهام شرکت های خارجی بزند.

اما همیشه راهکاری وجود دارد! کاربران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در این بازار حضور داشته باشند. در کلام ساده تر معامله گران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری کنند. این واسطه می تواند یک شخص ثالث مانند دوست و آشنایی در خارج از کشور باشد. اما این موضوع دو اشکال اساسی دارد.

اول این که سهم خریداری شده بدین شکل از نظر قانونی به نام همان واسط ثبت می شود و او می تواند به سادگی ادعای مالکیت آن را داشته باشد. یعنی واسط می تواند به راحتی با پول شما صاحب سهمی در بازار بورس آمریکا شود و تقریبا هیچ کاری هم از دست شما بر نمی آید.
مشکل دوم این است که مسلما همه ما آشنایی معتمد در خارج از کشور نداریم. پس عملا باید به دنبال راه دیگری برای خرید در بازار بورس آمریکا باشیم.

نحوه خرید سهام بورس امریکا

آموزش بورس آمریکا

همانطور که گفتیم ما برای این که بتوانیم در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشیم باید حتما از یک واسط استفاده کنیم. استفاده از شخص به عنوان واسط می تواند مشکلات خاصی به همراه داشته باشد. اما نحوه خرید سهام بورس امریکا به واسطه شرکت ها و شخصیت های حقوقی چطور؟ آیا این روش امکان پذیر است؟

خوشبختانه به جز ایران چند کشور دیگر در جهان وجود دارد که نمی توانند در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. همین مسئله باعث شده است که شرکت هایی به عنوان واسطه در این بین ایجاد شوند تا رابطه ای میان کاربران این کشورها با دنیای بورس آمریکا را فراهم بیاورند.

یکی از معتبرترین و مهمترین این شرکت ها را می توان روبو فارکس دانست. این شرکت با وجود این که در آمریکا تاسیس شده اما به کاربران ایرانی نیز خدماتی مانند سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا ارائه می دهد. اما چگونه؟

در آموزش بورس آمریکا معمولا مفهوم cfd بیان می شود. اگر بخواهیم به طور کاملا خلاصه و ساده بیان کنیم، cfd به معنی سود از محل افزایش ارزش سهام است. در کلام ساده تر شما بدین روش صاحب سهام نیستید، بلکه فقط روی ارزش سهام سرمایه گذاری می کنید. بدین ترتیب وقتی ارزش سهام افزایش پیدا کند سرمایه شما نیز بیشتر می شود. پس در این حالت کاربران ایرانی به هیچ عنوان صاحب سهام محسوب نمی شوند بلکه فقط بر روی ارزش سهام سرمایه گذاری کرده اند.

مثلا شما تصور می کنید که ارزش سهام مایکروسافت طی دو ماه آینده سود خوبی خواهد داشت. بنابراین بر روی ارزش فعلی این شرکت سرمایه گذاری می کنید و منتظر می مانید تا سهام شرکت ارزشمند تر شود. در این حالت به ازای هر سهم، سرمایه گذاری شما نیز بدون آن که صاحب سهام باشید سودآور می شود.

این تنها روش موثری است که شما می توانید برای سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا از آن استفاده کنید. به نظر می رسد همین راهکار نیز تا حدود زیادی بتواند نیاز کاربران ایرانی را پاسخ دهد. گرچه داشتن مالکیت یک سهام از بازار بورس آمریکا خود لذتی دیگر دارد!

گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 28 اسفند 1400

در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.04 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 107.96 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.01 سنت معادل 0.01 درصد افزایش 104.99 دلار به ثبت رسید.داد و ستد CFD سهام

نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.93 درصدی، یعنی با 4.42 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 15.09 درصدی برابر با 14.16 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/11/30 به قیمت 93.8 دلار داد و ستد شده بود.

نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 43.35 درصدی قیمت این کالا برابر با 32.65 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک ساله هم گویای افزایش 67.14 درصدی آن بوده که قیمت طلای سیاه را از 64.59 دلار در داد و ستد CFD سهام روزهای مشابه سال گذشته به قیمت کنونی آن یعنی 107.96 رسانده است.

نفت سبک

در معاملات روزانه، بهای نفت خام آمریکا که از آن به نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یاد می کنند نیز با 0.01 سنت افزایش، به 104.99 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت 0.01 درصد بیشتر از نرخ های به ثبت رسیده برای نفت خام آمریکا در روز گذشته است. به این ترتیب و با ثبت این سطوح قیمتی، نفت خام آمریکا به - دلار افزایش/کاهش نسبت به میانگین قیمت ماه گذشته دست یافته که این مهم، اهمیت تحولات آتی بازار نفت را دو چندان می کند. ، قابل ذکر است که نفت خام در تاریخ شنبه 30 بهمن 1400 با قیمتی برابر با 91.8 دلار داد و ستد شده بود.

مروری بر نوسانات قیمتی نفت سبک آمریکا در بازه زمانی سالیانه نیز به خوبی گویای روند افزایش آن در طی این مدت می باشد. بهای این ماده گران بها که در روزهای مشابه سال پیش یعنی در تاریخ 1399/12/29 میلادی برابر با 61.52 دلار به ثبت رسیده بود نسبت به معاملات فعلی، نوسانی افزایش 43.47 دلاری را نشان می دهد.

نفت اپک

قیمت نفت اپک نیز در تالارهای معاملاتی انرژی، امروز 104.96 دلار به ثبت رسید که بیانگر 12.27 دلار کاهش نسبت به هفته گذشته می باشد. این در حالی است که نفت اپک در 6 ماهه گذشته، افزایش 41.51 درصدی برابر با 30.79 دلار را به ثبت رسانده و در دوره زمانی یکساله نیز 57.21 درصد برابر با 38.2 دلار افزایش قیمت در هر بشکه را تجربه نموده است.

سایر حامل های انرژی

همچنین برپایه معاملات بازار بورس لندن و بازارهای بورس آمریکا، دیگر حامل های انرژی هم نوساناتی را پشت سر گذاشته اند که قیمت فعلی محصولات اصلی خانواده انرژی و میزان نوسان روزانه هر یک تا لحظه تنظیم گزارش، به انضمام نوسانات فصلی و سالیانه در جدول زیر ارایه گردیده است:

سازمان بورس و اوراق بهادار > بازار سهام

اردبیل اردبیل - ایرنا - در معاملات هفته منتهی به ۱۴ خرداد تالار معاملات بورس منطقه‌ای اردبیل، شاخص کل سهام معامله شده به یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۹۷۹ واحد رسید.

روز پرنوسان بورس با افت اندک شاخص

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۱۱ خرداد ماه) با ۷۱۴ ‌واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۴۱ هزار واحدی قرار گرفت و روز پر نوسانی را سپری…

اقتصاد دانش بنیان نسخه درمانی اقتصاد کشور است

بورس تهران - ایرنا - مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری گفت: ضرورت رعایت موازین اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به این مهم به‌عنوان یک نسخه درمانی در شرایط کنونی اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

تداوم سبزپوشی شاخص بورس در معاملات امروز بازار

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، ۱۰ خرداد ماه) با پنج هزار و ۳۳۱ ‌واحد افزایش ادامه‌دهنده مسیر صعود بود و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۴۲ هزار…

رفتار منطقی دولت سیزدهم باعث ایجاد ثبات در بازار سرمایه شد/ در آینده منافع و ثمرات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را خواهیم دید

بورس تهران- ایرنا- نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت سیزدهم با یک رفتار کاملاً منطقی و با عدم دخالت در بازار سرمایه و اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی باعث شد بازار سهام روند…

سازمان بورس و وزارت مالیه تاجیکستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

بورس تهران - ایرنا - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر مالیه (اقتصاد) تاجیکستان امروز (دوشنبه) سند همکاری مشترک امضا کردند.

پذیرش شرکت‌های نوپا در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس فراهم شد

بورس تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: با توجه به تصویب ضوابط خاص مربوط به پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان پذیرش سهام این شرکت…

بازگشت معاملات بورس به مدار صعود

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۹ خرداد ماه) با سه هزار و ۳۱۶ ‌واحد افزایش به مدار صعود بازگشت و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی قرار…

پیشنهاد سازمان بورس برای تشکیل «شورای ثبات مالی» به کمیسیون اقتصادی دولت

بورس تهران- ایرنا- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شکل‌گیری شورای ثبات مالی در کشور می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها بنیادی در بازار سرمایه شود،…

آیین‌نامه روند واگذاری سهام خودروسازان در حال نهایی شدن است

صنعت و معدن تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: آیین‌نامه مربوط به روند واگذاری سهام خودروسازان بر اساس اهلیت، تخصص و تعهد خریداران در حال…

شاخص بورس نزولی شد

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه) با ۱۹ هزار و ۳۷۲ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.

۳۰۲ میلیون سهم در تالار بورس البرز داد و ستد شد

البرز کرج - ایرنا - ناظر بازار بورس اوراق بهادار البرز گفت: ۳۰۲ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۲ سهم هفته گذشته در تالار بورس البرز داد و ستد شد .

راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در گام نهایی

بورس تهران - ایرنا - دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق سلف مسکن هفته گذشته در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، اما نهایی شدن سازوکار استفاده از آن در بورس کالا وابسته…

ارزش معاملات بورس زنجان به بیش از ۷۸۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال رسید

زنجان زنجان - ایرنا - مدیر بورس منطقه ای زنجان گفت: ارزش سهام و حق تقدم خرید و فروش شده در این منطقه بورسی طی هفته گذشته به بیش از ۷۸۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال رسید.

عقب‌گرد ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه) با ۱۱ هزار و ۱۱۰ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۵۳ هزار واحدی قرار گرفت.

پایان رانت و سوداگری با عرضه خودرو در بورس

بورس تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا و تاثیر آن در ایجاد تعادل بازار خودرو اشاره کرد و گفت: با این اقدام و نیز تعریف این مدل جدید عرضه خودرو…

واریزی مربوط به ۲ ماه امسال صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به‌زودی انجام می‌شود

بورس تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ مربوط فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار…

اقبال دوباره به بورس با رشد ۱۰۰ درصدی ثبت‌نام در سجام/ اقدامات دولت سیزدهم اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند

بورس تهران- ایرنا- آمار ارائه شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت‌نام و افزایش ۶۳ درصدی احراز هویت سهامداران در سامانه سجام حاکی از تغییر نگاه سرمایه‌گذار…

بازار سهام هفته را سبزپوش به پایان رساند

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۴ اردیبهشت‌ماه) و در آخرین روز کاری هفته با هشت هزار و ۷۸۹ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۶۴ هزار…

روند معاملات بورس تا زمان برگزاری مجامع به کدام سمت و سو است؟

بورس تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می‌رسد که روند فعلی بازار بتواند تا فصل مجامع ادامه‌دار باشد، گفت: افزایش انتظارات تورمی که در نهایت منجر به صعود…

استفاده از اوراق مرابحه کمکی به دولت برای تامین کسری بودجه/ نقش صندوق تضمین در بورس چیست؟

بورس تهران - ایرنا - رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق مرابحه می‌تواند کمک‌کننده بودجه دولت باشد، گفت: این اوراق دست دولت را بازمی‌گذارد تا خرید کالاهای…

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، یکم خردادماه) با ۲ هزار و ۴۵۶ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۸۲ هزار واحدی قرار گرفت.

پذیرش ۱۱ شرکت در بورس تهران تا پایان سال ۱۴۰۰

بورس تهران- ایرنا- سال گذشته، ۲۵ جلسه هیئت پذیرش برگزار شد که منجر به پذیرش سهام ۱۱ شرکت، ۱۸ اوراق مشارکت شهرداری و یک اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در بورس اوراق بهادار تهران…

ارزش معاملات بورس منطقه ای زنجان ۴۰ درصد رشد یافت

زنجان زنجان - ایرنا- مدیر بورس منطقه ای زنجان گفت: ارزش معاملات هفته گذشته بورس زنجان به بیش از یک هزارو ۵۴۵ میلیارد ریال رسید که این میزان نسبت به هفته ماقبل آن بیش از ۴۰ درصد…

معاملات بورس سمنان از ۴۹ میلیون سهم فراتر رفت

سمنان سمنان- ایرنا- مدیر بورس منطقه سمنان گفت: ۴۹ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۹۶ سهم به ارزش بیش از ۳۷۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۴۱۸ هزار ریال هفته گذشته در بورس سمنان داد و ستد شد.

شاخص بورس منفی ماند

بورس تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه) با ۱۵ هزار و ۲۸۶ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۷۹‌ هزار واحدی قرار گرفت.

تداوم عرضه‌های اولیه در بورس با توجه به شرایط بازار

بورس تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: اکنون این شرکت به‌صورت متناوب و با توجه به شرایط بازار، عرضه‌های اولیه را در دستور کار خود قرار داده است و تعدادی…

اقدامات دولت زمینه‌ساز بهبود وضعیت بازار سرمایه شد

بورس تهران- ایرنا- مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت قبل با اجبار منجر به صعود پرشتاب شاخص بورس شد، اما اکنون دولت سیزدهم و مدیریت جدید سازمان بورس به درستی در حال…

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

ابزارهای نوین سرمایه گذاری انواع مختلفی را ارائه می دهند که قبلاً غیرقابل تصور بود. در گذشته سرمایه گذاران فقط می توانستند سهام را در بورس کالای فیزیکی خریداری و بفروشند. امروزه بازارهای مالی با یک کلیک دیجیتالی شده و ماشین حساب فارکس در دسترس هستند. به لطف شرکت هایی مانند FXTM ، اکنون فرصت های پیشرفته سرمایه گذاری در دنیا باز است.

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

این بازار چگونه کار می کند؟

این بازار مفید توافق بین دو طرف است. یکی از طرفین فروشنده و دیگری خریدار میباشد . معامله گر به عنوان خریدار عمل می کند ، در حالی که کارگزار فروشنده است. موضوع قرارداد آنها قیمت دارایی مربوطه است. به عنوان مثال ، در مورد CFD های طلا ، سود بر اساس پویایی قیمت طلا است.

محبوب ترین پلتفرمهای تجاری شامل MetaTrader 4 و یا MT4 و MetaTrader 5 و داد و ستد CFD سهام یا MT5 هستند . هر دو یک محیط دیجیتالی مناسب برای اتصال به بازارهای جهانی ارائه می دهند. دهها شاخص و نمودار وجود دارد که پیش بینی را آسانتر می کند. برنامه های تلفن همراه به شما امکان می دهند قیمت ها را پیگیری کرده و موقعیت ها را در حال حرکت مدیریت کنید.

نحوه انتخاب CFD

ممکن است تصمیم گیری در مورد اینکه کدام دسته از CFD ها مناسب باشد دشوار باشد. این ابزارها را می توان با طیف گسترده ای از دارایی ها گره زد. CFD در ارزها ، CFD در سهام ، CFD روی کالاها و حتی رمزنگارها نیز وجود دارد. حساب کاربری CFD را با یک کارگزار قابل اعتماد باز کنید و از مطالب آموزشی ارائه شده توسط این شرکت استفاده داد و ستد CFD سهام کنید.

مارک های تثبیت شده اطمینان حاصل می کنند که مشتریان خود از فرصت های یادگیری کافی برخوردار هستند. CFD یک ابزار مالی محبوب است. این بدان معناست که پیدا کردن آموزش ها ، راهنماها و مقاله ها دشوار نیست. به جدیدترین پویایی های بازار توجه کنید تا امیدوار کننده ترین دارایی ها را شناسایی کنید.

در آخر ، شرایط را برای CFD های مختلف در وب سایت کارگزار خود مقایسه کنید. انواع مختلفی از حسابهای CFD نیازهای حاشیه ، گسترش و کمیسیونهای مختلف (در صورت وجود) را دارند. هزینه های معاملات و شرایط اهرم را مقایسه کنید. اهرم نشان می دهد که با قرض گرفتن وجوه کارگزار ، چقدر می توانید قدرت خرید خود را تقویت کنید. در اینجا سه نوع محبوب CFD وجود دارد.

CFD در کالاها

این مشتقات با محصولاتی مانند طلا یا نفت خام مرتبط هستند. قیمت آنها بدون توجه به تولیدکنندگان توسط بازار تعیین می شود. به عنوان مثال ، قیمت WTI برای کلیه شرکت هایی نفتی معتبر است.

یک تاجر CFD حجم فیزیکی منبع را نمی خرد و نمی فروشد. در این نوع فعالیت نیازی به جابجایی بشکه یا مخازن نفتی نیست . سود کاملاً مبتنی بر قیمت است. اگر انتظار دارید مقدار آن زیاد شود ، می توانید مقدار بیشتری از CFD مربوط را خریداری کنید. در شرایط مخالف ، شما می توانید واحدهای موجود را بفروشید و بعداً تعداد بیشتری از آنها را بخرید.

CFD در شاخص ها

شاخص های بازار مانند DJIA یا FTSE 100 عملکرد گروه خاصی از داد و ستد CFD سهام شرکت ها را نشان می دهند. مقادیر آنها براساس مقادیر متوسط بالا می رود یا سقوط می کند. این بدان معنی است که بعید است که آنها به صفر بروند. خطر CFD کمتر است زیرا نیازی به داشتن دارایی های فیزیکی ندارید. بیشتر معامله گران ، سهام خوشه ای با تراشه آبی یا به اصطلاح "سهام رشد" را انتخاب می کنند که شامل سهام غول های فناوری است.

CFD در ارزهای رمزپایه

رمزپایه ها به دلیل نوسانات خود شناخته شده اند. این مسأله فرصت های کافی برای حدس و گمان فراهم می کند. چهار سکه محبوب امروز Bitcoin ، Ethereum ، Litecoin و Ripple هستند. یک قرارداد بر اساس تفاوت در مورد رمزپایه همیشه در برابر دلار آمریکا قیمت گذاری می شود.

چگونه یک موقعیت مناسب را انتخاب کنیم

معامله گران با توجه به قصد خود برای خرید یا فروش CFD های خاص ، مواضع را باز می کنند. "موقعیت طولانی" مربوط به خرید در انتظار افزایش قیمت است. "موقعیت کوتاه" هنگامی که می خواهید بفروشید ، باز می شود و انتظار دارید که یک سود سریع را تجربه کنید. تصمیم گیری با طیف گسترده ای از نمودارها و ابزارهای دیگر در سیستم عامل های دیجیتال تسهیل می شود. بسته به نوع CFD (واحد) که می خواهید تجارت کنید ، این موقعیت در اندازه متفاوت هستند .

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

خلاصه مزایا

قرارداد برای تفاوت یا CFD ، ابزار مدرن برای تجارت و سرمایه گذاری آنلاین است. آنها را می توان به خودی خود داد و ستد کرد و یا در سبد متنوعی از دارایی ها گنجانید. برخلاف سهام جداگانه ، CFD کمتر به موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای جداگانه وابسته است. اگرچه معاملات CFD هنوز نوعی سرمایه گذاری خطرناک است ، اما نسبت به روش های قدیمی مزایای غیرقابل انکار دارد. این اجازه می دهد تا معامله گران باهوش از داخل خانه های خود و به کمک اینترنت سود خود را کسب کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا