پلتفرم معاملاتی

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

خروجی JSON / خروجی نهایی

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 1 31 15 11 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 33 58 17 07 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 59 81 04 09 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه‌ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص‌های بازدهی نسبت به‌مقیاس و صرفه‌های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون‌های به‌ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره‌ی 91:12-1381:1 و داده‌های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به‌دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به‌مقیاس و صرفه‌های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه‌ها در این صنعت همراه بوده است.

انحصار طبیعی تابع هزینه ترانسلوگ بازدهی نسبت به‌مقیاس رگرسیون‌های به‌ظاهرنامرتبط تکراری Quantitative Economics دانشگاه شهید چمران اهواز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری 2008-5850

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 83 103 10 09 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می‌تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه‌ی شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در ‌حالی‌که قبل از حرکت بورس‌های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک‌های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس‌های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می‌تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس‌های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می‌گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 105 129 22 12 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می‌باشند که چگونگی ارتباط میان آن‌ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می‌باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین‌کننده‌های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می‌دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی‌دار می‌باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می‌شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی‌ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 1 131 166 05 11 2014 12 10 2015

Copyright © 2013, دانشگاه شهید چمران اهواز. 2013

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر استفاده از اکسپورت در بورس ایران جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

نظریه لیندر مشابهت اقتصادی ترتیبات ارزی استفاده از اکسپورت در بورس ایران همکاری های تجاری منطقه ای مدل جاذبه تعمیم یافته

سرانه خرید حقیقی چیست؟

سرانه خرید حقیقی

این روزها همه جا صحبت از بورس است. بدون شک، وضعیت اقتصادی را در نظر نگیریم، هر فردی دوست دارد از سرمایه خود به بهترین شکل استفاده کند. بورس یکی از بهترین منابع درآمدی برای افرادی است که آگاهانه وارد آن می‌شوند و صبور هستند.اگر هنوز در ابتدای کار هستید و با خیلی از مسائل آشنا نیستید، در این مطلب همراه ما باشید چون به سوالات متعددی از جمله سرانه خرید حقیقی چیست؟ پاسخ خواهیم داد.

تعریف سهام و سهامدار

سهام جزو انواع اوراق بهادار محسوب می‌شود که خود این اوراق یک ابزار مالی است. ساده‌تر بگوییم با پرداخت مبلغی مشخص می‌توانید صاحب سهام یک شرکت شوید و با توجه به مقدار سهامی که در اختیار دارید، جزو مالکان آن شرکت محسوب شوید.

در حقیقت، اگر تمامی دارایی شرکتی را به بخش‌های یکسان تقسیم کنیم، به هر کدام یک سهم گفته می‌شود. مالکیت یک شرکت خارج از بازار بورس به سرمایه فراوانی نیاز دارد.

توضیح مفهوم ارزش اسمی و بازاری سهام

هر سهم دو ارزش اسمی و بازاری دارد. ارزش اسمی در ایران برابر با صد تومان است. به عنوان مثال، شرکتی که به تازگی افتتاح شده است و قصد ورود به بورس اوراق بهادار دارد، برای تعیین تعداد سهام و ارزش‌گذاری باید مقدار سرمایه را به ۱۰۰ تومان تقسیم کند.

سپس تعداد سهام استفاده از اکسپورت در بورس ایران کل به دست می‌آید و بعد از آن ارزش بازاری سهم طبق عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت روزانه هر سهم، قیمت بازاری آن است.

مفهوم شخص حقیقی و حقوقی

سهامداران بورس در دو دسته حقیقی یا خرد و حقوقی یا عمده قرار می‌گیرند که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سهامدار یا شخص حقیقی

تمامی افراد یک هویت جداگانه دارند و به آن‌ها یک فرد حقیقی گفته می‌شود. بنابراین، هر کدام از ما اگر سهام یک شرکتی را بخریم، یک سهامدار حقیقی خواهیم بود. برای انجام این کار باید یک کد بورسی بگیریم و معامله کنیم.

سهامدار یا شخص حقوقی

دسته دوم سهامداران، حقوقی هستند. گاهی افراد حقیقی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و جدا از شخصیت فردی خود مجموعه‌ای مستقل مانند شرکت، نهاد یا سازمان تشکیل می‌دهند.

این مجموعه یک شخصیت اعتباری به همراه نام و نشان جداگانه دارد، بنابراین اسم آن را شخص حقوقی می‌گویند. به عنوان مثال، شرکت گلریز یک شخص حقوقی است. این اشخاص حقوقی تحت افراد حقیقی به اسم هیئت مدیره اداره می‌شوند و می‌توانند مانند اشخاص حقیقی یک کد بورسی داشته باشند.

فعالیت شرکت‌ها در بورس به این شکل است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، کارگزاری‌ها جزو نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند که یک شخص حقوقی نیز هستند.

تفکر اشخاص حقیقی برای فعالیت در بورس

همانطور که توضیح داده شد، اشخاص حقوقی به صورت مجزا در بورس معامله می‌کنند. آن‌ها نگاه کوتاه مدتی به بازار سهام دارند و بنابراین خرید و فروش آن‌ها می‌تواند هیجانی و طبق شایعات بازار یا حتی تحلیل‌های فردی باشد.

منظور ما این نیست که سهامداران حقیقی معامله‌گران بدی هستند، ولی اکثر آن‌ها در بورس رفتار حرفه‌ای از خود نشان نمی‌دهند.

در ادامه توضیح می‌دهیم چرا رفتار این گروه از سهامداران می‌تواند بازار سهام را آشفته کند، ولی از طرفی بررسی آن بسیار مهم است. به همین علت همیشه به اشخاص حقیقی توصیه می‌شود زمان ورود به بازار بورس یا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کار را انجام دهند یا با افراد حرفه‌ای و تحلیلگر کارشناس مشورت کنند.

تفکر اشخاص حقوقی برای فعالیت در بورس

برخلاف دسته قبل، اشخاص حقوقی یک نگاه طولانی و اساسی به بورس و خرید و فروش سهام دارند. این افراد در قالب تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای در بورس فعالیت می‌کنند و حرکت آن‌ها در بازار همسو با کلیات بازار است.

آن‌ها می‌دانند برای حفظ تعادل بازار باید در روزهای منفی خریدار و در روزهای مثبت فروشنده باشند.

عمدتا به دلیل بودجه، حجم دادوستدهای اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی بیشتر است و زمان معامله هوش هیجانی بالایی از خود نشان می‌دهند.

تدبیر سهامداران حقوقی در بازار بورس ایران

سرمایه‌گذاری مانند یک ماجراجویی پر ریسک است و اگر به همراه آن تحلیل صحیح نباشد، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. افراد حتی با انتخاب‌ها و رفتار اشتباه خود در روزهای مثبت بازار سهام ضرر کرده‌اند.

بنابراین، هر دو گروه سهامداران باید سهامی را انتخاب کنند که به معنای واقعی ارزشمند باشد. سهامداران حقوقی با توجه به ماهیت شرکتی خود باید زمان معامله تصمیم‌های مناسبی بگیرند چون باید جوابگو باشند.

اشخاص حقوقی برای جلوگیری از ضرر یک تیم تحلیلگر دارند و نقشی به اسم بازارگردان برای آن‌ها تعریف می‌شود.

اما بازارگردان کیست؟

بازارگردانی به معنای خرید و فروش سهام برای گردش نقدینگی در بازار است، در نتیجه عرضه و تقاضا بالا می‌روند و اشخاص حقیقی و حقوقی سهام را خرید و فروش می‌کنند.

وظیفه اصلی بازارگردان بالا بردن نقدشوندگی سهام و پایین آوردن دامنه نوسان قیمت آن‌ها است.

آیا اشخاص حقوقی بازارگردان هستند؟

به ادعای برخی از کارشناسان سهامداران حقوقی در نقش بازارگردان نمی‌توانند وظایف خود را صحیح انجام دهند و باید نهاد دیگری مسئول آن باشد.

علت منابع سهامداران حقیقی است، چون این احتمال وجود دارد به علت تحلیل دقیق و هوشمندانه بازار از سرنوشت سهام شرکت‌ها باخبر شوند و واکنش نشان دهند.

در مورد معاملات خریداران حقوقی باید گفت تعدادی از این افراد ممکن است مقدار اندکی از سهام یک شرکت را داشته باشند، ولی سایرین با خرید مقدار بالایی از سهام شرکتی می‌توانند با تعیین قیمت و بهای هر سهم، خرید و فروش آن را در جهت خاصی سوق دهند.

تعریف میزان مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی

میزان مشارکت به معنای مقدار معاملاتی است که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به یکدیگر در بورس انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مقدار مشارکت سهامداران حقیقی در روز سوم خرداد از سهامداران حقوقی بیشتر بود.

تعریف تغییر مالکیت‌های بورس

تغییر مالکیت نشان می‌دهد کدام گروه بیشتر فروشنده و خریدار بودند. به عنوان مثال اگر بگویند در روز ۳۰ مهر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بوده است، یعنی نقدینگی از سبد سهام سهامداران حقوقی به سبد سهام سهامداران حقیقی انتقال یافته است.

به زبان ساده‌تر، سهامداران حقوقی بیشتر فروشنده و دسته دیگر خریدار بودند.

تشخیص ارزش معاملات کل و خرد بورس

ارزش کل معاملات سهام، مجموع تمام خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است. ولی اگر بگویند ارزش معاملات خرد این مقدار شده است، یعنی ارزش معاملات عمده، اوراق مشارکت و دادوستدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

آیا رفتار سهامداران حقوقی معنای خاصی دارد؟

شاید با توجه به صحبت‌های بالا فکر کنید چون اشخاص حقوقی حجم معاملات و سرمایه فراوانی در بورس دارند و از تیم کارشناس و تحلیلگر حرفه‌ای استفاده می‌کنند، زودتر استفاده از اکسپورت در بورس ایران از سایرین از اخبار شرکت‌ها اطلاع به دست می‌آورند و رفتار آن‌ها مانند یک سیگنال در بازار است.

بنابراین خریداران حقیقی نیز باید از آن‌ها تبعیت کنند. ولی بهتر است ابتدا به موارد زیر دقت کنید:

چرا یک سهامدار حقوقی باید سهم بخرد؟

علت این تصمیم دو فرضیه به همراه دارد: ۱) شخص حقوقی با بررسی سهام یک شرکت طبق شاخص‌های گوناگون، نتیجه گرفته است قیمت فعلی آن مناسب است و خرید را انجام می‌دهد. ۲) سهامدار حقوقی قصد حمایت از سهام را دارد، بنابراین با خرید و فروش آن به تعادل بازار کمک می‌کند و جلوی نوسانات شدید را می‌گیرد.

نکته دیگری که نباید از یاد ببرید این است که شرکت‌های حقوقی تحلیلگران متفاوتی دارند که تفکر آن‌ها می‌تواند متفاوت از دیگری باشد. در هر صورت، همیشه امکان اشتباه انسان وجود دارد و حتی نادیده گرفتن یک خبر کوچک می‌تواند روی ارزش یک سهم تاثیر بگذارد.

به عبارت دیگر تحلیل سهامداران حقوقی همیشه درست نیست و سهامداران حقیقی نیز همیشه ضعیف عمل نمی‌کنند.

آیا باید مانند سهامداران حقوقی فروشنده یک سهم باشیم؟

این تفکر اشتباه است. چون گاهی شرکت حقوقی برای تامین نقدینگی خود به هر دلیلی باید نسبت به فروش سهام اقدام کند. از طرفی ممکن است سود مورد نظر خود را به دست آورده باشد و با توجه به سهم توان سودهی سهام تصمیم به فروش بگیرد.

به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید براساس رفتار آن‌ها تصمیم به عمل گرفت.

خب، حالا که با مفهوم شخص حقیقی و حقوقی کاملا آشنا شدید، بهتر است یک سری نکات مهم دیگر را نیز توضیح دهیم.

سرانه خرید حقیقی چیست؟ چرا مهم است؟

سرانه خرید میانگین خرید هر شخص حقوقی و حقیقی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سرانه خرید حقیقی ارزش ریالی سهامی است که هر کد حقیقی به صورت میانگین خریده است. به همین شکل، سرانه فروش حقیقی به ارزش ریالی سهامی اشاره می‌کند که هر کد حقیقی به طور میانگین فروخته است.

به عنوان مثال، اگر بگوییم سرانه خرید حقیقی در سهم فلان شرکت ۹۱ میلیون ریال است، یعنی هر شخص حقیقی در روز معاملاتی استفاده از اکسپورت در بورس ایران ۹۱ میلیون پول وارد این سهم کرده است.

سرانه خرید اشخاص حقوقی را نیز می‌توان محاسبه کرد، ولی موثر نیست. در گذشته مقدار خرید حقوقی معیار خوبی برای آینده و رشد یک سهم بود، ولی افراد حقوقی برای جلوگیری از نشان دادن سیاست خود تصمیم گرفتند از کدهای حقیقی استفاده کنند. همین قضیه اهمیت سرانه خرید حقیقی را به خوبی نشان می‌دهد.

ولی قبل از توضیح محاسبه سرانه خرید و فروش بهتر است یکسری مسائل دیگر را نیز توضیح دهیم.

آشنایی با وب‌سایت TSETMC

یقینا در بین سایت‌های مربوط به بورس پرکاربردترین و محبوب‌تریت آن‌ها سایت TSETMC یا مدیریت فناوری بورس تهران (Tehran Securities Exchange Technology Management Co) است.

فعالیت این شرکت در قالب یکی از شرکت‌های مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارائه خدمات به چرخه کامل «معاملات الکترونیکی» ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه است.

این شرکت برای بالا بردن سطح خدمات و افزایش رضایت مشتریان بازار سرمایه، سامانه مدیریت کیفیت طبق استاندارد ISO9001-2008 را انتخاب کرده است. ساده‌تر بگوییم، در پنل این سایت معاملات سهامداران بازار نشان داده می‌شود و به راحتی می‌توانید فرآیند معاملات را از شروع تا پایان زمان آن ببینید.

با استفاده از سایت TSETMC می‌توانید به عنوان سرمایه‌گذار اطلاعات کاملی از معاملات روزانه سهام به دست آورید و براساس متغیرهای این سایت در مورد خرید و فروش تصمیم بگیرید و تمامی آن‌ها مشمول تابلوخوانی است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

تعریف تابلوخوانی در بورس

برای این که پس از ورد به بازار بورس یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید بتوانید روی تابلوخوانی به عنوان مثال برای بررسی کامل تابلو بورس تهران و آگاهی از قیمت سهام لحظه‌ای تسلط به دست بیاورید.

تابلوخوانی به معنای بررسی تابلو یک نماد در بورس برای بررسی تصمیم‌ها و معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی است. به عبارت دیگر می‌توانید به کمک آن روندها و جهت معاملات و همچنین تغییر در سهامدار عمده را به همراه حجم معاملات شناسایی و تحلیل کنید.

به اعتقاد خیلی از افراد تابلوخوانی در بورس یک ابزار مبتکرانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیست، بلکه بیشتر جنبه روانشناسی بورس را نشان می‌دهد. شما با بررسی روزانه، هفتگی و ماهیانه تابلو نمادها در بورس می‌توانید از بسیاری از افراد جلوتر باشید و موفقیت مالی خود در بورس را تضمین کنید.

پیشنهاد می کنیم مقاله تابلو خوانی در بورس را برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نمایید.

بعضی از نکات مهم تابلوخوانی

 • یکی از عوامل بسیار مهم در استقبال یا بی‌تفاوتی نسبت به یک نماد در یک بازه زمانی (هفته، ماه یا سال) حجم معاملات است. سهمی که حجم معاملات آن بالا نیست، الزاما سیگنال ورود یا خروج محسوب نمی‌شود و باید در کنار دیگر موارد مانند پول هوشمند و نمودار سهم تحلیل شود.
 • یک تابلوخوان حرفه‌ای می‌داند ورود پول هوشمند به بازار ممکن است بیشتر از چند هفته طول بکشد.
 • بازی‌گردان نمادها صبر بالایی دارند. آن‌ها با کمک روانشناسی بازار، دستکاری قیمت و تحلیل عالی نمودار سهم، سهامداران آماتور را مجبور به اشتباهات محاسباتی می‌کنند تا سهامدار کم تحمل از سهم بیرون برود.
 • خرید یا فروش یک سهم توسط شخص حقوقی ارزش یا بی‌ارزشی آن را نشان نمی‌دهد.
 • اگر حجم پول ورودی در نقطه حمایت سهم با حجم پول خروجی در مقاومت سهم، برابر باشد. یعنی بازی‌گردان سهم عوض نشده است.
 • باید به افزایش یا کاهش فراوان حجم معاملاتی یک سهم در یک بازه زمانی مشخص، توجه کرد.
 • یکی از تکنیک‌های تابلوخوانی بررسی حجم پول خروجی از سهم در مقایسه با حجم پول ورودی است.

در بالا لغتی به اسم «پول هوشمند» را نام بردم. اجازه دهید این موضوع مهم در بورس را نیز توضیح دهم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند به سرمایه‌ای می‌گویند که سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاران، متخصصان بازار و غیره برای ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌کنند.

این افراد درک بالایی از نیازهای بازار دارند. از طرفی منابع اطلاعاتی بسیار خوب و بیشتر آن‌ها باعث می‌شود که بتوانند با توان بالای خود جهت حرکت سهم را مشخص کنند.

پول هوشمند به قدری بزرگ است که می‌تواند حتی به صورت غیرطبیعی روند قیمت یک سهم را عوض کند و تاثیرات قابل توجهی روی بازار بگذارد. ورود پول هوشمند به بازار به معنای تاثیرگذاری روی دیگر قسمت‌های آن و بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت‎ها است.

به عبارت دیگر، شما با تحلیل درست بازار می‌توانید پول هوشمند را تشخیص دهید و سود خوبی کنید.

حالا مجددا به اهمیت سرانه خرید حقیقی بر می‌گردیم تا ببینیم چه ربطی به پول هوشمند دارد.

نحوه محاسبه سرانه خرید یا فروش

 • وارد سایت سازمان بورس شوید و نماد مورد نظرتان را جستجو کنید تا تابلوی سهم را ببینید. در این تابلو ابتدا حجم معاملات را با حجم میانگین ماه مقایسه کنید، اگر حجم ابتدایی از حجم دوم ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر بود، به مرحله بعد بروید. این حجم سنگین معامله در سهم مشخص می‌کند قرار است اتفاقی بیافتد.
 • در مرحله قبل باید حجم خرید اشخصاص حقوقی و حقیقی و همچنان تعداد آن‎ها را ببینید. اگر این اطلاعات در تابلوی سهم برایتان دیده نمی‌شود، سربرگ «حقیقی و حقوقی» را نگاه کنید. بدون شک ما با حقوقی‌ها کاری نداریم و هدف ما بررسی سرانه خرید حقیقی است.
 • حجم خرید اشخاصی حقیقی را بر تعداد آن‎ها تقسیم کنید تا سرانه خرید به دست آید (سرانه فروش را نیز محاسبه کنید).
 • با به دست آوردن این دو عدد، سرانه خرید را به سرانه فروش تقسیم کنید. اگر عدد نهایی بزرگتر از یک باشد، به احتمال خیلی زیاد پول هوشمند وارد سهم شده است و اگر کمتر باشد، خروح پول از سهم رخ داده است.

در پایان فراموش نکنید بورس دنیای عظیمی با رازها و ترفندهای فراوان است و حتما با احتیاط وارد آن شوید.

دانلود اسکریپت api بورس آژیمیس

آژیمیس حاصل تلاش 8 ماه کار بی وقفه تیم آژیمیس می باشد. و به عنوان یک سیستم کاملأ نوپا شناخته می شود. این اسکریپت PHP با دانش بومی توسعه یافته و در صورت استقبال عموم، برای توسعه و ارتقاء آن نقشه هایی چیده شده است. در حال حاظر این نسخه این قابلیت را دارد که کلیدی ترین داده های عمومی نمادهای بورسی را بصورت آنی و در کسری از ثانیه از سایت tsetmc.com دریافت کند، و بصورت JSON در اختیار برنامه نویسان قرار دهد.

برنامه نویسان ایرانی می توانند با JSONهایی که این برنامه بصورت خروجی ارائه می کند، در پروژه های شخصی خود استفاده کنند. به این ترتیب آنها از یک api بورس کاملا خصوصی و اختصاصی بهره مند خواهند شد و نیازی به پرداخت اجاره های هنگفت ماهیانه نخواهد بود.

با کمک وب سرویس ساز بورس آژیمیس از این پس بدون پرداخت هزینه های هنگفت ماهیانه برای اشتراکهای api بورس، می توانید از یک api کاملا اختصاصی روی سرور یا هاست خود بهره مند شوید.

وب سرویس ساز آژیمیس روی هاست یا سرور شما که مجهز به وب سرور apache یا ngnix می باشد و همچنین mysql روی آن نصب شده باشد، قابل استفاده است.

شما به راحتی می توانید با معرفی نمادهای بورسی هدف خود به نرم افزار، از دقیقترین api روی هاست یا سرور خود بهره مند شوید.

در زیر تصاویری از سیستم را مشاهده می کنید:

نمادها آژیمیس

لیست نمادهای افزوده شده

آژیمیس 1.5

لوکال اسکریپت

افزودن نماد آژیمیس

افزودن نماد

آژیمیس توکن

بخش توکن ها

لینک های خروجی API

وب سرویس ساز چگونه کار می کند؟

این وب سرویس ساز با کمک کرون جاب هایی که برای هر نماد ایجاد می کند، اقدام به بروزرسانی اطلاعات نماد موردنظر می کند. هر بار که کرون جاب مربوط به نماد فراخوانی شود، اطلاعات نماد بروزرسانی میشود. و شما می توانید از بخش ” گرفتن خروجی api” لینک مربوط به api نماد موردنظر را کپی کرده و در پروژه های برنامه نویسی خود استفاده کنید.

آژیمیس چه اطلاعاتی از نماد را استخراج می کند؟

قیمت های خرید، فروش، پایانی، کمترین قیمت روز معاملاتی، بیشترین قیمت روز معاملاتی، اولین قیمت روز معاملاتی، و قیمت روز قبل. همچنین تعداد معاملات روز معاملاتی، حجم معاملات انجام شده در روز معاملاتی، ارزش معاملات روز معاملاتی را به صورت آنی و بدون تأخیر نمایش می دهد. و شما می توانید با کمک وب سرویس اختصاصی که در اختیارتان می گذارد، از این داده های به دست آمده در پروژه های برنامه نویسی شخصی خود استفاده کنید.

در زیر نمونه ای از یک خروجی api مربوط به نماد خودرو را ملاحظه می کنید:

api بورس

خروجی JSON / خروجی نهایی

حداقل میزان تحویل برنج بورسی، ۱۰۰ کیلوگرم است/ برنج چگونه به گواهی سپرده تبدیل می شود؟

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران می گوید برنجی که اکنون در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران عرضه می شود در کیسه های ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرمی مورد معامله قرار می گیرد اما چنانچه خریدار قصد تحویل محصول از انبار را داشته باشد باید حداقل ۱۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ کیلوگرم برنج را خریداری کند؛ لذا از آنجایی که حداقل میزان تحویل ۱۰۰ کیلوگرم است مصرف کننده‌ها و حتی خانواده هم می‌توانند برای مصارف استفاده از اکسپورت در بورس ایران شخصی خود از این بازار برنج مورد نیاز خود را دریافت کنند.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، در رابطه با جزئیات عرضه برنج در بورس کالا، اظهار کرد: معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۴ در بورس کالا آغاز شده است و از این ابزار برای اجرای سیاست حمایتی قیمت تضمینی ذرت و جو دامی استفاده شد. هم چنین در سال‌های بعد معاملات زعفران، پسته، زیره، کشمش و رطب مضافتی در قالب گواهی سپرده کالایی راه اندازی شد.

او افزود: اکنون برنج نیز به عنوان یک دارایی پایه جدید به این بازار اضافه شد و معاملات آن نیز در این بازار از ۱۴ فروردین ماه امسال آغاز شده است که در قالب این بازار کشاورزان می‌توانند محصول خود را به انبار مورد پذیرش بورس کالا تحویل دهند که اکنون برای محصول مذکور یک انبار در شهرستان آمل پذیرش شده است.

محصول چگونه به گواهی تبدیل می شود؟

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، تصریح کرد: کشاورزان پس از شالی کوبی محصول، با توجه به استانداردهای در نظر گرفته شده می‌توانند محصول خود را تحویل انبار پذیرش شده بدهند، مسئولان انبار پس از بررسی برنج از لحاظ کمی و کیفی و تطبیق آن با استانداردهای از پیش اعلام شده، برای کشاورز قبض انبار صادر می‌کنند که این قبض در روز کاری بعد تبدیل به گواهی سپرده کالایی می‌شود که به عنوان یک ورقه بهادار در بازار سرمایه قابلیت معامله پیدا می‌کند. هر گواهی سپرده کالایی معادل یک کیلوگرم برنج است.

فلاح گفت: تا کنون ۱۲۶ تن برنج در انبار مورد پذیرش بورس کالا سپرده شده است که در حال حاضر همین مقدار عرضه و معامله می‌شود. اکنون از فصل برداشت برنج فاصله گرفته ایم، این بازار راه اندازی شد تا در سال زراعی بعدی و با آغاز فصل برداشت محصول جدید، این نوع معامله در بازار بین کشاورزان و سایر سهامداران معرفی شده باشد.

امکان حضور خریداران خرد در بازار گواهی سپرده برنج

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران گفت: برنجی استفاده از اکسپورت در بورس ایران که اکنون عرضه شده محصولی است که از خروجی شالی‌کوبی به دست آمده و هنوز بوجار نشده و در کیسه‌های هفتاد تا هشتاد کیلوگرمی مورد معامله قرار می‌گیرد، اما چنانچه خریدار قصد تحویل محصول از انبار را داشته باشد، باید حداقل صد کیلوگرم گواهی سپرده کالایی برنج خریداری کرده باشد.

او اظهار کرد: البته باتوجه به مذاکراتی که با انبار شده است، مسئول انبار می‌تواند متناسب با درخواست خریدار، محصول را با اخذ هزینه‌های مربوط پس از انجام فرآیند بوجاری و حذف نیم دانه‌های برنج از آن، در بسته بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی تحویل دهد.

فلاح گفت: از آنجایی که حداقل میزان تحویل ۱۰۰ کیلوگرم است مصرف کننده‌ها و حتی خانواده هم می‌توانند برای مصارف شخصی خود از این بازار برنج مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران گفت: روند معاملات برنج نیز همانند سایر معاملات صورت گرفته در این بازار به شیوه حراج پیوسته صورت می گیرد که در تمامی روزهای کاری سهامداران می توانند این محصول ساعت ۹ صبح تا ۱۵ معامله کنند. همچنین مهلت تسویه معاملات نیز یک روز کاری پس از انجام معامله است.

فلاح در پایان گفت: روند کشف نرخ در برنج نیز همانند سایر اوراق کالایی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست و در این روزها برنج طارم با قیمت حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

ایمپورت و اکسپورت دیتابیس از طریق SSH

در صورت خرید سرور مجازی لینوکس و مدیریت وب سایت خود بر روی این سرویس، به ایمپورت و اکسپورت دیتابیس از طریق SSH سر و کار زیادی نیز خواهید داشت. در این مقاله به آموزش Import و Export دیتابیس با استفاده از اس‌اس‌اچ می‌پردازیم.

جهت تهیه نسخه بکاپ (Export) و یا ریستور نمودن (Import) پایگاه داده با حجم کمتر از یک گیگابایت در سی‌پنل، براحتی می‌توانید از طریق منوی phpMyAdmin در سی‌پنل اقدام نمایید.

در نظر داشته باشید که امکان بکاپ گیری و یا ریستور پایگاه داده در سی پنل، تنها برای پایگاه داده‌هایی که حجم آن‌ها کمتر از ۱GB است، امکان‌پذیر می‌باشد. اگر حجم پایگاه داده شما بزرگتر از این مقدار می‌باشد، جهت این کار می‌بایست از طریق SSH به سرور به صورت ریموت متصل شوید و جهت بکاپ گیری اقدام نمایید.

پس از اتصال ریموت به سرور، می‌بایست با نام کاربری و پسورد مربوطه از طریق SSH به سرور متصل شوید.

توجه داشته باشید که قبل از انجام Import/Export دیتابیس، می‌بایست قبلا یک کاربر به پایگاه داده اختصاص داده باشید. جهت انجام این کار، به سی پنل لاگین نموده و به قسمت MySQL Databases رفته و گزینه Add a User to a Database را انتخاب نمایید.

نحوه ایمپورت دیتابیس از طریق SSH

سپس جهت آپلود کردن و یا ریستور بانک اطلاعاتی در SSH، دستور زیر را وارد نمایید:

همچنین می‌توانید از دستورات زیر نیز استفاده کنید:

نحوه اکسپورت دیتابیس از طریق SSH

جهت بکاپ گیری از دیتابیس دستور زیر را وارد نمایید:

در این دستور، موارد را به شرح زیر جایگزین نمایید:

dbusername: در دستورات بالا بجای dbusername، می‌بایست نام کاربری اختصاص داده شده به پایگاه داده مربوطه را وارد نمایید.

درنظر داشته باشید که نام کاربری دیتابیس، معمولا به فرمت CPANELUSERNAME_DATABASEUSER می‌باشد. همچنین شما می‌توانید از نام کاربری cPanel بجای آن استفاده نمایید.

dbpassword: در دستورات بالا بجای dbpassword، رمزعبور کاربر پایگاه داده را وارد نمایید.

اگر از نام کاربری به عنوان کاربر دیتابیس استفاده می کنید، پسورد کاربری مربوطه را وارد نمایید. در صورتی که از نام کاربری cPanel خود به عنوان کاربر دیتابیس استفاده می کنید، پسورد سی پنل خود را وارد نمایید.

در دستورات فوق، بین گزینهp- و پسورد هیچ فاصله ای وجود ندارد.

Dbname: در دستورات بالا بجای Dbname، نام بانک اطلاعاتی که تمایل دارید از آن بکاپ تهیه نموده و یا آن را ریستور نمایید را وارد نمایید.

توجه داشته باشید که دیتابیس مربوطه را می بایست حتما از طریق سی پنل ایجاد نمایید و فرمت آن معمولاً به صورت زیر می باشد: CPANELUSERNAME_DATABASENAME

path/to/file/file.sql: در این قسمت جهت تهیه بکاپ از دیتابیس، مسیر فایل مربوطه را وارد نمایید. در نظر داشته باشید که در مسیر مربوطه فایلی با نام مورد نظر (file.sql) ایجاد خواهد شد.
همچنین هنگام ریستور مسیر دیتابیسی که قرار است اطلاعات در آن ریستور گردد، را وارد نمایید.

در این قسمت می توانید از هر دو فرمت آدرس دهی نسبی و مطلق استفاده کنید. اگر شما در مسیر پوشه مربوطه که شامل فایل مورد نظر می باشد، قرار دارید، می توانید تنها نام فایل مربوطه همراه با پسوند آن را در این قسمت تایپ کنید. همچنین می‌توانید آدرس دهی را به صورت مطلق (بعنوان مثال به صورت /home/CPANEL_USERNAME/public_html/database.sql ) وارد نمایید.
اگر بعد از وارد نمودن دستورات فوق و کلیک نمودن روی Enter ، هیچگونه خطا یا هشداری دریافت نکردید، به این معنی است که دستورات فوق با موفقیت انجام شده است.

جهت ساده‌تر شدن موضوع در ادامه مثالی آورده شده است. در این مثال فرض کنید ما از تنظیمات زیر استفاده خواهیم کرد:

dbusername(نام کاربری): نام کاربری ایجاد شده در پایگاه داده nctests_user و یا نام کاربری سی پنل nctests
dbpassword(پسورد دیتابیس): ۱۲۳qwe
dbname(نام دیتابیس): nctests_database
مسیر فایل: home/nctests/public_html/databases/db_file.sql

پس از تعریف متغیرهای بالا ، دستورات استفاده از اکسپورت در بورس ایران فوق به صورت زیر خواهند بود.

۱- ایمپورت دیتابیس:

شما همچنین می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

به این ترتیب باید رمز عبور را در خط بعدی وارد کنید.

۲- اکسپورت دیتابیس:

mysqldump -u nctests_user -p123qwe nctests_database > /home/nctests/public_html/databases/db_file.sql

همچنین شما همچنین می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

به این ترتیب باید رمز عبور را در خط بعدی وارد کنید.

کارشناس نرم‌افزار، طراح وب سایت و کارشناس فنی وب هاستینگ، مسلط به زبان انگلیسی و علاقه‌مند به موضوعات IT و تکنولوژی.

مطالب مرتبط

نحوه تغییر پورت ssh در سرور لینوکس یا یونیکس

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان پورت SSH را برای سرور لینوکس (Linux) یا یونیکس (Unix) خود با استفاده از گزینه خط فرمان تغییر داد. جهت این کار، به راحتی می‌توانید پورت SSH را در سرور لینوکس یا یونیکس تغییر دهید. همانطور که می‌دانید پورت ssh در فایل sshd_config تعریف شده […]

آموزش تغییر سطح دسترسی در لینوکس

در صورتی که از سرور مجازی لینوکس یا هر نوع از هاست لینوکس استفاده می‌کنید، باید با تغییر سطح دسترسی فایل در لینوکس آشنایی کافی را داشته باشید. در این آموزش به بررسی نحوه تغییر سطح دسترسی فایل و کاربران در لینوکس از طریق cPanel می‌پردازیم. تغییر سطح دسترسی در لینوکس همانطور که می‌دانید […]

بررسی تاریخ نسخه‌های بکاپ در VPS و سرور‌ اختصاصی با SSH

در این مقاله نحوه بررسی تاریخ نسخه پشتیبان (backup) تهیه شده با استفاده از SSH توضیح داده خواهد شد. پیش نیازها رمز عبور کاربر اصلی (root) در سرور شما. SSH Client مانند ترمینال (در سیستم عامل‌های مک یا لینوکس) یا Putty (در سیستم عامل ویندوز). نام دامنه ای که به سرور یا آدرس IP سرور […]

آموزش ساخت کلید SSH برای دسترسی به سرور

استفاده از یک کلید عمومی یا خصوصی برای احراز هویت هنگام ورود به SSH می‌تواند امنیت بیشتری را ایجاد کند که در این آموزش ساخت کلید SSH به آن می‌پردازم. همچنین از این کلید می‌توان به جای رمز عبور استفاده کرد، به همین خاطر نیازی به استفاده از نام کاربری و رمز عبور جهت اتصال […]

مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استفاده از اکسپورت در بورس ایران دستورات SSH

اگر سرور مجازی لینوکس را به عنوان فضای میزبانی سایت یا اپلیکیشن خود انتخاب می‌کنید، پس با محیط Shell سروکار زیادی خواهید داشت. در این مقاله به آموزش putty و بررسی دستورات ssh لینوکس، روش استفاده از آن‌ها و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم. پس از اینکه وارد محیط shell شدید برای برقراری ارتباط با سرور مجازی […]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا